Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Кам гӯю, бисёр кун.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 6 >>

тест Психологияи умуми

Tags:психологияи умуми | тест | тестхо | савол чавоб | шпаргалка
Added:Admin (28.05.2015 / 12:54)
Rating:rating 123 article (0)
Reads:13310
Comments:2
1. Тест
Пайдоиши мафхуми психология бо чи алокаманд аст?

бо корхои Гиппократ; бо номгуи корхои Аристотел;
бо мафхумхои фалсафи.
бо корхои Выготский
2. Тест
Кадоме аз таснифоти методхои психология дуруст аст?
методхои лаборатори ва табии; методхои асоси ва ёрирасон;
мушохидаи харруза ва илми.
методи тест
3. Тест
Психология бо кадом илмхо алокаманд аст?
табиатшиноси, педагогика, адабиёт, таърих, физика; педагогика, илмхои техники, табиатшиноси, фалсафа, кибернетика;
педагогика, сотсиология, таърих, хукук, кибернетика.
бо илмхои гуманитари;
4. Тест
Психика бо чи тавсиф дода мешавад?
харакатноки; фаъолноки;
бехаракати.
максадноки;
5. Тест
Сохти худшуурнокиро муайян кунед.
якчоягии шуур; худдарккуни, худбаходихи, худтанзимкуни;
шуури чамъиятй ва индивидуалй;
максад ва маром;
6. Тест
Фаъолият чист?
фаъолнокии психикии дохили; фаъолнокии психикии дохили ва чисмонии берунии одам.
фаъолнокии чисмонии беруни;
фаъолнокии хусуси
7. Тест
Кувваи харакатдихандаи шахс чист?
хамдигарфахмии одамон; зиддияти байни талабот ва шароити конеъшавии он.
бохамамалкунии одамон;
муоширати шахси
8. Тест
Кадом шаклхои азхудкунии фаъолият мавчуд аст?
истеъдод, махорат; махорат, малака, одат;
дониш, тачриба.
бози, таълим, мехнат
9. Тест
Таснифоти намудхои талабот чи гуна аст?
аз руи пайдоиш ва афзалиятнокии худ аз руи пайдоиш ва хусусияти ашёвии худ;
аз руи пайдоиш ва максаднокии худ.
аз руи шакл
10. Тест
Кадом тарафхои муошират мавчуд аст?
тарафи функсионали; тарафхои коммуникативи, пертсептиви, интерактиви;
тарафи фаъолияти;
тарафи мантики;
11. Тест
Тарафи коммуникативии муошират чиро ифода мекунад?
идроки якдигари ва хамдигарфахми ивазкунии ахборотхо;
таъсири мутакобила;
хамдигарфахми;
12. Тест
Диккат чист?
инъикоси олами беруни; равонаги ва мутамарказонидани
рефлексивноки;
инъикоси аломатхои мухими ашёхо
13. Тест
Асосхои физиологии эхсосро чи ташкил мекунад?
протсесхои асаби Анализаторхо
ассотсиатсияхо
аксон
14. Тест
Раванди маърифатие, ки аломати алохидаи предметро инъикос менамояд, чи ном дорад?
идрок Эхсос
хотир
тафаккур
15. Тест
Кадом бофтаи асаби таъсиротро мегузаронад?
дендрит Аксон
ретсептор
нейрон
16. Тест
Идрок чист?
инъикоси рефлексиви инъикоси яклухти предметхо;
инъикоси абстракти
инъикоси функсионали
17. Тест
Идроки бомаксадро дар психология чи мегуянд?
иллюзия Мушохида
шинохтан
дар хотир нигохдори
18. Тест
Равандхои дарккунии хиссй кадом аст?
эхсосот, хотир эхсосот ва идрок
идрок, хотир
эхсосот, хаёл
19. Тест
Хотири эмотсионали чист?
азнавхосилкунии фикрхо хиссиёти азсаргузаронидашуда
ходисахои эхсосшаванда
ходисахои гуногуни хаёт
20. Тест
Мубориза бар зидди фаромушкунй кадом аст?
харакат Такрор
назорат
сайъу кушиш
21. Тест
Фикран мукаррар намудани аломатхои монанди ва фаркияти предмету ходисахо хоси кадом амали фикри мебошад?
тахлил Мукоиса
таркиб
мухокима
22. Тест
Тавсифдихандахои мухимтарини акл кадом аст?
тахлил, таркиб, мукоиса мустакилй, танкиднокй, гирои
равонаги, фаъолноки, мушохидакори
максадноки, катъият
23. Тест
Раванди психикии сохтани образхои нав бо рохи азнав кор карда баромадани маводхои идрок ва тасаввур, ки дар тачриба ба даст оварда мешавад, чи ном дорад?
хотир Хаёл
тафаккур
Идрок
24. Тест
Хиссиёт кадом вазифахоро ичро мекунад?
бедоркуни ва боздори хабардихи ва батанзимори
мухофизаткуни
бедоркуни
25. Тест
Синоними калимаи «Хиссиёт».
аффект Эмотсия
рухия
фрустратсия
26. Тест
Ирода чист?
ин хусусияти инфиродии хар як шахс мебошад банизомдарорандаи фаъолият ва рафтори шахс мебошад
хусусиятхои такроршавандаи ба худ хоси одам мебошад
ин хусусияти эмотсионалии шахс мебошад
27. Тест
Типи системаи асаби зуру дар мувозинатбудаи серхаракат хоси кадом номгуи мизоч аст?
флегматик Сангвиник
холерик
меланхолик
28. Тест
Аломатхои характер, ки муносибати одамро нисбат ба дигар одамон ифода мекунад, нишон дихед.
худтанкидноки, худдустдори боодоби, хушмуомилаги
мехнатдусти, коршоями
тозаву озодаги
29. Тест
Аломатхои характер, ки дар фаъолият зохир мешаванд, нишон дихед.
худтанкидноки, худдустдори мехнатдусти, коршоями
боодоби, хушмуомилаги
худдустдори, эхтиёткори
30. Тест
Ба хусусиятхои инфиродии шахс чихо дохил мешаванд?
эхсосот, идрок, хотир характер, мизоч, кобилият
хиссиёт, эмотсия,ирода
тафаккур, хаёл
31. Тест
Предмети психология чи махсуб меёбад?
конуниятхои ташаккулёбии шахс психика, хаёти психикии одам
конуниятхои психологии таълим ва тарбия
конуниятхои инкишофи чамъияти
32. Тест
Принсипхои асосии психологияро нишон дихед.
принсипи харакатноки, инкишоф ва ташаккулёби принсипи детерминизм, ягонагии шуур ва фаъолият, ташаккули шуур дар фаъолият
принсипи генетики, дифференсиатсия, ташаккули зинаги
принсипи сабабу натичаги
33. Тест
Сохти шуурро чи ташкил медихад?
равандхои маърифати шуури предмети, худшуурноки, максад, муносибат
холатхои психики
худтанзимкуни, худбаходихи
34. Тест
Хосияти рефлектории психикаро кадом олим исбот кардааст?
А.В.Петровский И.М.Сеченов
С.Л. Рубинштейн
В. Б. Элконин
35. Тест
Кадом намудхои талаботхо мавчуд аст?
талаботи чисмони аз руи пайдоиш - табии ва маданй, аз руи предмет - модди ва маънави
талаботи одамй
талаботи психики
36. Тест
Вазифахои амал кадомхоянд?
ичроиш ичроиш, батанзимори, назорат.
батанзимори
назорат
37. Тест
Шакли махсуси фаъолият чист?
фаъолият Муошират
бози
омузиш
38. Тест
Хусусиятхои мухимтарини шахс кадомхоянд?
суботкори, устувори, боодобимехнатдусти, катъият
ягонаги, устувори, фаъолноки
танбали, бемасъулияти

39. Тест
Тарафи интерактивии муошират чиро ифода мекунад?
ивазкунии ахборотхо таъсири мутакобила
идроки якдигари ва хамдигарфахми
идроки ашёву ходиса
40. Тест
Кадом шаклхои коммуникатсия мавчуд аст?
ихтиёри, гайриихтиёри вербали, гайривербали
расми, гайрирасми
хисси, акли
41. Тест
Сохти диккатро чи ташкил медихад?
мундаричаи диккат хусусиятхои асосии диккат - хачм, устувори, таксимот, кучонидан, парешонии диккат
намудхои диккат
шаклхои диккат
42. Тест
Чи гуна таснифоти эхсосот мавчуд аст?
эхсоси бинои, шунавои эхсоси экстеросептиви, интеросептиви, проприосептиви
эхсоси буй, мазза, ломиса
эхсоси органики
43. Тест
Анализатор аз кадом кисмхо иборат аст?
атрофи, ретсептори, гузаронанда ретсептори, гузаронанда, маркази
асоси, ретсептори, кабулкунанда
кабулкунанда, инъикоскунанда
44. Тест
Кадом бофтаи асаби таъсиротро кабул мекунад?
аксон Ретсептор
танаи нейрон
магзча
45. Тест
Кадоме аз инхо хусусиятхои идрок махсуб меёбад?
устувори, рефлексивноки, компакти предмети, даркшавандаги, структурави, бутуни, доимиги, апперсептсия
алохидаги, оинаги, абстракти
фаъолноки, максадноки
46. Тест
Мушохида чист?
идроки шунавои идроки бомаксад ва мураттаб
идроки вакт ва харакат
идроки бинои
47. Тест
Раванди маърифатие, ки аломатхои асосию мухими предметро дар шакли яклухт инъикос
Download txt | fb2
1 2 3 ... 6 >>
Home
Loading...
0 / 12

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта