Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Аз ҷав ҷав рӯяду, аз гандум гандум.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 >>

Тесты по экономика и социологии труда 2015

Tags:тесты по экономика и социологии труда 2015 | тестхо | тест | 20105 | студент | донишчу |
Added:Admin (05.09.2015 / 09:27)
Rating:rating 170 article (0)
Reads:1277
Comments:0
Тестьо
1)Кадоме аз иньо ба омильои истеьсолот дохил намешавад?
А) Меьнат
Б) замин
В) Сармоя
Г) Маьсулот
2) Намудьои меьна ин….
А) Ваытбай корбай
Б) асли номинали
В)Жисмони ва аыли
Г)Музднок ва бемузд
3)Кадоме аз иньо ба намуди меьнат аз р=и таркибаш дохил мешавад
А)Меьнати одди
Б) меьнати эжоди
В) меьнати Репродуктиви
Г) Меьнати жисмони
4) Ин меьнатест ки аз таркиб ва тавсифи ижроиши функсионалии он фары мекунад мисол истеьсоли муьандиси идоракуни ин таъриф ба кадом намуди меьнат аз р=и таркибаш дохил мешавад
А) меьнати одди
Б ) меьнати эжоди
В) меьнати функсионали
Г) меьнати кироя
5) Консепсияи рушди инсони 2-ум маротиба кай ва дар кужо ыабул шуааст?
А) с. 1973-1982 дар Аргентина
Б) с. 1962- 1963 дар Н Ашт
В) с. 1982- 1992 дар РИО ДЕ Женейро
Г ) Жавоби дуруст нест
6) Фарыияти байни калимаи шахс ва одам
А) одам мафьуми ижтимои шахс мафьуми табии
Б) одам мафьуми антропологи шахс мафьуми ижтимои
В) Жавоби А ва Б
Г ) Жавоби дуруст нест
7) Истифодаи ыувваи жисмони ва р=ьии инсон баьри ыоне намудани талаботьои оньо ин ….
А) арзиш
Б) амал
В) фаъолият
Г) меьнат
8) Сину соли ыобили меьнат дар Жумьурии Тожикистон ба чанд баробар аст?
А) 14-69
Б) 15-50
В) 16-58
Г ) 14-63
Д) Жавоби В ва Г дуруст
9 ) Муаммои асосие ки дар Тожикистон имр=з вомех=рад ва боиси пастравии сатьи некуаьволи мегардад ин ….
А) баланд будани сатьи бекори
Б) Вобаста будани давлат аз воридот
В) Мавжуд набудани корхонаьои давлати
Г) Ьамаи жавобьо дурустанд

10) Омильои таъсиррасон ба баландшавии сатьи бекори
А) Пастшавии Ыурби асъор
Б) Набудани корхонаьои давлати
В) ыат гардидани муьожирати меьнати
Г) Ьамаи жавобьо дурустанд
11) Даражаи дарозумри дар Жумьурии Тожикистон ба чанд баробар аст
А) 68
Б) 72
В) 83
Г) 71
12) Ыонуни талабот ин …
А) Ьангоми зиёдшавии талабот пешниьод зиёд мешавад нарх баланд мешавад ьангоми пастшави баръакс
Б) Ьангоми зиёдшави талабот пешниьод кам мешавад харожот низ кам мешавад
В) Ьангоми зиёдшавии талабо ьажми пешниьод бетащир мемонад
Г) Жавоби дуруст нест
13) Ьангоми баланбшавии нарх…
А) талабот зиёд мешавад
Б)пешниход зиёд ва талабот кам мешавад
В)талабот кам мешавад
Г)Жавоби дуруст нест
14)Жумьурии тожикистон дар байни мамлататьои Осиёи миёна аз р=и суръати афзоиши аьоли дар жои чандум меистад?
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 7
15) МАжм=и талаботе ки аз тарафи жамъият ба ягон шахси алоьида пешниьод карда мешавад кадом хусусияти ьамон шахсро мефаьмонад
А) маыоми шахс
Б) наыши шахс
В) мавыеи шахс
Г) Жавоби А ва Б дурустанд
16) Кадоме аз иньо даражаи болотарро соьиб аст
А) одам
Б) инсон
В) шахс
Г) фард
17) Иытисодиёт ин илм дар бораи …
А)ыонуньои талабот ва пешниьод
Б) илм дар бораи идоракунии давлат
В) илм дар бораи тобеъ кардани талабот
Г) илм дар бораи идоракунии хожагии хонавода
18) Кадоме аз иньо ба соьаи ижтимоиёт дохил мешаванд
А) сиёсат
Б) иытисод
В) тандурусти
Г) маъориф
19) Дар кадоме аз ин давлатьо даражаи дарозумри баландтар аст
А) Америка
Б) Франсия
В) Англия
Г) Жопон
20) Барои баланд бардоштани сатьи самаранокии кор кадоме аз иньо асоси мебошанд
А) истеъдод
Б)тажриба
В) тахассусноки
Г) ьамаи жавобьо дурустанд
21) Рушди устувор гуфта чиро дар назар дошта шудааст?
А) Рушди соьаьои ьифзи ижтимоии аьоли
Б) Рушди соьаи энергетика ва саноат
В) Рушди устувор ин таъсиррасони ба муьити иьотакардашуда дар доираи щунжоиши хожагидории биосфера ыарордошта дар асоси табии аз нав истеьсоли ьаёти инсонро бар ьам намедиьад
Г) жавоби дуруст нест
22) Конфронси байни Ьукумати оид ба муьити иьотакардаи инсони кай ва дар кужо баргузор гаштааст
А) соли 2012 дар Франсия
Б) соли 2013 дар Истаравшан
В) соли 1986 дар Ашт
Г) жавоби дуруст нест
23) Кадоме аз иньо ба меърьои асосии рушди устувор дохил мешаванд
А) Ьадди миёна ва ниьоии щунжоиши иытисодиёт яъне нисбати партовьо ё ин ки зиёдшавии партовьои истеьсоли ва истеъмоли
Б) сатьи ьосилнокии меьнат
В) стьи даромад ба ьар сари аьоли
Г) ьамаи жавобьо дурустанд
Кадоме аз иньо ба меъёрьои рушди устувор дохил намешавад

А) сатьи ьосилнокии меьнат
Б) сатьи даромад ба ьар сари аьоли
В) сатьи камбизоати
Г) жавоби А ва Б дурустанд
25) Нигоьдории сифати захираьо ва таъминоти оньо ба кадом гур=ьи индикторьои рушди устувор дохил мешаванд
А) гур=ьи индикаторьои ижтимои
Б) гур=ьи индикаторьои иытисоди
В) гур=ьи индикаторьои экологи
Г) гур=ьи индикаторьои институтсиёни
26) Ьисобгирии масъалаьои экологи ва инкишоф банаышаги ва идоракуни барои рушди устувор ба кадом гур=ьи индикаторьои рушди устувор дохил мешаванд
А) Экологи
Б) ижтимои
В) инстутсиёии ьисобгири
Г) жавоби дуруст нест

27) Кадоме аз иньо ба элементьои асосии меьнат дахл дорад
А) Ыувваи кори
Б) Воситаьоии истеьсолот
В) объекти меьнат
Г) Жавоби А ва Б дурустанд
28) Кадоме аз иньо ба хусусиятьои инсон дохил мешавад?
А) Фаъолияти фикри
Б) Фаъолияти маысаднок
В) Фаъолияти натижаовар
Г)Ьамаи жавобьо дурустанд
29) Баъд аз он ки лоиьа ба вужуд меояд инсон фаъолияти худро фикр карда баромада баъд мекушад ин таъриф ба кадом хусусияти меьнат дахл дорад
А) Фаъолияти натижаовар
Б) Фаъолияти маысаднок
В) Фаъолияти фикри
Г) Жавоби А ва Б дурустанд
30) Пеш аз он ки инсон меьнат кунад дар мафкураи худ лоиьаи онро ба вужуд меоварад яъне дар худ натижаи меьнатро тасаввур кунад ин оиди кадом хусусияти меьнат дуруст аст
А) Фаъолияти фикри
Б) Фаъолияти маысаднок
Г) Жавоби А ва Б дурустанд
А) Фаъолияти натижаовар
31) Кадоме аз иньо ба намуди меьнат вобаста ба таркиби меьнат дахл дорад
А) Меьнати одди
Б) Меьнати мураккаб
В) меьнати фуксионали
Г) Ьамаи жавобьо дурустанд
32) ИН харжи кувваи кории одди ки аз коргар тайёрии махсуси тахассусиро талаб намекунад ин кадом намуди меьнат дохил мешавад
А) Меьтнати одди
Б) Меьнати мураккаб
В) меьнати эдоди
Г) Меьнати репродуктиви
33) Ин меьнатест ки аз таркиб ва тавсифи ижроиши функсионалии он фары мекунад Мисол истеьсоли идоракуни ва щайра ин ба кадом намуди меьнат дохил мешавад
А) меьнати одди
Б) меьнати мураккаб
В) меьнати эжоди
Г )меьнати функсионали
34) Меьнатест ки дар раванди он неъматьои маънави ва ижтимои ба вужуд меояд ин кадом намуди меьнат мебошад
А) Меьнати щайриистеьсоли
Б) меьнати жисмони
В) меьнати маысаднок
Г) Жавоби А ва Б дурустанд
35) Ин меьнати коргар ё шахси алоьида …
А) Меьнати коллективи
Б) Меьнати дастжамъона
В) Меьнати инфироди
Г) меьнати маысаднок

36) Ба воситаи кадоме аз иньо рушди иытисоди муайян карда мешавад
А) Меьнат
Б) замин
В) Ыобилияти соьибкори
Г) Ьамаи жавобьо дурустанд
37) Кадоме аз иньо ба омильои рушди инсони дохил мешаванд
А) омильои табии
Б) омильои истеьсоли
В) омильои талабот
Г) Жавоби дуруст мавжуд нест
38) Кадоме аз иньо ба проблемаьои шущл дохил мешавад
А) суръати афзоиши нархьо
Б) СУръати афзоиши аьоли
В) Аз фаъолият боз мондани корхонаьо
Г) Жавоби Б ва В дуруст
39) Соли 2005 ба маысади паст намудани сатьи камбизоати президенти кишвар
Download txt | fb2
1 2 >>
Home
Loading...
0 / 8

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта