Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Сарвати мол дорӣ, дар барат ҳазор дӯст; пулу молат, ки рафт ку ҳамон дӯст?
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 14 >>

ТЕСТХО АЗ ФАННИ ТАЪРИХИ ХАЛКИ ТОЧИК БАРОИ ОЛИМПИАДАИ ЧУМХУРИЯВИ

Tags:тести таърих | тест | тест аз таърих 2015 | тест аз фанни забони таърих | тест бо чавоб | 2015 | тестхо | тесты | саолу чавоб аз таърих | тестхои 2015 | таърих | точики | таърихим точикистон | олимпяда | тёри | саволу чавобхо
Added:Admin (09.10.2015 / 13:22)
Rating:rating 193 article (3)
Reads:15235
Comments:6
ТЕСТХО АЗ ФАННИ ТАЪРИХИ ХАЛКИ ТОЧИК БАРОИ ОЛИМПИАДАИ ЧУМХУРИЯВИ.
1. Шумо мафхуми «эхёи таърихи - экологи»- ро чи гуна мефахмед?
А) ислохоти экологи
Б) тозагии мухити атроф
В) эхёи мероси тамаддун
Г) ислохоти фарханги
2. Сарчашамаи гул-гул шукуфонии сохтмони маънавии Точикистон чи шуда метавонад?
А) комёбии сехазорсолинаи тамадуни ниёгон
Б) фаъолияти интихобшудагони таърихи
В) муборизаи милли- озодихохи ва харакатхои халки
Г) пешрафти таърихи
3. Ватани асли ва хакикии халкхои форсу точикро муайян кунед:
А) даштахои Аврупо
Б) Ироки гарби
В) Осиёи Маркази, Афгонистон ва Эрон
Г) Рум
4. Ачдодони кадимаи точиконро чи меномиданд?
А) хиндуаврупои
Б) ориён
В) семитхо
Г) хомитхо

5. Ватани ориёнро аз руи «Авесто» муайян кунед:
А) Хара, Варокуша
Б) Арйанам Вайчах – Иронвич, Арейс
В) Вахша
Г) Нохид, Аму

6. Гурухи кабилаи ориёии Осиёи Миёнаро номбар кунед:
А) сугдиён, бохтариён, хоразмиён, маргиён, портхо
Б) туркхо, салчукиён,
В) хуросониён, чангамбоши
Г) тотхо, сартхо

7. Калимаи «Хуросон» чи маъно дорад?
А) гарб Б) чануб В) шарк Г) шимол


8. Дарёи калонтарини мамлакати точиконро номбар кунед:
А) Аму Б) Сир В) Ьилманд Г) Вахш

9. Мовароуннахр то давраи ислом чи ном дошт?
А) Скифия
Б) Варазруд
В) Турон
Г) Эрон

10. Меъёрхои асосии илми таърихшиносиро муайян кунед:
А) хазорсолахо, асрхо
Б) кахрамонон, интихобшудагон
В) фазо, вакт, сабаб, окибат, шахсият, халк
Г) солхо, оммахо

11. Сарчашмаи кадимтарини хаттии точикро номбар кунед:
А) Авесто
Б) Ригведа
В) Махабхарата
Г) Ячурведа

12. Мухимтарин сарчашмаи хаттиро оид ба таърихи точикон ба забонхои юнони ва лотини номбар кунед:
А) Талмуд, Инчил
Б) асархои Ьеродот, Арриан, Татсит
В) Манас, Гуругли
Г) солномаи Нестор

13. Асари «Бадоеъ – ул- вакоеъ» ба ки тааллук дорад?
А) Зайниддин Махмуди Восифи
Б) Файзуллох Рузбеххон
В) Ьамдуллох Казвини
Г) Ахмад Мирзо
14. Аз аврупоиён аввалин маротиба кихо дар Осиёи Миёна саёхат кардаанд?
А) саёхатчии итальяни Марко Поло
Б) сафири Испания Руи Гонсалес де Клавихо
В) намояндаи англисхо Антони Ченкинсон
Г) саёхатчии чини

15. Соли 1820 кадом шаркшиноси рус ба аморати Бухоро омадааст?
А) Александр Бёрнс
Б) Мир Изатулло
В) Егор Мейендорф
Г) Кондрат Шмид

16. Олимони барчастаи марксистии точикро номбар кунед:
А) Мирхонд, Хонадмир, Абдураззок Самарканди,
Б) С.Айни, Б.Гафуров, З.Ш. Рачабов, Б. Искандаров, А. Мухторов, Н. Негматов
В) Б. Ахмедов, А. Аскаров, М. Ваххобов, Я. Гуломов, Р. Набиев
Г) Ахмади Дониш, Мирзо Шамс Бухорои

17. Асари аввалини Б. Гафуров оид ба таърихи точикон чи ном дошт?
А) Таърихи мухтасари халки точик
Б) Точикон: таърихи кадмитарин, кадим ва асрхои миёна
В) Искандари Макдуни ва Шарк
Г) Точикон

18. Динхои кадмитаринро номбар кунед:
А) конфуси, индуизм, зардушти, мони
Б) тотемизм, анимизм, фетишизм, чодугари
В) яхуди, насрони, буддои, ислом
Г) монавия, маздакия, дахрия

19. Дар кучо бошишгоххои кадимтарини одамони сохти чамоаи ибтидои, ки 1,6 – 2,6 млн. сол пеш зиндаги кардаанд, ёфта шудаанд?
А) дар Африкаи шарки ва чануби
Б) дар Осиёи чануби – шарки
В) дар Америкаи чануби
Г) дар Америкаи шимоли
20. Кай одамони ибтидои дар сарзамини точикон чойгир шуданд?
А) 1,6 – 2,6 млн. сол пеш
Б) 1 – 1,5 млн. сол пеш
В) 950 хаз. – 1 млн. сол пеш
Г) 2,5 – 3,5 млн. сол пеш

21. Дар кучо устухонпораи одами ибтидои ёфта шуд?
А) дар бошишгохи Хонако
Б) дар гори Селенгур
В) дар бошишгохи Лохути
Г) дар гори Ниёзбек

22. Дар сархади Тошканд кай ва аз тарафи ки чи ёфта шуд ва он бозёфт чун ходисаи ахамияти чахони дошта гардид?
А) солхои 1981-1983 археолог В.А. Ранов кайроксанги давраи чамоати ибтидоиро дарёфт намудааст.
Б) солхои 1975-1976 антрополог М.М. Герасимов аввалин кабристонхоро дарёфи намудааст.
В) солхои 1938-1939 академик А. П. Окладников косахонаи писарбачаи 8-9 соларо дарёфт намудааст.
Г) А) солхои 1961-1964 археолог .А. Максимов завраки давраи чамоати ибтидоиро дарёфт намудааст

23. Ёдгории мезолитии Точикистони шимолиро муайян кунед:
А) Саразм
Б) Октанги
В) Хочагор
Г) Лангари мохиён

24. Даврахои таърихи – фархангии неолитро муайян кунед:
А) Кайроккум, Анау
Б) Тозабогёб, Суяргон
В) Чайтун, Калтаманор, Ьисор
Г) Замонбобо, Саразм

25. Кадом кабилахои кучманчи давлати Юнону Бохтарро забт намуданд ва онро бархам доданд?
А) Усунхо
Б) Хуннхо
В) Юэдчи
Г) Патархо

26. Ки сардори авлод ва асосгузори шохигарии Кушон аст?
А) Кудчула
Б) Герай
В) Канишка
Г) Кадчу

27. Кадом шохи кушони дар ватани точикон дини буддоиро таргиб намудааст?
А) Канишка
Б) Аршак
В) Куруши Кабир
Г) Ораш
28. Кадом худуди давлати точикон гахвораи кушониён ба хисоб мевад?
А) Сугд Б) Порт В) Бохтар Г) Самарканд

29. Осори кадимтарини палеолити поёнро дар Осиёи маркази муайян намоед:
А) бошишгохи Каротог
Б) бошишгохи Селунгур
В) бошишгохи Кулдара
Г) бошишгохи Тешуктош

31. Кай шохигарии Кушон ба охир расид?
а) дар асри I
б) дар аввали асри II
в) дар охири асри IV
г) дар охири асри III

32. Кай ва дар кадом давлат рохи Бузурги абрешим кушода шуд?
а) дар давраи Ьахоманишиён
б) дар замони Искандари Македони
в) дар давраи шохигарии Порт
г) дар давраи шохигарии Чамшед

33. Забони давлатии шохигарии Кушонро муайян кунед:
а) забони юнони
б) забони бохтари
в) забони хинди
г) забони форси

34. Кай ва аз тарафи ки давлати Сосониён ташкил карда шуд?
а) соли 248-аз чониби Шопур
б) соли 224-аз чониби Ардашер I Бобакон
в) соли 438-аз чониби Яздигурди II
г) соли 102-аз чониби Дориюши III

35. Дар асрхои IV-V кадом кабилахои кучманчци дар як катор худудхои ватани точикон хокимиятро ба даст оварданд?
а) турхо, юэдчи
б) хуннхо, сакхо
в) хиёниён, кидориён, эфталитхо
г) , массагетхо, усунхо

36. Ракиби асосии Сосониёнро дар Шарк (нимаи дуюми асри V ва аввали асри VI) муайян кунед:
а) Рим б) Эфталитхо в) Халифати Араб г) Миср

37. Кай ва дар кучо назхати Маздак ба вучуд омад?
а) охири асри V – аввали асри VI-дар Эрон
б) асри VII- дар Тохаристон
в) охири асри IX-аввали асри X дар Арманистон
г) охири асри IV дар Афгонистон
38. Кадом шахр пойтахти Эфталитхо ба хисоб мерафт?
а) Самарканд
б) Балх
в) Бодиён
Г) Бухоро
39. Давлати Эфталит хо аз чанд вилоят иборат буд?
а) 10
б) 27
в) 60
г) 40
40. Сабаб хои аз по афтодани давлати Эфталитхоро нишон ди хед:
а) чангхои дохилии байни хокимони якчанд вилоятхо
б) походхои бетанаффуси харбии хитоиён, вайрон шудани шахрхо ва дехахо
в) иттифоки харбии Сосониён ва Ьоконии Турк ба мукобили Эфталитхо
г) хиёнати аристократияи махалли
41. Кай ва баъди кадом вокеа забткории арабхо ба Осиёи Миёна сар шуд?
а) баъди мухорибахои соли 636 дар Куддусия
б) солхои 643-644 баъди забти Кирмон ва Табассайн
в) солхои 651-652 баъди забти вилоятхои чануби-гарбии Хуросон
г) баъди мухорибахои
Download txt | fb2
1 2 3 ... 14 >>
Home
Loading...
0 / 11

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта