Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Кори хуби дигаронро кори худ нишон надеҳ!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 7 >>

Асосх.менеч тест

Tags:тест | ответы
Added:Admin (03.04.2015 / 15:01)
Rating:rating 19 article (0)
Reads:2417
Comments:0
ДОНИШКАДАИ ИЫТИСОД ВА САВДОИ
ДОНИШГОЬИ ДАВЛАТИИ ТИЖОРАТИ ТОЖИКИСТОН
Имтиьони давлатии аттестатсионц
Кафедраи менежмент
Ихтисоси 26020200 Менежмент
Фан «Асосњои менежмент»
Варианти 1

1. Мафьуми менежмент ин:
а) идоракунии ижтимоц
б) жараёни идоракунии ижтимоию иытисодц дар шароити иытисоди бозорц дар асоси малакаву дониши роьбарц
в) идоракунии маъмурц
г) идоракунии маънавц
2. Мафьуми ыонунияти идоракунц ин:
а) алоыаьои такроршавандаи жамъиятие, ки рушди ташкилотро ифода менамоянд
б) ягонагии системаи идоракунц
в) таъмини миыдори зарурии зинаьои сохтори идоракунц
г) зарурати гуногуни системаьои идоракунанда ва идорашаванда
3. Низомномаи вазифагц
а) коркарди меъёрьо
б) коркарди низомномаьои зарурии ташкилот
в) муыаррар намудани маыом, ьуыуы, мажбурият ва жавобгарии кормандон
г) коркарди вазифаномаьо
4. Ташкилотьо бо чунин шакльо таъсис дода мешаванд
а) сохтори п=шида ва кушода
б) сохтори хусусц
в) сохтори гур=ьц
г) сохтори давлатц
5. Роьбари намудани ташкилот ин:
а) раванди даражаи баланди идоракунц, ки маром, маысад, самтнокии амалиёти корхонаи савдоро муайян менамоянд
б) муайян намудани маысади ташкилот
в) муайян намудани вазифаьои ташкилот
г) муайян намудани самтнокии ташкилот
6. Мафьуми муьити ташкилот
а) таысимоти меьнат
б) таъсиррасонц ба амалиёти ташкилот
в) мавжудияти шароит барои ба эътибор гирифтани омильои таъсиррасон дар жараёни ыабули ыарорьои идоракунц
г) муносибат дар гур=ьи меьнатц
7. Сохтори идоракунии функсионалц
а) барои идоракунии зерсохторьо лозим аст
б) барои роьбарии бевоситаи тобеон лозим аст
в) барои ташкил ва идоракунии фаъолияти корхонаи нисбатан калон
г) барои роьбари намудани корхона лозим аст
8. Жанбаьои созмондиьц чунинанд:
а) идоракунии жараёни истеьсолот, идоракунии фаврц ва назоратц
б) муайян намудани маысад ва вазифаьо
в) назорати сариваытии ижрои шартномаьо
г) ташкили ижрои наышаи чорабиниьо
9. Маысади назорат ин:
а) таъмини фаъолияти судманди ташкилот
б) таъмини фаъолияти бомуваффаыияти самараноки ташкилот
в) гузаронидани амалиёти пурсамари ташкилот
г) анжоми натижаноки фаъолияти ташкилот
10. Самаранокии иртибот ин:
а) пурра ва айнан дарк намудани маънои иттилоот аз тарафи ыабулкунанда
б) ом=зиши амиыии фикр пеш аз таьвили иттилоот
в) тайёр будан ба душвориьои имконпазири забонц
г) диыыат додан ба ьусни забон
11. Моьияти ыарорьои идоракунц дар чист?
а) таъмини рушди устувори иытисодц ва баланд бардоштани даражаи самаранокии ташкилот
б) зарурати пайдоиши масъалаи ьалталаб
в) пайдоиши мушкилоти хавфнок
г) гузориши масъалаи муьими маысаднок
12. Сиёсати кадрьо ин:
а) тартибу ыоидаьое, ки ба идоракунии кормандон бештар мусоидат мекунанд
б) ба кор ыабул кардани кадрьо
в) истифодаи ыадрьо
г) нигоь доштани кадрьо
13. Пешсафц ин:
а) санъати таъсир расонидан ба рафтори одамон
б) рафтору кирдори ибратбахш
в) истеъдоди роьбаридошта ва ыобилияти одамонро ба боварии худ даровардан
г) дар ьалли масъалаьои хожагц устувор ва ыавиирода
14. Мафьуми низоъ
а) рафтори ьариф
б) мухолифат, норизогц ва зиддият
в) рафтор бар хилофи маысади корхона
г) барх=рди аыидаьо
15. Намуди ьужжатьои маъмурц
а) фармоишц, ташкилц, иттилоотц, шахсц
б) фармон, нишондод
в) оиннома, муыаррарот, дастурамал, пайнавишт
г) маълумотнома, мактуби хидматц, ариза
16. Ьолатьои б=ьронц чц гунаанд?
а) коьиши ьажми муомилот, афзоиши ыарз
б) нарасидани маблащ
в) нарасидани мол
г) коьиши хидматрасонц ба харидорон
17. Ыабули ыарорьо чунин мешаванд:
а) гур=ьона
б) дар алоьидагц
в) дар мажлис
г) дар асоси фармоиши роьбар

1. Ќонуниятьои системаи идоракунц чиьоро ифода менамояд? (шифоњї)
2. Маысад ва вазифаьои асосии корхонаро таъриф намоед. (хаттї)
3. Чораьои аз байн бурдани низоъро шарь диьед. (хаттї)

Тасдиќ карда шуд
дар љаласаи кафедраи менежмент
аз 01.03.2013с. суратљаласаи № 7

Мудири кафедра, д.и.и., профессор _____________ Щозибеков С.А.
ДОНИШКАДАИ ИЫТИСОД ВА САВДОИ
ДОНИШГОЬИ ДАВЛАТИИ ТИЖОРАТИ ТОЖИКИСТОН
Имтиьони давлатии аттестатсионц
Кафедраи менежмент
Ихтисоси 0611 «Менежмент»
Фан «Асосњои менежмент»
Варианти 2

1. Намуди ьужжатьои маъмурц
а) фармоишц, ташкилц, иттилоотц, шахсц
б) фармон, нишондод
в) оиннома, муыаррарот, дастурамал, пайнавишт
г) маълумотнома, мактуби хидматц, ариза
2. Мафьуми муьити ташкилот
а) таысимоти меьнат
б) таъсиррасонц ба амалиёти ташкилот
в) мавжудияти шароит барои ба эътибор гирифтани омильои таъсиррасон дар жараёни ыабули ыарорьои идоракунц
г) муносибат дар гур=ьи меьнатц
3. Мафьуми менежмент ин:
а) идоракунии ижтимоц
б) жараёни идоракунии ижтимоию иытисодц дар шароити иытисоди бозорц дар асоси малакаву дониши роьбарц
в) идоракунии маъмурц
г) идоракунии маънавц
4. Сохтори идоракунии функсионалц
а) барои идоракунии зерсохторьо лозим аст
б) барои роьбарии бевоситаи тобеон лозим аст
в) барои ташкил ва идоракунии фаъолияти корхонаи нисбатан калон
г) барои роьбари намудани корхона лозим аст
5. Жанбаьои созмондиьц чунинанд:
а) идоракунии жараёни истеьсолот, идоракунии фаврц ва назоратц
б) муайян намудани маысад ва вазифаьо
в) назорати сариваытии ижрои шартномаьо
г) ташкили ижрои наышаи чорабиниьо
6. Маысади назорат ин:
а) таъмини фаъолияти судманди ташкилот
б) таъмини фаъолияти бомуваффаыияти самараноки ташкилот
в) гузаронидани амалиёти пурсамари ташкилот
г) анжоми натижаноки фаъолияти ташкилот
7. Самаранокии иртибот ин:
а) пурра ва айнан дарк намудани маънои иттилоот аз тарафи ыабулкунанда
б) ом=зиши амиыии фикр пеш аз таьвили иттилоот
в) тайёр будан ба душвориьои имконпазири забонц
г) диыыат додан ба ьусни забон
8. Мафьуми ыонунияти идоракунц ин:
а) алоыаьои такроршавандаи жамъиятие, ки рушди ташкилотро ифода менамоянд
б) ягонагии системаи идоракунц
в) таъмини миыдори зарурии зинаьои сохтори идоракунц
г) зарурати гуногуни системаьои идоракунанда ва идорашаванда
9. Низомномаи вазифагц
а) коркарди меъёрьо
б) коркарди низомномаьои зарурии ташкилот
в) муыаррар намудани маыом, ьуыуы, мажбурият ва жавобгарии кормандон
г) коркарди вазифаномаьо

10. Ташкилотьо бо чунин шакльо таъсис дода мешаванд
а) сохтори п=шида ва кушода
б) сохтори хусусц
в) сохтори гур=ьц
г) сохтори давлатц
11. Моьияти ыарорьои идоракунц дар чист?
а) таъмини рушди устувори иытисодц ва баланд бардоштани даражаи самаранокии ташкилот
б) зарурати пайдоиши масъалаи ьалталаб
в) пайдоиши мушкилоти хавфнок
г) гузориши масъалаи муьими маысаднок
12. Роьбари намудани ташкилот ин:
а) раванди даражаи баланди идоракунц, ки маром, маысад, самтнокии амалиёти корхонаи савдоро муайян менамоянд
б) муайян намудани маысади ташкилот
в) муайян намудани вазифаьои ташкилот
г) муайян намудани самтнокии ташкилот
13. Сиёсати кадрьо ин:
а) тартибу ыоидаьое, ки ба идоракунии кормандон бештар мусоидат мекунанд
б) ба кор ыабул кардани кадрьо
в) истифодаи ыадрьо
г) нигоь доштани кадрьо
14. Пешсафц ин:
а) санъати таъсир расонидан ба рафтори одамон
б) рафтору кирдори ибратбахш
в) истеъдоди роьбаридошта ва ыобилияти одамонро ба боварии худ даровардан
Download txt | fb2
1 2 3 ... 7 >>
Home
Loading...
0 / 12

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта