Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Дар муқобили пешомадҳо шакибо бош!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 4 >>

Тест аз мантик 2015

Tags:маетик | тест | тестхо | савол чавоб | шпаргалка
Added:Admin (02.06.2015 / 12:06)
Rating:rating 139 article (0)
Reads:6546
Comments:2
1. Тест
Мантик чист?
Мантик чахонбини аст Мантик, чахонбини, таълимот ва илм аст
Мантик таълимот аст
Намедонам
2. Тест
Мавзуи асосии омузиши мантик чист?
Мантик ин тарозуи акл аст Мантик хамчун чахонбини, таълимот ва илми мустакил конун ва коидахои асосии ташаккулёбии фикрхои дуруст ва чараёни дурусти фикррониро меомузад
Мантик ин санъати баланди ба даст овардани хакикат аст
Намедонам
3. Тест
Асоси ташаккулдихии фикрхои дуруст ва тафаккуррониро чи ташкил
мекунад?
Донишхое, ки оиди олам бахс мекунанд Олами беруна, яъне реалияти объективи
Майнаи сари инсон
Намедонам
4. Тест
Дониш чист?
Мачмуи рамзхо дар майнаи инсон Инъикоси идеалии (образии) мохияти ашё, чараён ва ходисахои олам дар шуури инсон
Акси олам дар узвхои хиссиёти инсон
Намедонам
5. Тест
Намудхои асосии дониш кадомхоянд?
Донишхои эмпирики ва илми 1.Донишхои хисси: Шаклхои асосиаш: эхсос, идрок ва тасаввур. 2. Донишхои мантики ёки абстракти: мафхум, мухокима, хулосабарори
Донишхои гипотезави ва муаммови
Намедонам
6. Тест
Аввалин китоби махсус оид ба мантик кадом аст?Аналитикаи 1 ва 2-юми Арасту «Катрахои мантик»-и мутафаккири хинд Дармакирти асри 7 пеш аз милод
Чавхарномаи Ал-Фороб
Намедонам
7. Тест
Ном чист?
Ном ин мафхум, ки ба инсон ё предмет гузошта мешавад Ном-ин калима ё мачмуи калимахост барои ифода кардани предметхо, хосиятхо ва муносибатхои онхо
Ном ин ифодагари шахс
Намедонам
8. Тест
Номхо аз лихози сохти худ чанд хел мешаванд?
Номхои шахси ва предмети Номхои содда ва мураккаб
Номхое, ки ба забонхои модари тааллук доранд
Намедонам
9. Тест
Семантика чист?
Илм дар бораи рамзхо Илм дар бораи аломат ва назарияи умумии аломатхо
Илм дар бораи номхо
Намедонам
10. Тест
Категорияхои семантикиро гуед?
Илм дар бораи номхо Калимахое, ки мазмуни муайян доранд
Илм дар бораи аломатхо
Илм дар бораи мавхумхо
11. Тест
Ном оё ба мазмун ва ахамият алока дорад?
Намедонам Дорад
Маълум нест
Не
12. Тест
Мафхумхои: «Дарахтони мевадор, себ, нок,..» дар кадом муносибатанд?
Айният Тобеъ
Намедонам
Чиллик
13. Тест
Амалхои мантикие, ки бо воситаи онхо мафхумхо ташаккул дода мешавад:
Умумиятдихи ва махдудкуни Анализ, синтез, абстраксиякуни, мукоиса ва умумиятдихи
Таснифоти мафхумхо
Намедонам
14. Тест
Мафхумхои «донишчу» ва «хонанда» дар кадом муносибати мантикианд?
Мувофик Мукоисави
Номувофик
Намедонам
15. Тест
Мафхумхои Ибни Сино, муаллифи Ал-Шифо дар кадом муносибат мебошанд?Мафхумхои мувофикояндаи чиллики Мафхумхои мувофикояндаи айнияти
Мафхумхои мувофикояндаи тобеъ
Намедонам
16. Тест
Мафхуми конун чиро ифода мекунад?
Муносибати байни ашёхо Робитаҳои кулли, мустахкам, вайроннашаванда ва доимотакроршавандаи байни предметхо, протсессхо ва ходисахо
Вобастагии байнихамдигарии предмет-ходисахоро
Намедонам
17. Тест
Фарки конунхои тафаккур аз конунхои диалектики?
Аз ҷихати хосиятҳоАз чихати суръатноки Аз чихати доираи амал, яъне танхо ба чараёни тафаккури инсони хос будан
Намедонам

18. Тест
Хосиятхои асосии конунхои мантики?Умумият доштан ба хамаи ашёхо Объективият, умумият, абадият ватанхо ба чараёни тафаккури инсони хос будан
Намедонам
Вобастагии амали хосиятхо аз махалли зист
19. Тест
Хулосабарори чи гуна амал аст?
Амали фалсафист Хулосабарори ин амали мантики дар чараёни фикррониест, ки дар асоси он фикри нав бунёд карда мешавад

Намедонам
20. Тест
Мухокима аз чихати сохт аз кадом унсурхо иборат аст?
Субъект Субъект, предикат ва чузъи мантики
Дедуктиви, индуктиви
Намедонам
21. Тест
Мохияти муҳокимахои мураккаб ба чи вобастаги дорад?Аз мазмуни муҳокимахои сода Аз он ки бо воситаи кадом пайвандакхои мантики сохта мешавад
Ба хеч чиз вобастаги надорад
Намедонам
22. Тест
Силлогизми категориали чист?
Намедонам Хулосабарории дедуктивие, ки хам мукаддимаи калон ва ҳам хурд муҳокимахои категориали бошанд
Агар муҳокимаи хулосави категориали шавад
Яке аз мукаддимахо категориали бошанд
23. Тест
Мухокимаи мураккаби мунфасил (дизъюнктиви) бо кадом пайвандаки мантики сохта мешавад?
Он вакт, пас, инчунин, он гох Ё, ё ки
Ва, боз, ҳамчунин ва г
Намедонам
24. Тест
Мухокимаи мураккаби импликативи бо кадом пайвандаки мантики сохта мешавад?Ва, хам Он вакт, он гох
Ё, ёки
Намедонам
25. Тест
Мухокимаи мураккаби конъюнктиви бо кадом пайвандаки мантики сохта мешавад?
Он вакт, он гох Ва, хам
Ё, ёки
Намедонам
26. Тест
Мухокимаи мураккаби инкори бо кадом пайвандаки мантики сохта мешавад?Ё, ёки Пас, не, на, нодуруст аст, ки
Намедонам
Ва, хам
27. Тест
Мухокимаи мураккаби эквивалети бо кадом пайвандаки мантики сохта мешавад?Намедонам Агар ва танхо агар, онгох танхо ба шарте, ки
Ё, ёки
Ва, хам
28. Тест
Дар кадом соҳаҳои илм аз хулосабарории риёзи бештар истифода мебаранд?


Намедонам Риёзиёт, физика, техники ва истеҳсолот
Таърих, забон, фалсафа ва химия.
Таърих, адабиёт ва забон.
29. Тест
Хулосабарори аз лихози сохтор аз чанд унсур иборат аст?
5 3
Намедонам
4
30. Тест
Коидахои махсуси хулосабарори чанд хел мешавад?

Намедонам 2
3
6
31. Тест
Хулосабарории индуктиви ба чанд кисм таксим мешавад?
4 2
5
Намедонам
32. Тест
Мухокимахое, ки аз ду ва зиёда мухокимахо сохта мешавад
Мухокимаи содда Мухокимаи мураккаб
Мухокимаи соддаю мураккаб номида мешавад
Намедонам
33. Тест
Мухокимахое, ки аз як мухокимахо сохта мешавадМухокимаи мураккаб Мухокимаи содда
Намедолнам
Мухокимаи соддаю мураккаб номида мешавад
34. Тест
Кадоме аз инхо формулаи мухокима мебошад?S-R S-P
S-T
Намедонам
35. Тест
Мухокима чист? Кадоме аз инҳо таърифи пурра аст?

Муҳокима ифодаи фикр аст Муҳокима-чунин шакли махсуси фикр ё фикррониест, ки дар он мавчудияти ягон предмет ё ба он хос будани ягон нишона ва ё дар байни онҳо ва предметхои дигар амал кардани алокаманди ё муносибат тасдик ё инкор карда мешавад
Муҳокима шакли материали шудани фикр
Намедонам
36. Тест
. Мухокимахо аз чихати намуд чанд хел мешаванд ва кадомҳоянд?Намедонам 2 хел: содда ва мураккаб
1 хел : умумй
3 хел: умуми, фарди ва чузъи
37. Тест
Муҳокимаи содда чист?Мухокимаҳои фарди Мухокимае, ки аз як субъект ва як предикат сохта шудааст
2 ё зиёда субъект доранд
Намедонам
38. Тест
Мухокимаҳои содда кадомхоянд?Мавчудияти Атрибутиви, мавчудияти, муносибати ва категориали
Чузъи ва фарди
Намедонам
39. Тест
Муҳокимахо асосан бо воситаи кадом чумлахо ифода карда мешавад?


Чумлахои хабари ва баъзан хитоби Чумлахои хабари
Чумлаҳои хитоби
Намедонам
40. Тест
Асосгузори илмии хулосабарори кист?Намедонам Аристотел
Фороби
Демокрит
41. Тест
Хулосабарори дар асоси кадом шартҳо дуруст мешавад?Дар асоси ба конунхои диалектики, мантики ва коидахои фикрронию коидахои махсуси хулосабарори риоя кардан Дар
Download txt | fb2
1 2 3 4 >>
Home
Loading...
0 / 9

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта