Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Худро “Мусичаи бегуноҳ” нишон надеҳ
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 6 >>

ТЕСТИ назорати оид ба мавзхои аз 1-ум то 11-ум, аз фанни «Менежмент»

Tags:тести | менечмент | тесты | тестхо | тесты с ответамы | назорати оид ба мавз хои аз 1 ум то 11 ум | аз фанни менечмент
Added:Admin (10.07.2015 / 12:55)
Rating:rating 144 article (0)
Reads:6046
Comments:0
Варианти 1
ТЕСТИ
назорати оид ба мавз=хои аз 1-ум то 11-ум, аз фанни «МенеЧмент»

1.Зарурати ом=зиши менеЧмент хамчун илм:
а) назорат бурдан;
б) гузаштан ба иктисодиёти бозори;
в) ташкил намудан;
г) накшагири;

2.Кадоме аз ин шахсон намояндаи мактаби идоракунии муносибатхои инсони мебошанд?
а) Анри Файол
б) Фредерик Унслоу Тейлор
в) Генри Форд
г) Марк Чеймс

3.Мафхуми конуни иктисоди ин:
а) б) ногузир будани зиддиятхо;
б) пайдархамии муносибатхо;
в) тащйироти микдори ва сифати;
г) муносибатхои пойдори такроршавандаи Чамъият;

4.Намуди усулхои иктисоди чунинанд:
а) накшагири, хавасмандкуни, нархгузори, молия, карз;
б) Чавобгузори, аз кор сабукд=ш намудан;
в) баланд бардоштани музди мехнат;
г) санъати накшагирии фаъолияти молиявии корхона;

5.Усулхои маъмурии идоракуни:
а) таъсиррасонии ташкилии рохбарон ба тобеъон ба воситаи фармон;
б) таъсиррасонии ташкилии рохбарон ба тобеъон ба воситаи гузаронидани Чаласа;
в) таъсиррасонии ташкилии рохбарон ба тобеъон бо рохи танзими муносибат ва харакати онхо дар Чараёни идоракунии ташкилот;
г) таъсиррасонии ташкилии рохбарон ба тобеъон ба воситаи кабули карор;

6.Мафхуми ташкилотро аз р=и муносибатхои сохтори чунин шарх медиханд:
а) гур=хи мехнатии аз р=и накша фаъолият баранда;
б) сохтори бутуни аз кисмхои алохида иборат будан бо алокаманд, мустакил ки барои халли як максад ёки якчанд максадхо таъсис дода мешаванд;
в) гур=хи одамоне, ки барои иЧрои максад ва вазифахо дар якЧояги кор мекунанд;
г) якЧояшавии одамон барои иЧрои вазифа;

7. Мафхуми менеЧменти ташкилоти тиЧорати аз куЧо бармеояд?
а) аз мохияти идоракуни, чун вазифаи махсуси рохбари;
б) аз мохияти идоракунии Чомеаи мехнати;
в) аз мохияти конеъгардонии талаботи иЧтимоии кормандон;
г) аз мохияти иЧро намудани вазифахои махсуси рохбари;

8.Истеъмолкунандагон:
а) ташкилотхо;
б) ахоли;
в) харидорон;
г) одамон;

Ба суолхои зерин хатти посух гардонед!
1. Зарурати омўзиши илми менељмент дар чист?
2. Мафњумњои самараноки, идоракуни, менељмент ва фарќи онњо аз якдигар дар чист?


Варианти 2
ТЕСТИ
назорати оид ба мавз=хои аз 1-ум то 11-ум, аз фанни «МенеЧмент»

1. МенеЧмент чиро меом=зад?
а) санъати идоракуни;
б) илм;
в) амалия;
г) ом=хтани иттилоот ва муносибати кормандон дар Чараёни идоракунии ташкилот;
.
2.Кадом аз ин шахсон намояндаи мактаби илмии идоракунии классики мебошад?
а) Кооул ЧорЧ;
б) Анри Файол;
в) Тейлор Фредрик Уинслоу;
г) Фоллет Мэри Паркер;

3.Санадхои меъёри инхо:
а) карорхои Чамъиятхои матлуботи кооператсия;
б) фармонхои рохбарони корхонахо;
в) фармонхои зерсохторхои ташкилотхо;
г) конунхои аз тарафи сохторхои макомотхои давлати кабулшаванда;


4.Кадоме аз вариантхои зерин мафхуми усулро ифода менамоянд:
а) методос – таъсиррасони ба объекти идорашаванда барои ба максад расидан;
б) накшагири;
в) хавасмандкуни;
г) нархгузори;

5.Шаклхои усулхои маъмурии идоракуни:
а) таъсиррасонии ташкили;
б) нишондодхои маЧбури, мувофикати, тавсияхо, хохишхо;
в) таъсиррасонии маъмури;
г) таъсиррасонии интизоми;

