Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Хирси гурусна шӯхиро намедонад.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 >>

Тестхо аз фанни «иктисодиёт ва ичтимоиёти мехнат

Tags:тестхо аз фанни иктисодиёт ва ичтимоиёти мехнат | 2015 | тест | тестхо бочавоб | студент | донишчу
Added:Admin (05.09.2015 / 09:30)
Rating:rating 171 article (0)
Reads:4800
Comments:0
Тестхо аз фанни «иктисодиёт ва ичтимоиёти мехнат»1.Нахустин афкорхои иктисоди дар кучохо пайдо шудаанд?
А) Англия, Франсия, Амрико
Б) Мущулистон, Афщонистон
В) Юнони Кадим, Рими Кадим
Г) Точикистон, Арабистон


2.Равияи аввалини илми иктисоди- ин :
А) физиократия
Б) марчинализм
В) меркантилизм
Г) институтсионализм

3.Ифодаи «дасти ноаён»-ро кадом мутафаккир баён кардааст?
А) К.Маркс
Б) Ф.Энгелс
В) Ф.Кенэ
Г) А.Смит

4.Асосгузорони марчинализм кихо буданд?
А) А.Маршалл, Ч.М.Кейнс
Б) Карл Менгер, Ф.Визер, Л.Валрас
В) Плеханов, Ленин
Г) Маркс, Энгелс

5.Методология - ин илм дар бораи :
А) мафхум ва конунхои иктисоди
Б) конунхои арзиши мехнати
В) усулхои дарккунии ходисахои табиат ва чамъият
Г) усулхои бурдани бизнес. 1

6.Усулхои ом=зиши назарияи иктисоди ба кадом гур=ххо таксим карда мешаванд?
А) умумибашари ва конуни
Б) моделирони ва лоихакаши
В) чамъияти ва истехсоли
Г) умумиилми ва хусуси


7.Ба усулхои хусусии омузиши назарияи иктисоди инхо дохил мешаванд:
А) сабаб ва натича, абстраксия, назария
Б) индуксия, дедуксия, абстраксия, диалектика
В) индуксия, дедуксия, фарзият, тахлил, синтез, моделирони, мукоисакуни.
Г) монандкуни, индуксия абстраксия, синтез, диалектика

8.Методологияи омузиши илм чист?
А) методология ин илм дар бораи тарзи бурдани хисоботи карзи дар бонкхо
Б) методология ин илм оиди ом=зиши эхтимолияти ходисахо
В) методология ин илм дар бораи усулхои дарккунии ходисахои табиат, чамъият ва афкор
Г) методология ин илм оиди ом=зиши низомхои тахсилот9.Истехсолот-ин:
А) протсесси ташкили чорабинихои илми
Б) просесси баланд бардоштани арзиши аслии молхову хизматхо
В)протсесси алокамандгардонии омилхои стехсолот бо максади тавлиди молу хизматхои нав.
Г) качхаттаи имкониятхои истехсоли

10.Истехсолот чамъияти номида мешавад, барои он ки:
А) аз чамъият берун офарида мешавад
Б) онро субъектхои чамъияти истифода. мебаранд
В) дар чамъият ба вучуд оварда мешавад
Г) эхтиёчоти чамъиятро конеъ намегардонад

11.Фаъолияти максадноки одамон, ки ба конеъ гардонидани эхтиёчоти онхо равона карда шудааст, ин:
А) омилхои истехсолот
Б) таркиши демографи
В) истехсолот
Г) захирахои истехсоли

12.Эхтиёчот – ин:
А) холати конеъ гардонидашуда ба молхои ниёзи мардум
Б) субъекти аз чамъият дуркардашуда
В) ниёз доштан ба ягон чизи зарури барои нигохдории фаъолияти хаёти ва инкишоф
Г) мархилаи аввалини истехсолоти моли

13.Неъматхои иктисоди гуфта чиро меноманд?
А) захирахои табии-хаво, нури офтоб, кувваи чозибаи умумичахони
Б) неъматхои бепуле, ки микдоран номахдуданд
В) воситахои мехнат. куввахои истехсолкунанда
Г) неъматхои махдуд, ки барои он пул додан зарур аст

14.Ба эхтиёчоти физиологии одамон инхо дохил мешаванд:
А) бехатари (химоя) аз чинояткорон, душманон,
Б) химоя аз касалихо, камбащали, бекори
В) худэхтиромкуни, такмили ихтисос
Г) манзил, озукавори, об, давомдихии насл

15.Ба омилхои асосии истехсолот инхо дохил мешаванд:
А) мехнат, замин, сармоя, сохибкори, иттилоот
Б) замин, воситахои истехсолот, мехнат
В) неъматхои иктисоди, неъматхои озод
Г) неъматхои ивазкунанда, пурракунанда

16.Омилхои асосии истехсолот гуфта чиро дар назар дошта мешавад?
А) истехсоли неъматхои модди ва щайримодди
Б) воситахо барои конеъ гардонидани эхтиёчотхои аввалиндарача
В) захирахои ба истехсолот дохилкардашуда
Г) захирахои дуюминдарача

