Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Агар сӯзан гузашт, ришта ҳам мегузарад.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 5 >>

Варақаи тести барои қабули имтихон аз фанни «Иқтисодиёти ҷахон»

Tags:тест | тестхо | тестхои 2015 | тестхо бо чавоб | варақаи тести барои қабули имтихон аз фанни иқтисодиёти ҷахон | иктисод | точики | точикистон
Added:Admin (10.07.2015 / 13:35)
Rating:rating 148 article (0)
Reads:3793
Comments:0
Варақаи тести барои қабули имтиьон
аз фанни «Иқтисодиёти ҷаьон»
1. Ҷиьатьои мусбии роьи интесивии рушди иқтисоди иньоянд:
а) пастравии самаранокии истеьсолот
б) вазнин шудани вазъи иқтисодии давлат
в) зиёдшавии маьсулотьои меьнат талаб
г) рушди дараҷаи ьосилнокии меьнат
2. Иқтисоди кушода ҷонибдори _________________ мебошад
а) суст шудани рақобат дар байни молистеьсолкунандагони ватани
б) кам намудани содирот
в) барьамдиьии монеъаьои гумруки
г) паст намудани ьаҷми воридот
3. А.Смит назарияи _____________ пешниьод намудааст.
а) афзалиятьои мутлақ
б) иқтисоди давраги
в) мувозинати ва баланси пардохти
г) омильои истеьсолот
д) афзалиятьои муқоисави
е) ҷавоби дуруст надорад
4. Махсусгардонии байналхалқии меьнат ______________ -ро дар бар мегриад
а) зиёдшавии хароҷотьои истеьсоли
б) тараққиёти сусти ихтироотьои илми
в) пастшавии талабот ба хизматьои муьандиси
г) махсусгардонии давлатьои алоьида дар бобати намудьои алоьидаи маьсулот
5. Агар МУДи давлат ба 1 млрд.долл., баробар бошад ва ьаҷми содирот 150 млн.долларро ташкил кунад, онгоь квотаи содироти чи қадар мешавад ва иқтисоди давлат оё кушодааст ?
а) 20 % ва иқтисод кушода
б) 1,5 % ва иқтисод п=шида
в) 15 % ва иқтисод п=шида
г) 15 % ва иқтисод кушода
6. Каҷхаттаи талабот барои маьсулот дар иқтисод бо чунин баробари омадааст: Qd (P) = 400 - P, ва каҷхаттаи таклифот чунин аст: Qs (P) = 100 + 2 P. Нархи ҷаьони барои маьсулот 120 доллар муқарар шудааст. Ьаҷми содиротро ьангоми тиҷорати озод ёбед ?
а) 90
б) 60
в)100
г) ьамаи вариантьо дурустанд
д) ҷавоби дуруст надорад
7. Соли 2007 ьаҷми МУДи ИМА 460 млрд.долл, ьаҷми умумии содирот бошад 365 млрд.долл. –ро ташкил кард. Квотаи содиротии ИМАро дар соли 2007 ёбед ? Агар квотаи содироти аз 10 % - зиёд бошад, он гоь иқтисодиёти мамлакатро чи гунна шарь медиьем ?
а) 107
б) 75
в) 61,2
г) 79,3
д) 26
е) ьамаи вариантьо дурустанд
ё) ҷавоби дуруст надорад
8. Иқтисодиёт бо чунин нишондиьандаьо омадааст:
Баланси амалиётьои ҷори 100, баланси ьисоби сармоя (-90), захираьои расми 70. Оё дар ьолати мазкур таъщиротьо дар баланси пардохт мушоьида мешаванд ?
а) 0
б) 20
в) 80
г) 1
д) ьамаи вариантьо дурустанд
е) ҷавоби дуруст надорад
9. Формулаи квотаи воридотиро нишон диьед ?
a) KEX = Ex / GDP • 100 %
б) KIM = Im / GDP • 100 %
в) KT = T / GDP • 100 %
г) Ҷавоби дуруст надорад
10. Ьамгироии иқтисодии байналхалқи тибқи чунин самтьо сурат мегирад:
а) истифодаи омильо (захираьо)-и истеьсолот;
б) ташкили истеьсолоти умумибашари;
в) ьиҷрати сармоя, қувваи коргари, сармоягузори;
г) ьамаи вариантьо дурустанд;
11. Мақсади истеьсолию илми-техникии МОИро номбар намоед ?
а) воридкунии техникию технологияи пешқадами хориҷи;
б) тезонидани ҷорикунии натиҷаьои НИОКР (корьои илми- тадқиқоти ва таҷрибави конструктори), кадрьои илми-техники, аз ҷумла хориҷиён;
в) истифодаи захираьои моддию-молияви дар соьаьои нисбатан афзалиятнок;
г) пурра истифодабарии иқтидорьои мавҷуда, махсусан, конверсиони;
д) инкишофи зерсохтори истеьсоли-нақлиёти ифода меёбад.
12. Кадоме аз мамлакатьоро ба гур=ьи мамлакатьои тараққикардаи саноати дохил мекунанд ?
а) Изроил, Ҷумьурии Африкаи Ҷануби, Олмон, Италия, Канада
б) ИДМ, Аврупои Шарқи, Эрон
в) Ьиндустон, Покистон, Чин
г) ьамаи вариантьо дурустанд
д) ҷавоби дуруст надорад
13. Дар як катор давлатхои ру ба инкишоф сиёсати демографи ба кадом максад равона карда шудааст ?
а) * Кам кардани микдори таваллуд, фавт ва танзими оила
б) Зиёд кардани микдори таваллуд
в) Зиёд кардани микдори фавт
14. Дар Чумхурии Точикистон дар соли 2008 ба хар 1000 нафар ахоли 27 %0 таваллуд рост меояд, микдори фавт бошад 4 %0 ба хар 1000 нафар ахолиро ташкил намуд, ки аз ин чо афзоиши табиии ахолиро дар соли 2008 ёбед ?
а) *23 %0
б) 10 %0
в) 5 %0
15. Фаъолияти ба танзими равандхои тачдиди ахоли ва бахусус микдори таваллуд равона кардаи давлатхоро чи меноманд ?
а) *Сиёсати демографи
б) Таркиши демографи
в) Гузариши демографи
16. Аломатьои асосии мамлакатьои тараққикардаистода кадомьоянд ?
а) сарватманди, қашшоқи, беадолати, б=ьрони иқтисоди;
б) дараҷаи рушди муносибатьои бозаргони, шакл, мазмун ва мундариҷаи воридшави ба робитаьои иқтисодии ҷаьон, сатьи МУД;
в) соьибкори, музди баланди меьнат, кадрьои баланд ихтисос;
г) ьамаи вариантьо дурустанд
д) ҷавоби дуруст надорад
17. Гур=ььои асосии мигратсияи иқтисоди иньо ьастанд ?
а) муваққати, бебозгашт, мавсими, маьақи, пиньони, фирори ақльо
б) эммигратсия, иммигратсия
в) беруна, дохила, м=ьлатнок
г) ьамаи вариантьо дурустанд
д) ҷавоби дуруст надорад
18. Низоми «стандарти тиллои» кай таъсис ёфтааст ?
а) Соли 1867
б) Соли 1944
в) Соли 1976
19. Асъори мамлакат бадалшаванда ьисоб мешавад, барои он, ки:
а) Озодона ба асъори дигар мамлакатьо иваз шуда метавонад ва дар ьисоббаробаркуниьои байналхалқи истифода бурда мешавад
б) Бо захираьои тиллои мустаькам карда шудааст
в) Маьдудкунии асъори барои шахсони ьуқуқи ва воқеии хориҷи вуҷуд дорад
20. Аз р=и кадом ченакьо хоҷагии ҷаьонро ба зерсистемаьо ҷудо мекунанд?
а) Дараҷаи тараққиёти иқтисоди ва таркиби иҷтимоии иқтисодиёт;
б) типи афзоиши иқтисоди;
в) дараҷа ва симои алоқаьои иқтисодии беруна;
г) ьамаи ҷавобьо дурустанд;
21. Кадоме аз мактабхои назарияи иктисоди тарафдори савдои байналхалки буд?
а) меркатилистон;
б) неоклассикон;
в) физиократхо;
г) чавоби дуруст нест.
22. Барои мамлакатьои тараққикарда кадом аломатьо хос аст:
а) иқтисодиёти омехта дар ьоли бартари доштани моликияти хусуси;
б) истеьсол ва тақсими молу хадамот дар заминаи механизми бозори;
в) сатьи баланди даромади маблащгузоридашуда дар муьити истеьсолот, корьои илми тадқиқоти ва таҷрибавию конструктори (КИТТК) ва маориф.
г) Хамаи вариантхо дурустанд
23. Хоҷагии умумиҷаьони ташкил ёфтааст дар асоси:
а) Содироти сармоя
б) Фаромилли гаштани қувваьои истеьсолкунанда
в) Тақсимоти байналхалқии меьнат
г) Бо ьамдигар муттаьид ва аз ьамдигар вобаста гаштани иқтисодиёти миллии мамлакатьо
д) Ьамаи дар боло зикр гардида
24. Барои савдои байни ьамаи мамлакатьо кадом истилоь истифода бурда мешавад :
а) савдои берунаи мамлакат
б) савдои тарафайнии ду тарафа
в) савдои байналхалқи
г) ьамаи вариантьо дурустанд
д) ҷавоби дуруст надорад
25. Агар воридоти мамлакат 4,8 млн.доллар ва бақияи савдо (-0,4) млн. долларро ташкил кунад, ьаҷми содирот кадом бузургиро ташкил мекунад:
а) 4,4 млн. доллар
б) 5,2 млн. доллар
в) 9,2 млн. доллар
г) ьамаи вариантьо дурустанд
д) ҷавоби дуруст надорад
26. Хусусиятьои ьаракати байналхалқии сармоя кадомьоанд ?
а) щайри қонуни, ниьони, қочоқи
б) аз р=и манбаи пайдоиш, мутобиқи истифодабари, мувофиқи м=ьлат, мувофиқи мақсад
в) мувофиқи қонун, бе бозгашт, мувофиқи мафқсад
г) ьамаи вариантьо дурустанд
д) ҷавоби дуруст надорад
27. Гур=ььои асосии мигратсияи иқтисоди иньо ьастанд ?
а) муваққати, бебозгашт, мавсими, маьақи, пиньони, фирори ақльо
б) эммигратсия, иммигратсия
в) беруна, дохила, м=ьлатнок
г) ьамаи вариантьо дурустанд
д) ҷавоби дуруст надорад
28. Низоми байналхалқии
Download txt | fb2
1 2 3 ... 5 >>
Home
Загрузка...
0 / 10

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019