Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Шароби бепулро ҳам қозӣ мехӯрад
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 >>

Саволхои Гост экзамен

Tags:саволу чавобхои гост экзамен | 2015 | тестхои гость | тестхо | студент | донишчу
Added:Admin (05.09.2015 / 09:19)
Rating:rating 167 article (0)
Reads:1522
Comments:0
1. Намудњои њаракатоварњои электрикї. Таърихи инкишофи њаракатоварњои электрикї.
2. Реле-тамоси системаи идоракунии муњаррикњо. Асоси худ ба худ идоракунии реостатї ба корандозї, ќатъ намудан ва чаппагардонии муњаррикњо њамчун функсияи ваќт.
3. Талаботњо ба њаракатдињандаи электрикии механизми борбардор (кран).
4. Нигаронидани моменти ќувва, моменти инерция ва массањои инерционї.
5. Реле-тамоси системаи идоракунии муњаррикњо. Асоси худ ба худ идоракунии реостатии ба кор андозї, ќатъ намудан ва чаппагардонии муњаррикњо њамчун функсияи њаракат.
6. Талаботњо ба њаракатдињандаи электрикии механизми лифти борбардор.
7. Муодилаи њаракати њаракатоварњои элеткрикї. Характеристикаи механикии механизмњои саноатї ва муњаррикњои барќї.
8. Реле-тамоси системаи идоракунии муњаррикњо. Асоси худ ба худ идоракунии реостатии ба кор андозї, ќатъ намудан ва чаппагардонии муњаррикњо њамчун функсияи љараёнї. Бањодињии муњандисї ба тарзи идоракунї.
9. Сохтани диаграммаи борї ва њисоби иќтидори њаракатдињандаи барќї.
10. Характеристикаи механикии мухаррикони љараёни доимии новобаста ангезанда ва сохтани он.
11. Системаи дузинагии идоракунии суръати њаракатдињандањои электрикї.
12. Њаракатдињандањои электрикї ва механизмњои моменташон аз суръат вобаста буда (насосњо ва компрессорњо). Талаботњои асосї ба њаракатоварњои электрикї.
13. Характеристикаи механикии ЊЉД-и новобаста ангезанда дар режими тормозї.
14. Тарзи идоракунии њаракатдињандањои электрикии љараёни таѓйирёбанда. Њаракатдињандаи асинхронї бо табдилдињандаи тиристории шиддат.
15. Талаботњо ба системаи њаракатдињандањои электрикии механизмњои борашон таѓйирнаёбандаи таќсимшуда (конвейерњо ва эскалаторњо).
16. Характеристикаи механикии муњаррики пай дар пай ангезанда.
17. Намудњои муњофизати њаракатдињандањои электрикї, намудњои ќисмњои муњофизати. Схемањои асоси идоракунии њаракатдињандањои асинхронии ротораш расиши кўтоњ дошта ва фазавї.
18. Талаботњо ба њаракатдињандањои электрикии механизмњои дастгоњњои металлбурї.

19. Характеристикаи механикии ЊЉД ангезишаш омехта.
20. Њаракатоварњои асинхрони бо идоракунии импулсии муќовимати занљирї роторї.
21. Системаи идоракунии њаракатдињандањои электрикии дастгоњњои њарротї.
22. Характеристикаи механикї њаракатдињандањои асинхронї. Характеристикаи механикии њаракатдињандањои асинхронї дар ваќти ќатъкунї.
23. Тарзи умумии идоракунии системаи реверсионии њаракатоварњои электрикї ва бо љамъкунии ќувватфизо. Намудњои системаи њаракатоварњои электрикї контури тобеъи љараёни дошта.
24. Автоматонидани њаракатоварњои электрикии механизмњои крани борбардорї бо идоракунии тиристорї.
25. Нишондињандањои асосии идоракунии сурати чархзани њаракатдињандањои электрикї.
26. Системаи каскади асинхронї-вентилии идоракунии координатахои тобеъ. Хусусиятњои режими статикї.
27. Схемаи электрикии идоракунии контроллерии муњаррики механизмњои борбардор (кранї).
28. Идоракунии реостататї ва импулсии параметрии њаракатдињандањои љараёни доимии новобаста ангезанда.
29. Идоракунии суръати муњаррики асинхронии системаи табдилдињандаи басомади (ТПЧ-АД). Тарзи сохти системаи њаракатдињандањои элеткрикии ТПЧ-АД. Системаи ТПЧ-АД ба алоќањои баръакс.
30. Режими кории муњаррикњои барќии дастгоњњо.
31. Идоракунии суръати даврзании муњаррики љараёни доимии новобаста ангезанда бо таѓйирдињии шиддати занљири лангари (якорї).
32. Асосњои сохтани системаи позитционї. Њаракатоварњои элеткрикии позитционї дар режими кории љойивазкунии хурд ва миёна.
33. Намудњои њаракатоварњои электрикї дастгоњњои њарротї. Њисоб кардани тавоноии муњаррикњои барќї.
34. Идоракунии суръати гардиши муњаррики љараёни доимии ангезишаш пайдарпай.
35. Принсипњои тартиб додани процессњои гузариши корандозї ва боздории њаракатдињандањои электрикї. Хислатњои умумикардашудаи элементњои системањои идоракунии њаракатдињандањои электрикї љараёни доимї.
36. Хусусиятњои њаракатоварњои электрикї ва интихоби иќтидорї муњаррикњои компрессорњо ва вентиляторњо.
37. Идоракунии суръати гардиши муњаррики асинхрони њангоми ворид намудани муќовимат ба занљири ротор. Идоракунии суръати гардиши муњаррики асинхронї њангоми ивазкунии адади ќутбњо ва њангоми таѓйир додани басомад.
38. Системаи њаракатоварњои электрикии дорои пурќувваткунадаи љамъкунанда дошта ва алоќаи акси танзими дошта. Режимњои асосии њисоби ва хатогињо дар режимњои статикї ва динамикї.
39. Автоматикунонии кори вентиляторњо ва компрессорњо.
40. Протссесњои гузариш дар њаракатоварњои электрикї. Ваќтњои шитоб (тезкунї) ва сустшавии њаракатовар.
41. Принсипњои сохтани системањои идоракунии њаракатоварњои электрикии пайгири (следящие). Тарзњои идоракунии њаракатоварњои электрии пайгирї.
42. Њаракатоварњои электрикї дастгоњњои идоракунии њисобї-программї дошта (ЧПУ).
43. Њисоби графикї ва графоаналитикии идораи њаракатоварњои электрикї.
44. Мисолњои гирењњои намунавии схемањои идоракуни суръат ва љараён бо пурќувваткунандаи љамъбастгар. Гирењњои намунавии људоиши алоќањои акси дошта.
45. Схемаи автоматикунонии таљњизоти насоси.
46. Протсессњои гузариши корандозии муњаррики љараёни доимии ангезиши новобаста дошта то суръати асосї.
47. Навишти математикии системаи идоракунии њаракатоварњои элеткрикї. Навишти математикии системаи идоракунии харакатоварњои электрикї ѓайрихаттї. Принсипњои линеаризатсияи ѓайрихаттї.
48. Њаракатоварњои электрикии дастгоњњои агрегатї.
49. Протсессњои гузариши корандозии системаи њаракатоварњои электрикии љараёни доимии ангезишаш новобаста то суръати аз асоси зиёд.
50. Системаи њаракатоварњои электрикии якконтураи пайгирии коррексияи пайдарпай дошта.
51. Намудњои њаракатоварњои электрикии мошинњои оњангарї-прессї (кузнечно-прессовые машины).
52. Протссесњои гузариши боздории динамикии њаракатоварњои љараёни доимии ангезиши новобаста дошта.
53. Системаи њаракатоварњои электрикии дорои алоќаи акси суръат дошта. Системаи њаракатоварњои электрикии дорои алоќаи аксии манфии шиддат дошта. Режими статикї ва динамикї.
54. Таъиноти сохти механизмњои наќлиёти бефосила.
55. Протссеси гузариши боздоштани муќобилпайвастшави ва чаппагардонї муњарики љараёни доимии ангезиши новобаста дошта.
56. Шаклњои системаи идоракунии њаракатоварњои электрикии љараёни доимии табдилдињандањои тиристорї дошта. Характеристикаи асосии табдилдињандањои тиристорї. Идоракунии људои ва њамчояи табдилдињандањои тиристории чаппагардонандаи њаракатоварњои электрики (реверсивные электроприводы).
57. Режими корї ва хусусиятњои харакатоварњои электрикии кранњо.
58. Проссеси гузариш дар њаракатоварњои электрикии љараёни доимии барангезишаш пайдарпай.
59. Системаи идоракунии њаракатоварњои электрикї бо танзимдињандаи итоаткунандаи координатї.
60. Идоракунии суръати њаракатоварњои электрикии дастгоњњо.
61. Режимњои гузариши њаракатоварњои электрикии асинхронї.
62. Системаи идоракунии њаракатоварњои электрикї бо танзими итоаткунак. Тањлили режимхои статики ва динамики системахои нигоњдории координатањои њаракатоварњои электрики.
63. Тачњизоти электрии конвейерњо.
64. Фахмиши
Download txt | fb2
1 2 >>
Home
Загрузка...
0 / 10

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019