Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Бӯр нақши сафед мегузорад, ангишт нақши сиёҳ.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Таджикистан / Точикистон
1 2 3 ... 10 >>

Таърихи гузашта чун шамъ аст, кўшиш кун, ки он фурўзон бошад. Б. Ғ. Ғафуров

Tags:таърихи гузашта чун шамъ аст | кўшиш кун | ки он фурўзон бошад | б ғ ғафуров | санахои таърихии точикистон | 2015 | китоб
Added:Admin (05.09.2015 / 09:17)
Rating:rating 166 article (0)
Reads:2710
Comments:0
Таърихи гузашта чун шамъ аст, кўшиш кун, ки он фурўзон бошад.
Б. Ғ. Ғафуров
МУЌАДАСОТИ МО.

Дар Конститутсияи ( Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон махсус ќайд гирифтааст, ки « Рамзњои давлатии Тољикистон Парчам, Нишон ва Суруди Миллї аст». Барои њар як тољикистонї Ватан, миллат, забони тољикї, Парчам, Нишони давлатї, Суруди миллї муќаддасанд. Мо ба ќадри ин муќаддасоти миллии худ бояд бирасем. Хизмат зери Парчами Љумњурии Тољикистон дар сафњои артиши миллиамон ќарз ва ифтихори њар як љавонмарди тољику тољикистонї дониста мешавад.
Матни Суруди Миллї, шакли Нишони давлатї ва Парчами Љумњурии Тољикистонро Ќонунњои давлатї тасдиќ намудаанд ва Низомномањои онњо бо ќарорњои Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардидаанд.
Суруди миллии Љумњурии Тољикистон рамзи давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунъявї ва ягона, ифодагари дўстии пойдори њаммаи халќу миллатњои кишвар мебошад. Эњтироми воло ва донистани Суруди Миллї вазифаи муќаддаси њар як шањрванди кишвар аст.
Иљрои Суруди миллї ќоидањои худро дорад, яъне онро дар њар куљою дар њар як маърака хондан мумкин нест. Суруди миллии Љумњурии Тољикистонро, тавре Президенти давлатамон Эмомалии Рањмон таъкид кардаанд, хуб азёд карда ба таври овози зинда хондан лозим аст. Суруди миллии Љумњурии Тољикистон њангоми оѓозу анљоми иљлосияњои Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ, иљлосияњои вакилони халќи ВМКБ, вилоятњо, шањри Душанбе, шањрњо ва ноњияњо, маљлису љамъомадњои тантанавї ва љашнњои љумњуриявии мувофиќи Ќонун иди умумихалќї эълон гардида иљро карда мешаванд.
Суруди миллиро дар оѓози барномањои телевизиони љумњурї дар рўзњои идњои умумимиллї – 1 январ ( Соли Нав ), 8 март (Рўзи байналхалќии занон), 21-24 (Иди Наврўз), 9 сентябр (Рўзи истиќлолияти Љумњурии Тољикистон), 6 ноябр (Рўзи Конститутсия); њамарўза дар ибтидо ва анљоми барномањои радиои умумиљумњуриявии Тољикистон; њангоми гузаронидани љамъомаду љашнњо ва тадбирњои дигари маќомоти давлатї ва иттињодияњои љамъиятї, корхона, муассисањо ва ташкилотњо мувофиќи иљозати Њукумати Љумњурии Тољикистон созмондодашаванда, маросимњои барафроштани Парчами давлатї, пешвозгирї ва гусели сарварони давлатњо ва њукуматњои давлатњои хориљии расман ба Тољикистон ташриф оварда (баъди иљрои Суруди миллии он давлатњо) ва дигар њолатњои њатмии пешбиникардаи ќонунгузорї иљро мекунанд.
Њангоми иљрои Суруди миллї иштирокдорон Сурудро рост истода мехонанд. Суруди миллї дар ќисмњои њарбї низ мувофиќи Низомномаи Суруди Миллии Љумњурии Тољикистон ва тибќи муќаррароти Низомномањои умумињарбии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон иљро карда мешавад.
Суруди миллиро дар муассисањои тобеи Вазорату Комитетњои давлатї ва идороти ЉТ тибќи тартиботи мукарраршуда иљро мекунанд.
Барои вайрон карда хондани матни Суруди миллї, ки тањќир кардани Суруди Милли Љумњурии Тољикистон аст, мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон љазо дода мешавад.

Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон рамзи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон мебошад. Нишони (Герби) давлатї аз тасвири тољ, нимдоираи иборат аз њафт ситораи рўяшон бо нурњои аз паси кўњњои барфпўш тулўъкунанда фарогирифта ва бо чанбаре оро додашуда, ки атрофашро аз тарафи рост хўшањои гандум ва аз тарафи чап шохањои пахтаи шукуфон ињота карда иборат аст. Болои чанбара бо тасмаи сераха печонида шуда, дар ќисми поён рўи курсї китоби сањифањояш бозшуда љой дода шудааст.
Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон ранга буда, тољ, офтоб, кўњњо, хўшањои гандум, китоб ва курсї бо зарњал тасвир ёфта, пояи баргњои нињолњои пахта сабз, рахњои тасмањо сурх, сафед ва сабз буда, муќоваи китоб сурх мебошанд (агар Нишони давлатї ба таври ранга тасвир наёфта бошад, тасвири маълумиаш бо ранги сиёњу сафед аст). Азбаски Нишони давлатии Тољикистон рамзи муќаддас њисоб меёбад, онро эњтиром бояд кард ва онро дар њаркуљою лозиму нолозим овехта мондан нашояд.
Тасвири Нишони давлатии ЉТ дар љойњои зайл гузошта мешаванд: дар болои биноњои ќароргоњи расмии Президенти Љумњурии Тољикистон, Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї ва Њукумати Љумњурии Тољикистон, вазоратњо ва кумитањои давлатии ЉТ; дар болои биноњои Маљлисњои вакилони халќи ВМКБ, вилоятњо, шањри Душанбе, шањрњо, ноњияњо, маќомоти њокимияти иљроияи мањаллї, худидораи шањрак ва дењот (љамоатњо), судњо, маќомоти прокуратураи ЉТ: дар болои биноњои намояндагињои дипломатию консулї ва муассисањои тиљоратии дар хориља будаи ЉТ; дар толорњои маљлисгоњи Президенти ЉТ, Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони МО ЉТ ва Раёсатњои онњо, Њукумати ЉТ, Маљлисњои вакилони халќи ВМКБ, вилоятњо, шањри Душанбе, ноњияву шањрњо, дафтарњои кори Президенти ЉТ, Раисони ВМКБ. вилоятњо, шањри Душанбе, шањрњо ва ноњияњо, дар толорњои љаласањои судии судњо, дар биноњои маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї ва биноњои баќайдгирии тантанавии таваллуд ва акди никоњ.
Ваќтњои охир дар бланкањои њуљљатии баъзе идораю созмонњо ва ташкилотњои љаъмиятию ѓайридавлатї ва муќоваи шањодатномањои хизматї ва њатто дар шањодатномањои студентон љой додани тасвири Нишони давлатии ЉТ ба назар мерасанд, ки ин риоя накардани талаботи Низомномаи Нишони давлатї мебошад. Тасвири Нишони давлатии ЉТ дар мўњру бланкањои њуљљатњои Президенти ЉТ, Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони МО ЉТ ва Раёсатњои он, Њукумати ЉТ, вазорату кумитањои давлатии ЉТ, Маљлисњои вакилони халќи ВМКБ, вилоятњо, шањри Душанбе, шањрњо, ноњияњо, маќомоти иљроияи њокимияти мањаллї, маќомоти худидораи шањраку дењот, судњо ва маќомоти прокуратураи ЉТ, идорањои нотариалии давлатї, маќомоти сабти асноди њолати шањрвандии ЉТ, инчунин корхонаю муассисањо, ташкилотњои љумњуриявии бо ќонунњои ЉТ ба онњо њуќуќи дар мўњру бланкњои њуљљатњо љой додани тасвири Нишони давлатї иљозат дода шуда, љой дода мешаванд.
Тасвири Нишони давлатї дар нашрияњои расмии МО ЉТ ва Раёсати Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони МО ЉТ ва Њукумати ЉТ љой дода мешавад. Тасвири Нишони давлатї дар шиносномањои шањрванди ЉТ, инчунин шиносномањои дипломатї ва шиносномаи махсуси хориљии ба шањрвандони ЉТ додашаванда љой дода мешаванд.
Дар сутунњои марзии дар Сарњади давлатии ЉТ гузошташуда низ Нишони давлатии ЉТ насб карда мешаванд. Тасвири Нишони давлатии ЉТ сарфи назар аз андозањояш ва рангаш бояд даќиќан ба тарњи тасдиќшудаи он мувофиќат намояд. Баъзан рассомон рўзњои иду љашнњо шумораи њафт ситораро ё кўракњои шукуфони пахтаро (дањ кўраки шукуфон ва як кўраки ношукуфта) аз будаш кам нишон медињанд, ки ин амал хилофи муќаррароти Низомнома мебошад.

Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон рамзи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон мебошад. Парчами давлатии ЉТ аз матои росткунљае, ки дар рўи он се рахи рангаи ба таври уфуќї љойгирифта кашида шудааст, иборат мебошад. Рахи боло ранги сурх, мобайнї ранги сафед, рахи поён ранги сабз дошта, пањноии рахи сурху сафед ба њам баробар, рахи сафед баробари якуним пањноии ин ду ранг мебошад. Дар рўи рахи сафед дар мобайни
Download txt | fb2
1 2 3 ... 10 >>
Home
Загрузка...
0 / 9

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019