Привет, Гость!
На главную
Вход
Библиотека | Книги / Китобхо
1 2 3 ... 23 >>

Русско таджикский словарь Тарчумони Руси Точики аз А то Н

Тэги:книга словар таджикскиий русский | китобчаи тарчумон | тарчумони руси точики | тарчумаи ичумлахо бо забони руси точики | тарчумаи калимахо руси точики | тарчумаи калимахо | словарь | арчумони руси точики | русско таджикский словарь | таджико руский | аз забони руси ба точики тарчума
Добавил:Admin (14.12.2015 / 11:58)
Рейтинг:rating 205 article (1)
Прочтений:2045
Комментарии:0


абажур м. абажур, сарпӯши чароғ, қуббаи чароғ; болопӯ-шаки лампа
аббат м. аббат (пири дайри католикӣ)
аббревиатура ж. ихтисора
абзац м. абзатс, сарсатр
абитуриент м. абитуриент
абордаж воен.-мор ҳуҷум ба киштии душман
абориген м. бумӣ, таҳҷоӣ, муқимӣ
аборт м. бачапартоӣ, исқоти ҳамл
абракадабра ж. жожу мож, сафсата, ёва, ҳарза
абрикос м. зардолу; ~ овое де-рево дарахти зардолу; ~ овая косточка донаки зардолу; ~ овый компот м. зардолуоб, ғӯ-лунгоб
абрис м. суроб, тарҳ
абсолютизировать сов., несов. мутлақ шуморидан//донистан
абсолютизм м., полит. мутлақият, истибдод
абсолютно нареч. мутлақо, қатъ-иян, комилан, тамоман
абсолютн//ый комил, мут-лақ, том; ~ ое большинство аксарияти том; ~ ая истина ҳақиқати мутлақ
абсорбировать сов., несов., хим., физ. абсорбсия кардан, ҷаббидан, ба худ каши-дан
абсурд м. сафсата, ёва, ҳарза
авангард перен. пешсаф, пешоҳанг
аванс м. аванс, пешмузд, байъона
авария ж. садама, фалокат
Авеста Авесто
авиа ҳавоӣ, ~линия м. роҳи ҳавоӣ
авось частица разг. эҳтимол, шояд
авоська разг. тӯрхалта
автобиография ж. тарҷумаи ҳоли худ
автограф м. соядаст (хат ё имзои худи муаллиф)
автозавод м. заводи автомо-билсозӣ//мошинсозӣ
автоинспектор м. нозири роҳ
автомобиль м. мошин, легко-вой~ мошини сабукрав; гру-зовой ~ мошини боркаш
автономия ж. мухторият
автономный мухтор, худ-мухтор
автор м. муаллиф ~ский муаллифӣ, ~ское право ҳуқуқи муаллифӣ; ~ские примечания эзоҳоти муаллиф; ~ский гонорар ҳаққи қалам
авторемонтн//ый таъмири мошин; ~ые мастерские кор-хонаи таъмири автомобил
авторитет м. обрӯ, эътибор, нуфуз
авторитетный обрӯманд, эътиборнок, мӯътабар
авторучка ж. худнавис
ага I междометие а, аҳа
ага II частица ҳа, ҳо, бале
агат м. ақиқ, ақиқи яманӣ
агент 1.агент, гумошта,
вакил. 2. ҷосус (шпион)
агентство с. агентӣ, шӯъба
агитатор м. ташвиқотчӣ, ташвиқотгар, агитатор
агитационный агитатсионӣ, ташвиқотӣ
агитация ж. ташвиқот
аграрн//ый зироатӣ, кишо-варзӣ; ~ая реформа ислоҳоти замин
агрессивно нареч. таҷовузко-рона, бадқасдона
агрессивность ж. таҷовуз-корӣ
агрессия ж. таҷовуз, агрессия
агрессор м. таҷовузкор, таҷо-вузгар
агу межд. ағу, бағу
агукать несов. ағу-ағу (ағу-бағу) кардан
ад м. дӯзах, ҷаҳаннам
Адам Одам
адвербиальн//ый адвербиа-лӣ, зарфӣ; ~ые словосочетания- ибораҳои зарфӣ
адвокат м. адвокат, ҳимоягар
адвокатура ж. адвокатӣ, ҳимоягарӣ; шуғли адвокат
административный маъму-рӣ
администратор м. маъмур, мудир
администрация ж. маъму-рият, мудирият
адрес м. адрес, нишонӣ, су-роға
аж част. и союз ки, ҳатто
азарт саргармӣ, ~ный игрок қиморбоз, ~ные игры қиморбо-зӣ
азбука ж. алифбо
азербайджанец озарӣ
азиатский осиёӣ
аист м. лаклак
айва ж. биҳӣ
акация ж. ақоқиё
аккуратно нареч. 1. мурат-табан, мунтазам, дар сари вақт; 2. дурустакак, бодиққат
аккуратный дақиқ, покиза; ~ работник коргари вазифа-шинос
акробат м. дорбоз
аксакал м. оқсаққол
аксессуар м. лавозимот, чизи хос
акт 1. кор, амал; воқеа, ҳо-диса 2. указ қарори расмӣ 3. документ нома 4. театр парда
активист м. фаъол
активно нареч. фаъолона, бо ҷидду ҷаҳд, боғайрат
активный фаъол, ғайрат-нок, боғайрат; серҳаракат; ~ запас лексики лингв. қисми серистеъмоли таркиби луғавӣ
актуально нареч. хеле муҳим
актуальный рӯзмарра
акушерка ж. момодоя, доя
акцент м. зада, аксент
акцентология ж. лингв. зада-шиносӣ
акцентуация ж. лингв. задагу-зорӣ
акционер м. саҳмдор, аксия-дор
акция ж. 1. экон. саҳм; 2. полит. иқдом, амал; диплома-тическая ~ иқдоми дипломатӣ; ~ протеста амали эътироз
албанец м. албанӣ
алебастр м. гаҷ
алжирец м. алҷазоирӣ
алкоголизм м. майзадагӣ, майпарастӣ
алкоголик м. майзада
аллах Оллоҳ
аллегория ж. маҷоз, рамз, киноя
аллегорический маҷозӣ, рамзӣ, тамсилӣ
аллея ж. гулгашт, кӯчабоғ
аллилуйя рел. алҳамдулиллоҳ
алло межд. бале, лаббай
алмаз м. минер. алмос
алоэ с. бот. уд, сабр; сок ~ шираи уд
алтарь м. рел. меҳроб
алфавит м. алифбо
алхимик м. кимиёгар
алчно нареч. ҳарисона, бо тамаъ, бо чашми гурусна
алчность ж. ҳарисӣ, ҳирс, тамаъ
алчный ҳарис, чашмгурус-на, пуртамаъ
алый гулгун, ол, сурхи баланд
алыча ж. бот. олуча
альков м. тоқ, равоқ, тахтмон
альманах м. маҷмӯа
альпинизм м. кӯҳнавардӣ
альпинист м. кӯҳнавард
амвон церк. минбар
аметист минер. нилум
аминь рел. омин
амнистия ж. авфи умум
аморальный бадахлоқ,
берун аз ахлоқ
анализ м. таҳлил; таҷзия; ~ предложения таҳлили ҷумла; ~ крови таҷзияи хун
анатомия ж. илми ташреҳ
ангел рел. малак, фаришта
ангина мед. ангина, дарди гулӯ
английский англисӣ
анекдот м. латифаф5ффффффффффф
анис бодиён; ~овая водка арақи бодиён
анкета ж. саволнома
аннотация ж. шарҳи мухта-сар
антилопа зоол. ғизол
антинародный зиддихалқӣ
антинаучный зиддиилмӣ, ғайриилмӣ
антинациональный зидди-миллӣ
антиправительственный зид-диҳукуматӣ
антисемит м. яҳудибадбин
антисейсмический зилзила-бардор, зилзилатобовар
античность ж. атиқа
античный атиқа
антология ж. тазкира, баёз
антракт м. танаффус
апатия ж. бепарвоӣ, беҳавса-лагӣ, рӯҳафтодагӣ, мурдадилӣ
апелляция 1.юр. шикоят, аризаи шикоятӣ; 2. муроҷиат, арз
апельсин афлесун
аплодировать несов. чапак задан, кафкӯбӣ кардан
аплодисменты мн. чапакзанӣ,
кафкӯбӣ, қарсакзанӣ, кафзанӣ
апломб кибр, ғурур
апостол рел. апостол, ҳа-ворӣ
аппарат м. асбоб, олат, дастгоҳ
аппетит м. иштиҳо; ~ аппетит иштиҳо карнай барин; приятного ~а! иштиҳои том!
аппетитно нареч. боиштиҳо, иштиҳоовар
аптека ж. дорухона
аптекарь м. дорусоз(фармац-евт); доруфурӯш
аптечка ж. доруққуттӣ
арабист м. арабшинос
арбитр м. ҳакам, довар
арбуз м. тарбуз
аргумент м. далел, бурҳон, санад, асос
арена ж. саҳна
аренда ж. иҷора, киро; долгосрочная ~ иҷораи дароз-муддат; сдать в ~у ба иҷора додан; ~ная плата иҷорапулӣ; ~ный договор шартномаи иҷора
арендатор м. иҷорагир, иҷора-нишин
арест м. ҳабс
арестант м. маҳбус, бандӣ, зиндонӣ
ариец м. орӣ, ориёӣ
аристократ м. асилзода, аш-роф, аъён
аристократия (собир.) асил-зодагон, аъёну ашроф
арифметика ж. илми ҳисоб
арка ж. равоқ, тоқ, пештоқ
аркан м. каманд
армия ж. артиш
армянин м. арманӣ
аромат м. накҳат, бӯи хуш; ~ аромат бӯи латиф
ароматный хушбӯй, муат-тар
артерия ж. анат. сурхраг, раги шараён
архар м. зоол. ғурм, гӯсфанди кӯҳӣ
археолог бостоншинос
археологический бостон-шиносӣ; ~ая находка бозёфти бостоншиносӣ(археологӣ)
архив м. бойгонӣ
архипелаг геогр. галаҷазира
архитектор м. меъмор
архитектура ж. (зодчество) санъати меъморӣ; (стиль) сабки меъморӣ, услуби иморат
архитектурный меъморӣ; ~ памятник осори меъморӣ
арык м. ҷӯй
асимметрический нобаро-бар, номутаносиб
аскет религ. зоҳид
аспект м. ҷиҳат, ҷанба, нуқтаи назар
ассигнование с. пулҷудоку-нӣ, пулдиҳӣ
астма мед. зиққи нафас
атеизм м. бединӣ, даҳригӣ
аттестат м. шаҳодатнома; ~ зрелости номаи камол
аудитория ж. дарсхона
афганец м. афғон
афера ж. фиребгарӣ, қаллобӣ
аферист м. фиребгар, қаллоб
афиша ж. эълоннома
афоризм м. ҳикмат, панд,
сухани ҳикматнок
аханье оҳу воҳ
ахать несов. оҳу воҳ
Скачать txt | fb2
1 2 3 ... 23 >>
На главную
0 / 33

OkTj.ru тест тестхои саволу чавоб точики калид китобхои Точики китобхонаи милли tj 2015 2016 2017 Одноклассники Таджикистан Точикистон Душанбе Хучанд Худжанд Куляб Хоруғ скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики

Statok.net
©