17.Омилхое, ки барои тавлиди неъматхои иктисоди истифода мешаванд, чунин ном доранд:
А) масъалахо ва теоремахо
Б) захирахо.
В) истехсолот
Г) эхтиёчот

18.Ба захирахои моддии иктисоди чихоро дохил кардан мумкин аст?
А) иттилоот, экология, технология
Б) кощазхои кимматнок
В) замин, сармоя, ашёи хом
Г) кобилиятнокии одамон

19.Ба захирахои мехнати дохил мешаванд:
А) микдори ахоли
Б) мухочирони мехнати
В) ахолии кобилияти мехнати дошта
Г) мехнати вазнини дасти

20.Фаъолияти максадноки одамон, ки ба табиат таъсир расонида, хосиятхои онро барои конеъ гардонидани эхтиёчоти худ истифода мебаранд, чи номида мешавад?
А) захира
Б) хосилноки
В) мехнат
Г) шартномаи хариду фур=ш

21.Микдори пулу захирахое, ки бо максади ташкили истехсоли молу расонидани хизматхо ва гирифтани фоида нигаронида шудааст, ин:
А) мол
Б) захира
В) созишнома
Г) сармоя

22.Ба сармояи асоси инхо дохил мешаванд:
А) ашёи хом, материалхо
Б) пулхои дар бонкхо гардишкунанда
В) бино, дастгох, тачхизот, иншоотхо
Г) замин, сармоя, мехнат

23.Ба сармояи гардон инхо дохил мешаванд:
А) сохтмони иншоотхо, бинохо
Б) ашёи хом, маводхои ёридиханда
В) дастгоххо, тачхизот, бинохо, иншоотхо
Г) мехнати фикрии сохибкор

24.Сармоя аз чихати амалиёт чанд хел мешавад?
А) худи ва ба карз гирифташуда
Б) пули, моли, махсулдех
В) хусуси, давлати
Г) омехта, хоричи

25.Качхаттаи имкониятхои истехсоли чиро нишон медихад?
А) Имкониятхои истифодаи технология
Б) Имкониятхои мавчудбудаи давлат оиди истифодаи захирахои махдуд.
В) имкониятхои истифодаи тачхизоти техники
Г) имкониятхои аз даст додашуда

26.Функсияи истехсоли аз чихо вобастаги дорад?
А) аз качхаттаи имкониятхои истехсоли
Б) аз омилхои асосии истехсолот.
В) аз пулхои пасандоз кардаи ахоли
Г) Ҷавоби А ва Б дуруст
27.Оё фаъолияти хочагидории субъектхои иктисоди аз мухити табии ва мухити ташкилотхои чамъияти вобастаги дорад?
А) надорад
Б) вобастагии зич дорад

В) аз мухити табии вобастаги дорад, вале аз ташкилотхои чамъияти не
Г) аз мухити табии вобастаги надорад, вале аз ташкилотхои чамъияти вобастаги дорад

28.Моликият хамчун фахмиши юридики ин:
а) муносибати байни одамон дар бораи азхудкуни
б) истифодабарии неъматхои моддию щайримодди, ки дар амал чори шудааст
в) усули тартибдихии алокахои амволиро, ки давлат барои хамаи ахоли, хатми чори мекунад
г) хамаи вариантхо дурустанд

29.Намудхои моликиятро нишон дихед:
а) хурд, калон ва миёна
б).. хусуси, давлати ва коллективи (чамъияти)
в) чавоби дуруст надорад
г) хамаи вариантхо дурустанд

30.Кадом манидоди моликиятро макбул медонед:
а) муносибати вокеии таксими маснуот
б) муносибати чории одамон оиди истехсолот
в) муносибати сохиби, азхудкунии ва истифодабари
г) чавоби дуруст надорад

31.Тахти обекти моликият чи фахмида мешавад?
а).. онхое, ки кобилият ва нер=и обектхои иктисодиро сохиби кардан доранд;
б) воситахое мебошанд, ки мустаким ва щайримустаким аз чониби субектхои иктисоди аз худ карда мешаванд;
в) кулли муносибатхо байни субектони иктисоди оиди тарзу услуби истифода, сохиби, дургирои, азхудкуни ва г.
32.Мафхуми «политэкономия» аз тарафи кадом мутафаккир истифода шудааст?
А) К.Менгер
Б ) А.Монкретен
В) Арасту
Г) Ф.Кенэ

33.Усули абстраксияи илми чиро дар назар дорад?
А) пайвастшавии як ходисаи иктисоди бо дигараш
Б) фикран истисно (чудо) намудани он ходисахоро дар назар дорад, ки дар айни хол тадкик намешаванд.
В) тахлили ходисахои иктисодиро дар якчояги дар назар дорад
Г) тахлили гирдгардиши
Download txt | fb2
1 2 >>
Home
Loading...
0 / 13

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта