Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Агар намедонӣ бипурс.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 8 >>

Тестҳо аз фанни таърихи халқи тоҷик

Tags:тест | ответы
Added:Admin (03.04.2015 / 13:11)
Rating:rating 2 article (2)
Reads:16578
Comments:5
ДОНИШКАДАИ ИҚТИСОД ВА САВДОИ
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИҶОРАТИ ТОҶИКИСТОН


Мирбобоева Т.Х.


Тестҳо
аз фанни таърихи
халқи тоҷик

Тестҳо аз фанни “Таърихи халқи тоҷик” дар ҷаласаи кафедраи Ҷомеашиносӣ № 2 аз 21 январи соли 2012 омӯхта ва тасдиқ карда шуд.


Мирбобоева Т.Х., “Тестҳо аз фанни таърихи халқи тоҷик”. Хуҷанд, -2013, 36 саҳ.

Муҳаррири илмӣ: Турсунов Ф.А.- н.и.ф., дотсент

Тақриздиҳандаҳо: Тоатов Х.С.- н.и.т., дотсент Тоатов Х.Т. -н.и.т., дотсент Турсунова Г.Н. - н.и.т., дотсент
ПЕШГУФТОР

Донистани таърихи халқи тоҷик махсусан дар шароите, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиб истиқлол гардида, дар арсаи ҷаҳон ҳамчун давлати мустақил арзи вуҷуд дорад, хело муҳим аст. Аз тарафи дигар омӯзиши фан имконият медиҳад, ки донишҷӯ ба воқеаҳои дохилии мамлакат сарфаҳм рафта, оид ба пешомадҳои тараққии ҷомеа тассавуроти амиқе пайдо карда тавонад. Бо мақсади кӯмак расонидан ба ҳамаи шавқмандону омӯзандагони таърихи халқамон ин дастури таълимию методиро пешкаш менамоем. Васоити таълимӣ ба хотири он навишта шудааст, ки хонандагону донишҷӯён аз он истифода бурда, савияи дониши худро сайқал диҳанд. Онҳо ифтихор намоянд, ки аҷдодӣ гузаштаи тоҷикони ватандӯст, бо илму фарҳанг ва соҳиби маданияти воло буданд.
Дар давраи гузариш барои ҷорӣ намудани системаи низоми кредитии таълим дар Донишгоҳҳои олӣ фикри ақлии донишҷӯй аз ҳар ҷиҳат бо он вобаста аст, ки чӣ тавр шаклҳои гуногуни таълим мақсад ва мундариҷаи ҳар як фанро кушода медиҳад.
Дар раванди таълими, таърихи халқи тоҷик маводҳои иловагӣ дар намуди тестҳои саволу ҷавоб мавқеи муҳим мебозад. Бинобар ин тести тартиб додашуда барои боз ҳам мустаҳкам ва сайкай додани дониши донишчӯён кӯмак мерасонад. Агар каме бошад ҳам ин дастури методи барои ҳавасмандони фанни таърихи халки тоҷик кӯмак расонад, мо худро сарбаланд меҳисобем.
Маводи таълимӣ пеш аз ҳама ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки ба санҷишҳои фосилавӣ ва санҷишҳои ниҳоӣ омода гарданд.

Муаллиф
Тестҳо аз фанни Таърихи халқи тоҷик

Давраьои асри биринҷиро бо тартиб номбар кунед?
А) мезолит, палеолит, неолит Б) палеолит, мезолит, неолит
В) энеолит, неолит, мезолит Г) палеолит, энеолит, мезолит

Асосгузори дини зардушт кист?
А) Исо Б) Маздак
В) Зардушт Г) Мӯсо

Мувофиыи дини зардуштц ыувваи некиро ки сардорӣ мекунад?
А) Аьура Маздо Б) Митра
В) Аьриман Г) Осирис

Давлати пурзури Ьахоманишиньо кай ва дар кужо таъсис ёфт?
А) дар асри 5 дар осиёи Хурд
Б) дар авали асри 6 дар Бобул
В) дар нимаи асри 6 пеш аз милод дар Эрон
Г) дар нимаи асри 7-и мелодӣ

Томирис ки буд?
А) Шоираи аьди ыадим
Б) Маликаи ыабилаи массагетьо
В) асосгузори давлати Кушон
Г) асосгузори давлати Ҳайтолиен

Куруш чи тавр кушта шуд?
А) Сари ӯро аз тан ҷудо карда, бо машки пур аз хун
андохтан
Б) Бо заьр кушта шудааст.
В) Ба дор овехта шудааст
Г) Ҳамаи ҷавобхо дуруст

Искандари Мақдунӣ кай бо лашкараш ба Осиёи Миёна ьамла кард?
А) соли 331 пеш аз милод
Б) соли 329 пеш аз милод
В) соли 336 пеш аз милод
Г) соли 334 пеш аз милод
Давлати Ьахоманишиньоро ки барьам дод?
а) Ашкониён
б) Куруш
в) Искандари Мақдунӣ

Маънии Сущдро муайян кунед?
а) Рахшидан, дурахшидан
б) тоза, шариф
в) дастур
г) озода

Ьахоманишиьо Осиёи Миёнаро ба чанд сатрапия таысим намуда буданд?
а) 4 сатрапия б) 2 сатрапия
в) 5 сатрапия г) ба ягон сатрапия

Чанд китоби «Авесто» то ба мо омада расидааст?
а) 2 китоб б) 4 китоб
в) 5 китоб г) 1 китоб

Миыдори девоньо-идораьои марказии ьарбц-шаьрвандии давлати Сомониён чанд-то буданд?
а) 5-то б) 8-то
в) 10-то г) 3 –то

Империяи Ьахаманишиьо чанд сол давлатдорц кардааст?
а) 200 сол б) 300 сол
в) 100 сол г) 400 сол

Маьмуди Торобц аз кадом деьа буд?
а) Хужанд б) Тороб
в) Самарыанд г) Марв

Мавлонзода ки буд?
а) яке аз шогирдони мадрасаи Самарыанд
б) шоьи давлати Темуриён
в) душмани Ьусайн
г) қаҳрамон

Давлати Сосониён чанд сол ьукмронц кард?
а) 300 сол б) 250 сол
в) 400 сол г) 200 сол
Калимаи «Ориё» чӣ маъно дорад?
а) озода, шариф б) таслим
в) кишвар г) поквиҷчдон

Давлати Сосониён дар аьди кадом шоь тараыыц кард?
а) Шопури I б) Яздигурди III
в) Хусрави Парвиз г) Шопури 11

Ьукумати Шайбониён дар Осиёи Миёна ба чанд марьила жудо шуд?
а) 5 марьила б) 2 марьила
в) 3 маьила г) ба ягон мархила

Соли чанд пули миллии «Сомон»-и ба жумьуриамон жорц карда шуд?
а) соли 2000 б) соли 2008
в) соли 1998 г) соли 2001

Жанги бузургии ватанц чанд сол давом кард?
а) 3 сол б) 2 сол
в) 5 сол г) 4 сол

Чингизхон лашкарашро ба чанд ыисм таысим кард?
а) 5 ыисм б) 7 ыисм
в) 3 ыисм г) 2 кисм

Пойтахти ЖТ кадом шаьр аст?
а) шаьри Хужанд б) шаьри Душанбе
в) шаьри Исфара г) шахри Кулоб

Авесто чц маъно дорад?
а) Асос, гузориш б) таслим, итоат
в) озода, шариф г) хамаи чавобхо дуруст

Мувофиыи дини зардуштц ыувваи бадиро кц сардорц мекард?
а) Аьриман б) Аьура Маздо
в) Анаьито г) Зардушт

Жумлаи «Ту ташнаи хунц, туро аз хун сер хоьам кард» ба кц мансуб аст?
а) Фрада б) Томирис
в) Спитамен г) Куруш
Давлати Сосониён кай ташкил ёфтааст?
а) соли 230 б) соли 227
в) соли 221 г) соли 220

Дар арафаи ьужуми мущульо дар Осиёи Миёна ки ьукмрони мекард?
А)Темурмалик Б)Маьмуди Ялавож
В)Муьаммади Хоразмшоь Г) Темури ланг

Маьмуди Щазнавц мамлакатро ба чанд гуруь таысим мекард?
а) 2 гуруь б) 3 гуруь
в) 4 гуруь г) ба ягон гурух

Тоифаи «эфталц» гуфта киьоро меномиданд?
а) Хиёиён б) Ьайтолиён
в) Кидориён г) Сосониен

Китоби муыаддаси дини зардуштиро муайян кунед?
а) Авесто б) Ыуръон
в) Таврот г) Инчил

Темури-ланг кай ьокими ягонаи Мовароуннаьр мешавад?
а) соли 1366 б) соли 1370
в) соли 1372 г) соли 1360

Неьзади Маздакро кадом шоьи сосонц пахш кард?
а) Шопури I б) Хусрави Парвиз
в) Кайкубод г) Шопури 11

Ш=риши Муыаннаъ аз кадом шаьр ощоз шуд?
а) Самарыанд б) Марв
в) Нишопур г) Пайкант

Асосгузори давлати Сосониён кист?
а) Ардашери 1 Бобакон б) Баьроми Г=р
в) Яздигурди 1 г) Хусрави Парвиз


Аввалин давлати феодалиро дар сарзамини точикон муайян куне䬬¬¬?
А) Хиёниён Б) Тоьириён
В) Ьайтолиён Г) Кушониен

Давлати Сосониёни Эрон кай ва аз жониби кадом давлат торумор карда шудааст?
Download txt | fb2
1 2 3 ... 8 >>
Home
Loading...
0 / 9

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта