Привет, Гость!
На главную
Вход
Библиотека | Книги / Китобхо
1 2 3 ... 19 >>

Русско таджикский словарь Тарчумони Руси Точики аз О то Я

Тэги:русско таджикский словарь | арчумони руси точики | словарь | тарчумаи калимахо | тарчумаи калимахо руси точики | тарчумаи ичумлахо бо забони руси точики | тарчумони руси точики | китобчаи тарчумон | книга словар таджикскиий русский | таджико руский | аз забони руси ба точики тарчума
Добавил:Admin (14.12.2015 / 12:07)
Рейтинг:rating 207 article (0)
Прочтений:2598
Комментарии:2
О

о (об, обо) предл. 1. с вин. ба, бар 2. с предл. дар бораи, дар хусуси, оид ба...
оба числ. ҳарду
обаяние с. дилрабоb, ҷозиба
обаятельный дилписанд, дилрабо
обвал м. фурӯравb
обвалиться сов. фурӯ рехтан
обвинение с. 1. айбдоркунb 2. юр. муддаb
обвинитель м. юр. додситон
обвинить сов. айбдор (гунаҳ-кор) кардан
обдуманно нареч. бо андеша, бо мулоҳиза
обед м. хӯроки пешин, хӯроки нисфирӯзb
обедать несов. хӯроки пешин хӯрдан
обежать сов. гирдогирди чизе давидан
обезболить сов. карахт ку-нондан
обезвредить сов. безарар кар-дан (гардондан)
обезжирить сов. беравған кардан
обезопасить сов. безарар кар-дан
обезоружить сов. беяроқ (бесилоҳ) кардан
обезуметь сов. девона (беақл) шудан
обезьяна ж. зоол. маймун, ҳамдуна
обезьяноподобный май-муншакл, маймунмонанд
обернуть сов. печондан
обернуться сов. рӯ гардондан
обеспечение с. таъминот
обеспеченный 1. прич. таъ-мин кардашуда 2. прил. доро, осудаҳол
обеспечить сов. таъмин кардан
обеспокоиться сов. бесаран-ҷом (бесаришта) шудан
обет м. 1. рел. назр, ниёз 2. (зарок.) тавба, қасам, савганд
обещание с. ваъда, қавл
обещать несов. ваъда додан
обжечься сов. ягон ҷои худро сӯзондан
обжора разг. пурхӯр, шикам-параст, бандаи нафс
обзор м. 1. доираи назар 2. (аналитич.) шарҳ, тафсир, хулоса
обида ж. озор, ранҷиш, озурдахотирb
обидеть сов. ранҷондан
обидеться сов. ранҷидан
обидно нареч. аламовар, аламангез
обидчивость ж. зудранҷb
обидчивый зудранҷ
обилие с. фаровонb, файзу баракат
обильный фаровон, сероб
обиход м. расм, урфу одат, таомул
обладатель м. соҳиб, доранда
обладать несов. доштан, соҳиб будан
облако с. абр
область ж. 1. минтақа, доира, ноҳия 2. (админ. ед.) вилоят
облачный (о погоде) абрнок
облегчение с. сабукb, таскин
облепиха ж. бот. ангат
облик м. 1. афт, андом, шаклу шамоил 2. тарҳ, намуд, манзара
обличитель м. фошкунанда, ифшогар
обложить сов. гирдогирд мондан
обложка ж. муқова, ҷилд
обломок м. шикастапора
обмазать сов. ловидан, андова кардан
обман м. 1. фиреб, фанд 2. дурӯғ 3. иштибоҳ, саҳв; ~ зрения саҳви назар
обмануть сов. фиреб додан
обманщик м. фиребгар, ду-рӯғгӯ
обмен м. иваз, бадал; мубо-дила
обменный мубодила
обмёрзнуть сов. шӯшалак бастан, аз хунукb шах (карахт) шудан
обмерить сов. андоза гириф-тан, чен кардан
обморок м. беҳушb, мадҳу-шb
обмылок м. 1. (остаток мыла) алқундb 2. мн. обмылки (мыльная вода) мағзоба
обнадёжить сов. умедвор кардан
обнаженный луч, бараҳна, урён
обнародовать сов. интишор кардан
обнаружить сов. 1. (выразить) изҳор кардан 2. (найти) ёфтан 3. (раскрыть) ошкор (ифшо) кардан
обновить сов. 1. нав кардан 2. дуруст (соз) кардан
обнова (обновка) ж. чизи (сарулибоси) нав
обнять сов. ба оғӯш гириф-тан, оғӯш кардан
обняться сов. ҳамдигарро оғӯш кардан
обобщить сов. ҷамъбаст кар-дан, хулоса баровардан
обогнать сов. давида гузаштан, пеш гузаштан
обогреть сов. гарм кардан, тафсондан
обогреться сов. гарм шудан
ободок м. ҳошия, канора, зеҳ
ободрение с. рӯҳбаланд кар-дан
ободрительно нареч. дил-бардорона
ободрить сов. рӯҳбаланд (дилбардор) кардан
ободряющий рӯҳбахш, рӯҳафзо
обожание с. парстиш
обожать несов. парастидан; хеле дӯст доштан
обозначить сов. ишорат кардан, нишон додан
обозреватель м. воқеанигор, шореҳ
обозрение с. 1. мушоҳида 2. хулоса
обои мн. зардеворb
оболочка ж. 1. пӯст, парда, ҷилд, ғилоф 2. анат. ғишо, парда; слизистая ~ пардаи луобb
обольстительно нареч. дил-фиребона, дилбарона
обольстительный дилбар, дилрабо, дилфиреб, мафтун-кунанда
обольстить сов. дил рабудан, шефта (мафтун) кардан
обоняние с. шомма, қувваи шомма
обонять несов. бӯидан, шамидан
оборванный 1. прич. кан-дашуда 2. прил. дарида, ҷиғда-ҷиғда, лах-лах, пора-пора
оборвать сов. кандан
оборваться сов. канда шудан
оборона ж. мудофиа, муҳо-физа, дифоъ; Министерство ~ы Вазорати дифоъ
оборонять несов. мудофиа (ҳимоя) кардан
оборот м. гардиш, давр
оборотный эк. гардон; ~ ка-питал капитали гардон
оборудование с. таҷҳизот, асбобу анҷом, лавозимот
оборудовать сов. ҷиҳозондан
обоснование с. асос, далел, бурҳон
обоснованный 1. прич. бо-асос кардашуда 2. прил. асос-нок, далелдор
обосновать сов. асоснок кардан, далел овардан
обострение с. авҷгирb, шид-датгирb
обоюдоострый дудама, дутеға
обработать сов. 1. кор карда баромадан 2. (землю) шудгор кардан
обработка ж. коркард
обрадованный хурсанд, хушнуд, шод
обрадовать сов. хурсанд (шод, хушҳол) кардан
обрадоваться сов. хурсанд (шод, хушҳол) шудан
образ м. симо, талъат, қиёфа
образец м. намуна
образование I. с. таъсис, ташкил
образование II. с. 1. маориф, маърифат 2. дониш, савод 3. маълумот
образованный бомаърифат, босавод
образовать сов. 1. ба вуҷуд овардан 2. ташкил кардан
образоваться сов. 1. ба вуҷуд омадан 2. ташкил (таъсис) ёфтан
образцово нареч. намунавор, ибратомӯз
образцовый намунавb
обратиться сов. 1. гардондан, рӯ овардан 2. муроҷиат кардан
обратно нареч. ақиб, пас, (бар)гашта
обратный 1. (противополож-ный) баръакс, акс 2. чаппа
обращение с. 1. муомила, рафтор 2. (к кому-чему) даъват, муроҷиат
обряд м. расм, маросим, рас-
му таомул
обрядовый маросимb
обсерватория ж. расадхона
обслуживание с. хизматра-сонb
обслуживающий хизмат-расон
обстановка ж. 1. (дома) асбобу анҷоми хона, ҷиҳоз 2. (ситуация) вазъият, шароит, муҳит
обстоятельно нареч. муфас-сал, ҳаматарафа
обстоятельство с. 1. ҳолат, вазъият 2. грам ҳол
обстрел м. тирпарронb, тир-борон, оташфишонb
обступить сов. иҳота (миёна-гир) кардан
обсудить сов. муҳокима кардан
обсуждение с. муҳокима
обсчитать сов. аз ҳисоб задан, ҳаққи касеро хӯрдан
обтекаемый шоро
обтянуть сов. рӯйкаш (рӯйбаст) кардан
обувь ж. пойафзол
обуза ж. бори гарон
обуть сов. ба пой пӯшидан, пойафзол пӯшидан
обучение с. таҳсил, омӯзиш, таълим
обучить сов. омӯхтан, омӯ-зондан, хонондан
обучиться сов. омӯхтан, хон-дан
обхождение с. муомила, одоби муошират
обширный фарох, васеъ, паҳн, кушод
обще= – умумb=; ~народный умумихалқb; ~национальный умумимиллb
общение с. алоқа, робита, муносибат
общественность ж. аҳл, аҳли ҷамъият
общественный ҷамъиятb
общество с. ҷамъият
общий умумb
объединенный муттаҳид
объединить сов. муттаҳид кардан
объём м. ҳаҷм, андоза
объявить сов. эълон кардан
объявление с. эълон
объяснение с. эзоҳ, шарҳ, баён
объятие с. оғӯш, бағал, канор
обыкновенно нареч. одатан, мисли ҳарвақта
обыск м. кофтуков, ҷустуҷӯ, тафтиш
обычай м. урфу одат, расм
обычно нареч. одатан
обязанность ж. вазифа, вази-фадорb, ӯҳдадорb
обязательно нареч. ҳатман, албатта
обязательство с. аҳд, ӯҳда-дорb
обязать сов. ӯҳдадор кардан
обязаться сов. ӯҳдадор шудан
овальный байзавb, тухм-шакл
овация ж. чапакзании пур-ғулғула
овладеть сов. ба даст гириф-тан (даровардан), соҳиб шудан
овод м. зоол. хармагас
овощ м. сабзавот
овощеводство с абзавоткорb, обчакорb
овца ж. меш, гӯсфанд
овцеводство с. гӯсфандпар-варb
оглавление с. мундариҷа, феҳрист
оглобля ж. шоҳтир, шоту
оглушительно нареч. гӯш-каркунанда
огнепоклонник м. рел. оташ-параст
огнестрельный оташфишон
огниво
Скачать txt | fb2
1 2 3 ... 19 >>
На главную
0 / 33

OkTj.ru тест тестхои саволу чавоб точики калид китобхои Точики китобхонаи милли tj 2015 2016 2017 Одноклассники Таджикистан Точикистон Душанбе Хучанд Худжанд Куляб Хоруғ скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики

Statok.net
©