Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Он ки тӯҳмат мезанад, ҳазор бор мекушад ва қотил як бор.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 5 >>

Тест аз фанни Таърих 222

Tags:тест аз фанни търих | търих 2015 | тест | тестхо | тестхо бо калид | тесты с ответамы | саволу чавобхо | точики
Added:Admin (10.07.2015 / 13:04)
Rating:rating 146 article (0)
Reads:5144
Comments:0
1. Тест
Қисми зиёди ҳудудҳои Тоҷикистони имрузаро дар асрҳои VII-V пеш аз милод кадом вилоятҳо ишғол менамуд?
Порт ва Хоразм Бохтар ва
Суғд;
Хоразм ва Суғд;
Марғиён ва Порт
Куруш баъди забти кадом давлатҳои пурзўр
ба сарзамини Осиёи Миёна ҳуҷум кард?

Мидиён, Бобул, Лидиён Миср,
Фаластин, Сурия;
Юнон, Рим, Финикия;
Фригия, Арманистон, Бобул.
2. Тест
Ба ҳайати давлати Бохтар
кадом њудудњо дохил мешуданд?
Ҳозира Бадахшони кўҳӣ, Туркистони шарқӣ Нохияҳои
њозира Тољикистони
љануби,
водии дарёи Сурхон
ва Афғонистони
шимолї
Афғонистон, ҳиндустони шимоли, Эрони шарқи
Вилояти Сурхондарё ва Қашқадарёи ҳозира
3. Тест
Ба ҳайати давлати Суғди қадим кадом
ҳудудҳо дохил мешуданд?
Водии дарёи Мурғоб Водињои
Зарафшону Қашқадарё;
ҳудудҳои Тољикистони ҷануби ва Афғонистон;
Водии поёноби Амударё.
4. Тест
Пойтахти Суғди қадим кадом шаҳр буд?
Хуҷанд Самарқанд
Панҷакент
Бухоро
5. Тест
Асосгузори давлати Ҳахоманишҳо ки буд
Дорои I; Куруш
Камбис
Дорои II


6. Тест
7. Тест
Шоҳи Ҳахоманишҳо Куруш Кай
ба Осиёи Миёна лашкар кашид?
Солҳои 30-20-уми асри VI пеш аз милод. Солҳои
40-30-уми
асри V1
пеш аз
милод
Солҳои 70-60-уми асри VI пеш аз милод
Солҳои 30-20-уми асри VI пеш аз милод
8. Тест
Ҷумлаи «Ту ташнаи хуни, туро
аз хун сер хоҳам кард» ба ки мансуб аст?
Спитамен Томирис;
Фрада;
Шерак
9. Тест
Томирис ки буд?
Хамсари Спитамен; Маликаи
қабилаи массагетҳо
Каҳрамони афсонавии «Шоҳнома».
Шоираи аҳди қадим;
10. Тест
Куруш бо фармони ки кушта шуд?
Спитамен Томирис
Скунха,
Фрада,
11. Тест
Куруш чи тавр кушта шудааст?
Бо тиру камон кушта шудааст; Сари ўро аз
тан људо
карда ба
машки пур
аз хун
андохтаанд.
Бо шамшер кушта шудааст;
Бо заҳр кушта шудааст;

12. Тест
Шўриш бо сардории Фрада кай ва дар кучо сар зад?
Соли 523 пеш аз милод дар Суғд; Соли 522 пеш аз милод дар Марғиён
Соли 526 пеш аз милод дар Бохтар;
Соли 527 пеш аз милод дар Хоразм;
13. Тест
Баъди пахши шўриши Фрада чанд њазор нафар сокинони Марғиёнро сар буриданд?
70 Ҳазор нафарро 55 Ҳазор нафарро
75 Ҳазор нафарро;
80 Ҳазор нафарро;
14. Тест
Шерак чи гуна корнамоӣ нишон додааст?
Сари Курушро бурида ба машки пур аз хун партофтааст Гўшу бинии худро бурида, роњбалади форсњо шуда, ҳафт рўз форсҳоро дар дашту биёбонҳо овора кардааст;
Курушро ба қатл расонидааст
Бо қувваи њарбии худ затбкорињои Ҳахоманишњоро боздоштааст;
15. Тест
Хахоманишҳо кадом солҳо дар
Осиёи Миёна ҳукмрони кардаанд?
Солҳои 518- 330 пеш аз милод Солҳои
539-329 пеш
аз милод
Солҳои 502-312 пеш аз милод
Солҳои 522-327 пеш аз милод;
16. Тест
Давлати Хахоманишҳоро ки барҳам дод?
Селевк Искандари Македони
Ашкониён
Куруш
17. Тест
Искандари Македони кай ба сари тахт омад?
Соли 337 пеш аз милод; Соли 336
пеш аз
милод.
Соли 359 пеш аз милод
Соли 340 пеш аз милод;


18. Тест
Искандари Македонӣ бо кадом шоҳи Ҳахоманишҳо ҷангро оғоз кард?
Ксеркс Дорои Ш
Дорои I
Дорои II
19. Тест
Дорои III аз ҷониби ки кушта шуд?
Кратер Бесс;
Оксиарт
Искандар
20. Тест
Сабаби асосии шикасти империяи
Њахоманишњо дар чист?
Бесуръатии Дорои III Ноустувори ва кризиси
Дохилии
давлат
Фирори Дорои III ба Шарқ
Кам будани миқдори лашкари Ҳахоманишхо
21. Тест
Искандари Македони кай бо лашкараш ба
Осиёи Миёна ҳамла кард?
Аз соли 335 пеш аз милод Соли 329 пеш
аз милод
Аз соли 339 пеш аз милод
Аз соли 330 пеш аз милод
22. Тест
Искандари Македони дар кадом шаҳри Осиёи Мёна ба муқовимати сахт дучор гашт?
Бохтар Киропол
Нисо
Мароқанд
23. Тест
Сардори шўришгарони Бохтар ва Суғд ба муқо-
били истилогарони юнону македони ки буд?
Бесс Спитамен
Восеъ
Томирис;
24. Тест
Искандари Македони бо
кадом роҳ Осиёи Миёнаро ба худ тобеъ кард?
Дар натиҷаи забти шаҳрҳо ва шикаст додани шўриши Спитамен Дар натиҷаи барқарор кардани робита
ҳои хешу табори бо асил зодагони бохтари
Бо роҳи шўриши мусаллаҳона
Дар натиҷаи харобу вайрон ва
ба хун оғўшта намудани кишвар;
25. Тест
Номи духтари асилзодаи
бохтари, ки Искандар ўро ба
зани гирифтааст чист?

Бону Рухшона
Зулайхо
Бибихон
26. Тест
Искандар кай ва дар куҷо вафот кард?
Соли 324 пеш аз милод - дар Сурия. Соли 323 пеш аз милод –
дар
Бобул
Соли 326 пеш аз милод - дар Миср
Соли 332 пеш аз милод – дар Македония
27. Тест
Давлати Парфия (асри III п.м.) кадом сол таъсис ёфтааст?
Соли 261 пеш аз милод Соли 250
пеш аз
милод
Соли 300 пеш аз милод
Соли 293 пеш аз милод
28. Тест
Давлати Парфия дар кадом ҳудуд таъсис ёфта буд?
Афғонистони шимолиДиодот Туркмани
стони
ҷануби
Тоҷикистони шимоли
Эрони ғарби
29. Тест Асосгузори давлати Юнону Бохтар кист? Диодот Евтидема Деметрий Екврадит


30. Тест
Машҳутарин подшоҳони Юнону Бохтарро номбар кунед?
Меҳрдот ва Фарҳод Евтидема ва Деметрий
Ардашер ва Шопур
Аршак ва Тиродот
31. Тест
Искандари Македони чанд сол ҳукмрони кард?
14 сол 13 сол
15 сол
16 сол
32. Тест
Ҳукмронии подшоҳи Юнону Бохтар кай хотима ёфт?
Дар байни солҳои 150 - 140 пеш аз милод Дар байни солҳои 140 - 120 пеш аз милод;
Дар байни солҳои 178- 130 пеш аз милод
Дар байни солҳои 130 - 110 пеш аз милод;
33. Тест
Давлати Юнону Бохтар аз ҷониби идтиҳодияи кадом қабилаҳои бодиянишин барҳам дода шуд?
Усунҳо Йўҷиҳо
Ҳайтолиён
Сакоиҳо

34. Тест
Номи қадимаи Фарғона чи буд?
Бахан Даван
Полона
Паркана
35. Тест
Пойтахти аввалаи давлати Парфия кадом
шаҳр шуд
Бомиён Меҳрдаткарт
Пешовар
Тахти Сангин


36. Тест
Баъди кадом воқеъа подшоҳии Кушон
таъсис ёфт?
Баъди барҳамёбии давлати Парфия Баъди забти Юнону
Бохтар аз тарафи панҷ қабила, ки ба ҳайати иттифоқи Йўҷиҳо дохил мешуданд
Баъди мағлуб кардани қабилаҳои сакои
Баъди вафоти Кудзула Кадфиз.
37. Тест
Асосгузори сулолаи Кушониён кист?
Канишка Герай
Васудева
Вима Кадфиз
38. Тест
Аввалин давлати феодалиро дар сарзмаини тоҷикон муайян кунед
Хоқони Турк Ҳайтолиён
Хилофати Араб
Хиёниён
39. Тест
Давлати Хоқонии туркҳо барои мағлуб кардани Ҳайтолиён бо кадом давлат иттифоқ бастанд ?
Бо Византия Бо Сосониён
Бо Хиёниён
Бо Кидориён
40. Тест
Давлати Сосониён кай ва дар кадом ҳудуд
таъсис ёфтааст?
Соли 230 дар Бобул Соли 226 дар ҳудуди Эрон
Соли 229 дар Ироқ
Соли 228 дар Байнаннаҳрайн
41. Тест
Дар ибтидои ҳуҷуми арабҳо ҳокими Панҷакент ки буд?
Сиёвуш Деваштич
Тархун
Ғўрак.
42. Тест
Асосгузори давлати Сосониён кист?
Хусрав 1 Анўшервон Ардашер 1 Бобакон
Шопури 1
Баҳроми Гўр

43. Тест
Давлати Сосониён дар ҳудуи кадом давлати заволёфта
ташкил ёфта буд?
Download txt | fb2
1 2 3 ... 5 >>
Home
Загрузка...
0 / 6

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019