6.Мафхуми ташкилот аз р=и муносибатхои байнишахси ин:
а) Чараёни идоракунии сохтори ташкилот, ки унсури марказии онро омилхои
инсони ташкил медиханд;
б) мавЧуд будани алокахо дар байни кормандон;
в) мавЧуд будани кобилияти худтанзимкунии мутахассисон;
г) мавЧуд будани маданияти касби дар хайати кормандон;

7.Идоракунии ташкилоти тиЧорати ин:
а) амалиёти иктисоди;
б) амалиёти иЧтимои;
в) амалиёти биологи ва техники;
г) сохтори ташкил ва идоракунии Чараёни савдо;

8.Мафхуми мухити ташкилот ин:
а) мавЧудияти шароит барои ба эътибор гирифтани омилхои таъсиррасон дар Чараёни кабули карорхои идоракуни;
б) таъсиррасони ба амалиёти ташкилот;
в) таксимоти мехнат;
г) муносибат дар гур=хи мехнат;

Ба суолхои зерин хатти посух гардонед!
1. Идоракунї кай пайдо шудааст?
2.Инкишофи назария ва амалияи идоракунї чанд даврањоро дарбар мегирад?
Варианти 3
ТЕСТИ
назорати оид ба мавз=хои аз 1-ум то 11-ум, аз фанни «МенеЧмент»

1.Максади менеЧмент ин:
а) рохбари намудани фаъолияти кормандон;
б) идоракунии гур=хи мехнати;
в) муваффак шудан ба дараЧаи баланди самараноки ва гирифтани фоидаи соф;
г) ташкили фаъолияти кормандон;

2.Мэри Паркер Фоллет намояндаи кадом мактаб буд:
а) илми идоракуни;
б) муносибатхои инсони;
в) идоракунии илми;
г) мактаби маъмурии идоракуни;

3.Мафхуми конунияти идоракуни ин:
а) алокахои такроршавандаи Чамъиятие, ки рушди ташкилотро ифода менамоянд;
б) ягонагии системаи идоракуни;
в) таъмини микдори зарурии зинахои сохтори идоракуни;
г) зарурати гуногуни системахои идоракунанда ва идорашаванда;

4.Шумораи мактабхои илмии идоракуни ба таври зайл муайян шудааст:
а) 1;
б) 3;
в) 6;
г) 4;

5.Таснифи усулхо аз р=и таъсири конунхо чунинанд:
а) иктисоди, маъмури, иктимои, маънави;
б) идоракунии манфиати давлат;
в) идоракунии манфиатхои гур=ххо ва шахсхо;
г) идоракунии хоЧагии халк;

6.Унсурхои ташкилот чунинанд:
а) мавЧудияти зерсистемахои идоракуни;
б) мавЧудияти на кам аз ду одам дар гур=х, ягонагии максад, мехнати якЧоя;
в) мавЧудияти як одам, як максад ва мехнати инфироди;
г) мавЧудияти ташкилотхои низоми ва щайринизоми;

7.Ба фаъолияти идоракунии ташкилоти тиЧорати чи гуна хусусиятхо хосанд?
а) мехнати щайриистехсоли ва рохбари;
б) идоракунии хариду фур=ши молхо;
в) мушохидаи Чараёни савдо;
г) муайян намудани самтнокии ташкилот;

8.Мафхуми мухити берунии ташкилот ин:
а) холатхои муайяни доими, бетараф;
б) холатхои ба микдор ва сифат вобастаги дошта;
в) холатхои хатарнок ва ба хароЧот вобастаги дошта;
г) холатхои номуайян, мураккаб, харакатнок ва омилхои вобастаги дошта;


Ба суолхои зерин хатти посух гардонед!
1. Кадом конунхо ба ташкили Чараёни савдо таъсир мерасонанд?
2. Мухити бизнеси байналхалки ба кадом омилхо алокаманд мебошад?

Варианти 4
ТЕСТИ
назорати оид ба мавз=хои аз 1-ум то 11-ум, аз фанни «МенеЧмент»

1.Вазифахои менеЧмент ин:
а) муносибати илми доштан ба ходисахо, ом=хтани таЧрибаи пешкадам ва санъати идоракуни;
б) истифода бурдани усулхои иктисоди;
в) Чори намудани дастовардхои илмию-техники;
г) Чори намудани таЧрибаи пешкадам;

2.Назарияи «Х» ва «У» эЧодиёти кадоме аз олимони зер мебошад?
а) Абрахам Маслоу;
б) Анри Файол;
в) Ричард Аркрайд;
г) Дуглас Макк-Грегор;

3.Сохтори идоракунии бевосита ин:
а) барои муайян намудани вазифа лозим аст;
б) барои пешниход намудани хисоботи хатти ба дараЧахои
Download txt | fb2
1 2 3 ... 6 >>
Home
Loading...
0 / 13

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта