Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Агар намедонӣ бипурс.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 4 >>

ТЕСТ педагокика

Tags:педагогика тест | тестхо | савол чавоб | шпаргалка
Added:Admin (02.06.2015 / 11:42)
Rating:rating 130 article (0)
Reads:13169
Comments:0
1)Омузгори хакики ин:
Омузгоре, ки барои ташаккули шахсияти хонанда хамаи шароитро фарохам меорад
2) Омилхои ташаккули шахсиятро номбар кунед
Фаъолият ва муошират
3 Вазифахои асосии ташхиси педагогиро номбар кунед
Дарьёфт намудан, фахмондадихи, баходихи ва роххои пешрафтро муайян намудан
4Мохият ва мухтавои технологияи педагоги дар доираи кадом категория омухта мешавад
Ч .Восита
5Компонентхои чараёни педагоги кадомхоянд?
Муаллим, хонанда, вазифахо, мазмун, восита, шаклхо, методхо,натичахои фаъолият
6Предмети технологияи педагоги чист?
Таъгирёбии таълимгиранда ба самти инкишофи босуръат
7Омили ба низом дарорандаи чараёни таълим
Принсипхо таълим
8Б.Блум тафаккурро ба шаш дарачаи ташаккули кобилиятхои зехни таксим намудааст, инхо:
Дониш, фахмиш, истифода, тахлил, таркиб, бахогузори
9Тахсилот чист?
Падидаи ичтимои буда, ба иктисодиёт , фарханг, тараккиёти илму техника, хифзи мухити зист, истехсолот ва сиёсат робитаи ногусастани дорад ва як кисми чудонопазири шури чомеа мебошад?
10) Барои инкишофи тафаккур истифодаи методи зерин самаранотар аст?
11) Дидактика чист?
Кисми мустакили илми педагогика буда, коркарди масъалахои таълим ва маълумотро барраси мекунад.
12) Асари "Инсон хамчун предмети тарбия"-ро и навиштааст?
К. Д. Ушинский
13) Ин мисраъхои шеъри ба ки тааллук доранд:
Хеч ганче нест аз фарханг бех,
То тавони руй бар ин ганч нех.
А. Чоми
14) Мафхумхои асосии дидактика кадомхоянд
маълумот, инкищоф, таълим
Шаклхои ташкили корхои тарбиявии берун аз синфи а беруназмактаби кадомхоянд?
15) Кисмхои чараёни азхудкунии донишро муайян кунед:
Дарккунии бошуурона, мустакилона фикр кардан
16)"Достони педагоги" аз тарафи ки таълиф шудааст?
А.С.Макаренко
17) Эчодиёт чист?
Фаъолиятест, ки дар натичаи арзишхои нави модди ва маънави ба вучуд оварда мешавад.
18) Ба методхои санчиш ва баходихи ба дониш, махорат ва малакахои талабагон кадом методхо дохил мешаванд?
Ба методхои санчиш ва баходихи ба дониш, махорат ва малакахои талабагон кадом методхо дохил мешаванд?
19) Аз руи масъалахои нобаршуда онхоеро интихоб кунед, ки мазмуни чараёни таълимро муайян мекунанд:
Методхои таълим, принсипхои таълим
20) Компютер дар чараёни таълим ба кадом максадхо истифода бурда мешавад?
Ташкили кори мустакилона, таъмин ардани пайдарпаии омузиш, фаъолгардонии талабагон, алокаманд намудани мавзуи нав бо мавзухои гузашта.
21) Интизом гуфта чиро мефахмед?
Ба тартиб андохта шудани рафтори одамон дар чамъият ба воситаи коидаю конунхои мавчуда
22) Ба усули аёният дар таълим ки асос гузоштааст?
Ба усули аёният дар таълим ки асос гузоштааст?
23) Зери мафхуми мазмуни маълумот чиро мефахмед?
мазмуни маълумот-силсилаи дониш, махорат ва малакахое, ки барои дар мактаб аз хд кардан муайян карда шудааст, аз бар кардани онхо, ба ташаккули тафаккур, завки донишандузи ва омодаги ба фаъолияти мехнати нигаронида шудааст.
24) Аввалин литсей -интернети -интернети чумхурияви барои бачагони болаёат кай ушода шудааст?
1995
25) Барномаи таълими чист?
Барномаи таълими хуччатест, ки дар он номгуи фанхои хар кадом синф омухташаванда ва микдори соати ба омузиши онхо зарури оварда шудаанд
26) Ин мисрахои шеъри ба калами ки таалук дорад?
Саъди
27) Хавасмандгардони чист?
тарзи ифодаи бахои рухафзои кудаон
28Мундаричаи маълумоти мактаби бояд ба кадом талаботхо чавобгу бошад
илмият, пай дар паи, дастраси , алокаманди ба хаёт
29) Тавсифномаи касбии омузгор чист?
Тавсифномаи касбии омузгор чист?
30) Конуни Чумхурии Точикистон "Дар бораи масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи фарзанд" кай кабул карда шудааст?
2011
31) Чузхои ба хам пайвасти сохти системи педагогиро номбар кунед
мазмуни таълиму тарбия, максади таълиму тарбия, чараёни педагоги, омузгор, хонанда
32) Маънои дидактика чист?
меомузонам, ёд медихам
33) Мархалахои асосии технологияи раванди педагоги кадомхоянд?
омодаги, чори намудани раванди педагоги, тахлили дастовардхои чараёни педагоги
34) Вазифахои асосии чараёни педагоги кадомхоянд?
маълумотдихи, тарбияви, инкишофдихи
35) Методи мусобика чист?
яке аз роххои баланд бардоштани интизом, рафтор, муносибати шууронаи мактаббачагон
36) Фанни педагогика чиро меомузонад?
масъалахои таълим, тарбия ва маълумотро меомузонад
Куввахои пешбарандаи чараёни педагогиро педагогиро муайян кунед
Пешрави, муваффакиятхо, комёбихои чараёни педагоги ба чи вобаста аст?
37) Кадом омил дар инкишофи шахсият макоми мухити халкунанда дорад?
Тарбия
38) Чараёни таълим чист?
Фаъолияти якчояи муаллимон ва талабагон мебошад, ки барои бо донишхо, махорату малакахо мусаллах намудан
39) Принсипхои таълим чист?
Талаботхо нисбат ба мундарича, шакл ва усулхои чараёни таълим.
40) Рафтори мадани чист?
Рафтори мадани дарачаи баланду сайалёфтаи амалу рафторхои инсонист, ки такомулоташон дар фаъолияти сохахои гуногуни хаёт падидор мегардад.
41) Инкишоф чист?
Инишофи одам чараёни дигаргунихои микдори ва сифати буда дар зери таъсири омилхои беруна ва дохили ба амал меояд.
42) Муаллифи асари "Маориф халк ва демократия"-ро муайян намоед?
Н. К. Крупская
43) Ибни Сино дар бораи тарбияи оилави кадом акидахоро дошт?
Дар оила ба бачагон савод омузонида онхоро бо баъзе касбхо шиносонида шавад.
44) К. Д. Ушинский чиро шарти асосии инкишофи хакикии одам хисоб менамояд?
Муносибат
45) Ибни Сино таълим тарбияи мунтазамро аз синни чанд солаги тавсия кардааст.
6 - солаги
46Нишондодхои К. Д. Ушинскийро оид ба тарбияи ахлоки муайян намоед?
Хавасмандкуни ва чазодихи, одоби педагоги, намунаи шахсии омузгор, таълим этикод.
47) Муаллифи асари "Одам хамчун предмети тарбия" кист?
К. Д. Ушинский
48) Асоси талимоти педагогии Форобиро кадом масъалахо ташкил медиханд?
Шахс бояд хаматарафа инкишоф ёбад.
49) "Тарбия агар ба одам хушбахти хохад, бояд онро на барои хушбахти тарбия намояд, балки ба мехнат тайёр кунад" муаллифи сатрхои овардашуда кист?
К. Д. Ушинский
50) Назарияи "Тарбияи озод"-и Л.Н. Толстой ба чи асос карда шуда буд?
Муххабати умуми ба одамон ва хамаро бахшидан, ба зури мукобилият кардан.
51) Дар афкори педагогии Фирдавси ба кадом самтхои таълиму тарбия бештар ахамият дода шудаанд?
Ватанпарвари, инсондусти
52) Хунар чую бо марди доно ниши,
Чун мох хохики ёби бахт офарин.
Ин мисрахо ба калами кадом мутафаккир тааллук дорад?
А. Фирдавс.
53) Н. И. Пирогов кадом принсипхои дидактикиро асоси хисобида аст.
Худфаъолияти, шуурноки ва айёният
54) Ибни Сино дар мактабхо таълим додани кадом фанхоро тавсия намуда буд?
Таълими Куръон
54) Принсипхои пешниход кардаи Форобиро оид ба тарбияи насли наврас муайян кунед?
Эхтироми шахсияти тарбиягиранда
55) Л. Н. Толстой ба кадом присипхои таълим диккати махсус додааст?
Принсипи бошууронаги ва аёни
56) Дар байни усулхои гуногуни таълим Л. Н. Толстой ба кадом усулхои таълим ахамияти калон додааст?
Сухбат ва хикоя
57)"Агар педагогика хохад, ки инсонро аз харчихат тарбия кунад, вай бояд аввал уро аз хар чихат дониста гирад" масъалаи оварда шуда ба калами кадоми педагоги маъруф таъллук дорад?
К. Д. Ушинский

58) Асосгзори педагоги
Download txt | fb2
1 2 3 4 >>
Home
Loading...
0 / 37

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта