Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Оқил забонашро дар қалб ва аҳмақ дар даҳон ҷой додааст.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 9 >>

ТЕстхо аз иктисоди

Tags:тест | тестхо | саол чавоб | шпаргалка
Added:Admin (21.05.2015 / 14:42)
Rating:rating 112 article (1)
Reads:9860
Comments:0
1. Иктисод-илмест, рочеъ ба фаъолият ва санъати ташкили хонадори,хочагию хочагидори ва давлатдори аст.
2. Субъектхои иктисоди-фишанге мебошанд, ки бо воситаи онхо вазифа ва максади такрористехсол халлу
фасл карда мешавад.
3. Ходисахои иктисоди-тадбир,амалиёт ё худ муносибатхое мебошанд,ки байни субъектхои иктисоди сурат
мегиранд ва дар доираи равандхои иктисоди амали мегарданд.
4. Равандхои иктисоди –гуфта мачмуи динамикии ходисахои иктисоди,ё худ чараёни тавлид ва рушду
тахавулли ходисахои иктисодиро мегуянд.
5.Тафаккури иктисоди –тафаккури чомеаи инсони буда ,баробари эхё ва ташаккули воситахои мехнат зина
ба зина тули солхои зиёд инкишофу тахаввул ёфтааст.
6.Афкори иктисоди –хамчун падидахои алохида хикмат ва андешахои гусаста буда ва онхоро дар шакли
том муттахид кардан номумкин аст.
7. Назарияи иктисоди-муносибатхои иктисодии одамонро дар раванди истехсолот,муомилот,таксимот ва
истеъмолот меомузад.
8.Сармояи асоси-гуфта хамон кисми сармояро меноманд,ки вай дар якчанд сикли истехсолот иштирок на-
муда арзиши худро пурра ба махсулоти таёр мегузаронад.
9.Сармояи гардон-гуфта хамон кисми сармояро меноманд,ки вай танхо дар як сикли истехсолот иштирок
намуда арзиши худро пурра ба махсулоти таёр мегузаронад.
10.Хочагии натурали-гуфта чунин намуди хочагиро меноманд,ки вай хочагии сарбаста буда ба бозор ало-
каманди надорад ва тамоми махсулоти истехсолшуда дар дохили худи кабила истифода бурда мешавад.
11.Мол-махсули мехнати инсон буда аз як тараф вай ягон талаботи инсонро конеъ мегардонад ва на барои
истеъмоли шахси,балки барои фуруш,мубодила,барои бозор истехсол карда мешавад.
12.Хочагии моли-гуфта чунин шакли хочагиро меноманд,ки дар он хар як истехсолкунанда мустакил буда
вай навъи муайани махсулотро истехсол мекунад.
13.Пул-эквиваленти умумии молхо буда вай дар навбати дигар воситаи муомилот мебошад.
14.Арзиши мол-гуфта мо микдори мехнати миёнаи чамъиятиро меномем,ки барои истехсоли хар як вохиди
махсулот сарф мешавад.
15.Конуни арзиш-конуни иктисодии истехсолкуни моли буда мувофики он истехсол ва фуруши махсулот
аз руи сарфи миёнаи мехнати чамъияти ба вучуд меояд.
16.Омилхои истехсолот-гуфта субиектхои шахси ва ашёвии раванди истехсолотро меноманд,ки онхо дар
якчояги неъматхои моддиро истехсол менамоянд.
17.Омилхои ашёви-гуфта мачмуи воситахои истехсолот яъне бинохои истехсоли,дастгоххои ашёи хом,за-
мин ва бойгарихои он дохил мешаванд.
18.Хосилнокии мехнат-гуфта микдори махсулоте,ки дар вохиди вакт истехсол карда мешаванд,фахмидан
мумкин аст.
19.Харочоти истехсолот-гуфта мачмуи сарфу харочотхои молияви,ашёви ва пулии корхонахоро меномем,
ки дар раванди истехсолот,муомилот,таксимот ва истеъмолоти неъматхои модди ба вучуд меоянд.
20.Ташкили илмии истехсолот ва мехнат-гуфта одатан раванди истехсолотро чунин ба рох мондан лозим
аст,ки ба харочоти камтарин натичахои бехтаринро ба даст даровардан тавонистан мебошад.
21.Бозор-хамчун мавхуми иктисодии муносибатхои молию пулиро ифода намуда алокамандии байни истех-
солкунанда ва истеъмолкунандаро таъмин менамояд.
22.Унсурхои бозор-нарх,таклиф ва талабот,пул,андоз.гуногуншаклии мол ва арзиш мебошанд.
23.Нарх-ифодаи пулии арзиш буда он мувофики мехнати чамъиятии сарфшуда ба хар мол гузошта меш/д.
25.Моликияти шахси-ончизе,ки ба ин ё он шахс дахл дорад вай моликияти шахси мебошад.
26.Рента-гуфта як шакли арзиши изофаро меноманд.ки онро заминдор муфт аз они худ мекунад.
28.Рентаи натурали-гуфта мо чунин шакли рентаро меномем,ки мувофики он дехкони тобеъ аз махсулоти
дар замини худ истехсолкардашуда кисми муайани хосили онро ба заминдор медихад.
29.Рентаи пули-вакте,ки сухан дар бораи рентаи пули меравад онгох одатан дехкони тобеъ махсулотро на
башакли натурали балки онро дар бозор фурухта арзиши махсулоти фурухтаро ба заминдор медихад.
-2-
30.Микроиктисод-муносибатхо оид ба тарзу услуби ташкили фаъолияти истехсоли фирма,хулку атвори
онхо хамчун намояндаи оид ба тарз ва услуби ташкили хочагидори,фаъолияти тичорати ичтимои
бурунмарзи молиявию карзи ва гайраро дар бар мегирад.
31.Мезоиктисод-аз калимаи лотини гирифта шуда,маънояш «пас аз» ё «баъд аз» –ро ифода мекунад ва
иктисодиёти алохидаву мустакили сохахои хочагии халк,комплексхои истехсоли,комплексхои кишовар-
зию саноати,сохтмон,саноати харби,иктисодиёти нохия,штатхо,ташкил карда мешавад.
32.Макроиктисод-тахлили муносибатхои иктисодиро бештар дар сатхи болоии чомеъа дар бар мегирад он
хамчун кулли муносибатхои иктисоди дар доираи давлати милли оид ба ташаккули махсулоту даромади
милли, мувозинати макроиктисоди, бухронхои иктисоди,суръату афзоиши рушди иктисоди,сиёсати
ичтимои,хазинадори ва гайра мебошад.
35.Талабот-ин мачмуи молии хизматхое.ки ба нархи муаяан ва давраи муаяан харида мешавад.
36.Ракобати иктисоди-ин зиддият ва мухолифати субиектхои иктисоди барои ба даст овардани самара ва
амалигардонии манфиатхои худ мебошад.
37.Инфлятсия-гуфта бекурбшавии пулро меноманд,ки одатан кобилияти харидории пул паст мешавад.
39.Пешниход-ин мачмуи молу хизматхое мебошад,ки бо нархи муаян дар давраи муайан барои фуруш
омода аст.
40.Неъмат-ин чиз предмет ва ё ходисаест,ки талаботи муаяни инсонро конеъ мегардонад.
41.Вазифахои пул-ченаки арзиш,воситаи муомилот,андухт ва пасандоз,пардохт, пулхои чахони.
42.Монополия-молу хизматхое.ки як истехсологар истехсол менамояд ва ё дар ихтиёри худ дорад.
43.Арзиш-ин чамъи харочоте,ки ба тайёр намудани махсулот сарф мешавад.
44.Элементхои асосии бозор-муомилот,талабот,таклифот,ракобат ва пешниход мебошанд.
47.Бизнес-ин фаолияте мебошад,ки шахсони алохида корхона ё ташкилотхои неъматхои оддиро ба максади
ба даст овардани фоида ва конеъ намудани талаботи бозор месозанд.
48.Моликият-ин муносибатхои иктисодии мардум оиди аз худ намудани чиз ё бойгари мебошад.
49.Инфраструктураи бозор-ин соха ва чузъхои иктисоде,ки барои пешрафти системаи иктисоди шароит
мусоид менамояд.
50.Хизмат-ин фаолият ва ё ходисае мебошад,ки ифодаи модди надошта ягон талаботи инсонро конеъ мег/д.
54.Кобилияти сохибкори-манбаи махсусе мебошад,ки асоси онро ташабускори муаян мекунад.
55.Омилхои истехсолии даромади сохибкор-мехнат,сармоя ва захирахо ба сохибкори даромад меоранд.
56.Микроиктисодиёт-ин як кисми иктисодиё аст,ки он чараёни иктисодиёти територияхои мамллакат ва
шахру нохияхоро меомузад.
57.Мархалаи алохидаи харакати махсулоти чамъияти-аз истехсолот,таксимот,муомилот,ва истеъмолот
иборат мебошад.
58.Таксимот-ин мархалаи такрористехсолии махсулоти чамъиятиест,ки дар натичаи он хар як иштирокчии
истехсоли махсулот хиссаи худро мегузорад.
59.Муомилот-ин мархилаи такрористехсоли махсулоти чамъияти мебошад.ки дар он таксимот аз як тараф
ва истеъмолот аз тарафи дигар ба амал оварда мешавад.
60.Истеъмолот-ин мархила просесияи истеъмоли махсулоти барои конеъ гардонидани талабот ба амал
меояд.
61.Курби пулро ба чи муайан мекунанд-захирахои
Download txt | fb2
1 2 3 ... 9 >>
Home
Загрузка...
0 / 6

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019