Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Чашм номард аст.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 11 >>

Саволхои тести

Tags:тест | тестхо | саол чавоб | шпаргалка
Added:Admin (21.05.2015 / 14:26)
Rating:rating 108 article (0)
Reads:12025
Comments:0
Саволхои тести.
1. Маънои луғавии диалектика чист?
А.Баҳсмекунам, санъати смубоҳиса
2. Истилохи «Диалектика»-ро аввалин бор аз чониби кадом файласуфон истифода бурда шудааст?
А. Сукрот ва Афлотун
3. Диалектика чист?
Б. Таълимот оиди робитахои куллии ходисаю вокеахои олам
Раванди мураккаби ташаккулёбии диалектикаро номбар кунед?
А. Стихиявии содалавхона, идеалисти, материалисти
5. Дар пойдор гардидан ва вусъати диалектикаи стихияви файласуфони кадом давра сахми босазо гузоштанд?
А. Юнони кадим
6. «Хама чиз вучуд дорад ва дар айни замон вучуд надорад, чунки хама чиз дар чараён аст, хама чиз доимо тагйир меёбад, хама чиз дар раванди доимии пайдошави ва нестшави мебошад.» - ин андеша ба кадом файласуф тааллук дорад?
А. Гераклит
7. Андешахои Шайхурраис оид ба ахамияти чадал (диалектика) дар кадом кисмати «Донишнома» баён шудаанд?
А. «Мантик»
8. Бахри инкишофи таърихии акидахои диалектики дар давраи Эхё кихо бештар сахми босазое гузоштанд?
А. Н. Кузани ва Ч. Бруно
9. Намояндагони фалсафаи классикии немис кадом шакли таърихан нави диалектикаро ба вучуд оварданд?
Б. Диалектикаи идеалисти
10. Дар фалсафаи Хегел диалектика дар кадом шакли система аввалин бор баён гардида буд?
А. Мазмуни назарияви
11. Ба Гегел чи гуна муяссар гардид, ки оламро тасвир намояд?
А. Оламро ба хайси чараёни кулии харакату инкишофи аз паст ба боло, ки кувваи мухаррикашро зиддият ташкил медихад, тасвир намояд.
11. Солхои 40-уми асри XIX кадом шакли диалектика ба вучуд омад?
А. Моддагарои (материалисти)
12. Диалектикаи материалисти мохиятан чи гуна илм аст?
А. Конунхои умумии харакат
13. Диалектикаи идеалисти чи гуна таълимот аст?
А. Оид ба инкишоф, ки дар заминаи халли идеалистонаи масъалаи асосии фалсафа ташаккул ёфтааст.
14. Диалектикаи материалисти чи гуна таълимот аст?
А. конунхои кулли инкишофи хастиро тадкик мекунад.
15. Принципхои асосии диалектика
а. Таълимот дар бораи робитанокии кулии ходисот
16. Конунхои асосии диалектика кадомхоанд?
а.Гузариши микдор ба сифат, ягонаги ва муборизаи ба хам зидхо, инкори инкор.
17. Категорияхо чи хел мешаванд?
Б. хусуси ва универсал
18 .Хусусияти категорияхои диалектика
а. Универсали, чуфт-чуфт
19. Мохият чист?
А. чихати нихонию устувори предмет
20. Зухурот чист?
б. чихати зохирии предмет
21. Сабаб чист?
а. Ходисаю вокеаест, ки боиси ба вучудоии дигар вокеахо
мегардад
22. Натича чист?
а. сабаби амалишу
23. Вокеият чист?
б. имконияти амали шуда
24. Аз байн рафтани чизи кухна ва ба вучуд омадани чизи нав.
А. инкор
25. Идомат чист?
Б. Давомёбии чизи кухна дар раванди нав
26. Кадом конуни диалектика манбаъи харакатро мефахмонад?
Б. ягонаги ва муборизаи ба хамзидхо
27. Фард чист?
А. Фард, бо хусусиятхои сохтори биологӣ, хислату хосиятхои худуди фаъолият, роххои хаеташ беназир аст. Фард шахси алоҳидааст.
28. Кулл чист?
А. Тавсифест, ки мавчудияти айни, шабохати чизхои чузъи ба ин ё он гурухи ходисахо ё низоми ягонаи робита нисбат доштанро ифода мекунад.
29. Вокеияти хамаро фарогиранда?
А. хасти
30. Типхои робитахои кулли
А. сохтори
31. Шаклхои асосии халлу фасли зиддият
А. ошти додани мухолифхо.
32. Навъхои чахишхоро номбар кунед?
А. таркишмонанд ва муттасил
33. Таърихан шакли фахмиши робитаю инкишофро чудо мекунанд, кадомхоанд?
А. диалектики ва догматики
34. Конунхои диалектики фарки назар аз конунхои илмхои дигар бо кадом хислат фарк мекунанд?
А. кулли ва унверсиали
35. Инкори диалектики дорои кадом ахамият аст?
Б. инкишофи оянда ба хайси асос хизмат мекунад.
.36. Асосгузорони диалектикаи материалисти сабаби зиддиятхои диалектикаро бо чи вобаста кардаанд?
Б. вокеияти айни
37. Хислати зиддиятхо ба кадом хусусиятхо вобаста мебошад?
Б. шароитхои таъсири мутакобил
38. Суқротдарбораидиалектика.
А. санъати бо роҳимуқобилгузориификрҳоибаҳамзиддарёфтнамуданиҳақиқатаст.
39. Диалектика дар осори кадом файласуф илм номида шуд?
А. Гегел
40. Се сатҳидиалектика
А. Диалектикаи табиат, диалектика дар назарияи маърифат, диалектика дар ҳаёти чамъият
41. Диалектикаи моддагароёна чи гуна таълимот аст?
А. Таълимотест, ки инкишоф ва робитаи куллро дар заминаи ҳаллиматериалисти масъалаиасосиифалсафатадқиқменамояд.
42. Диалектикаи идеалисти чист?
А.чанбахои идеалистонаи масъалаи асосии фалсафа ташаккул ёфтааст.
43. Диалектикаи объективи чист?
А.Диалектикаи олами айни, яъне тағйирот, робитаикуллуинкишофвақонуниятҳоеро, кидартабиату чамъият
44. Диалектикаи субъективи чист?
А. диалектикаи тафаккур, инъикоси тағйирот, робитаикуллиюинкишофиоламиайни дар илму тафаккур, низоми мафҳумумакулаҳоваконунҳомебошад.
45. Инкишоф чист?
А. Инкишоф, тараққиётмакулаиуниверсалӣ, куллии диалектика буда, инъикоси айнии олами мавҷудааст.
46. Инкишоф дар метафизика чист?
А. Раванди тағйиротибебозгаштболораванда, пайдоишичизусифатинав, азбайнрафтаничизикуҳна
47. Калимаи «метафизика»-ро аввалин бор ки ба адабиёти фалсафи дохид кардааст?
А. Андронник Родосский
48. Асари бо номи «Метафизика» ба ки тааллук дорад?
А. Арасту
Шаклхои таърихии чахонбини кадомхоянд?
А) Асотири, дини, фалсафи.
Калимаи «Философ»-ро ки аввалин маротиба истифода бурдааст?
А) Пифагор.
Фалсафа чист?
А) Илм дар бораи конунхои куллии харакату инкишофи хасти, яке аз типхои асосии чахонбини, яке аз шаклхои шуури чамияти, назарияи маърифат, методи дарккуни ва дигаргунсозии вокеият.
Объекти омузиши фалсафа кадом аст?
А) Тамоми олами хасти.
Масъалаи асосии фалсафа кадом аст?
А) Масъалаи таносуби шуур, тафаккур ва материя.
Маънои истилохи фалсафа чист?
А) Хикматдусти
7. Чахонбини чист?
А) Системаи тасаввурот дар бораи олам ва мавкеи инсон дар он, дар бораи муносибати инсон ба вокеияти гирду атроф ва нисбат ба худаш, инчунин акидахою мавкеи асосии хаёти, идеалхо, эътикод, принсипхои маърифат ва фаъолият, тамоюлхои кадриятии ба ин тасаввурот асосёфтаи одамон мебошад.
Кадом илм аз кисматхои онтология, гносеология, диалектика иборат аст?
А) Фалсафа.
Навъи аввалини таърихи чахонбини кадом аст?
А) Асотир.
Истилохи «диалектика»-ро аввалин бор ки истифода бурдааст?
А) Сукрот ва Афлотун.
Асосгузори назарияи идеяхо кист?
А) Афлотун.
Кадом равияхои фалсафи монистианд?
А) Идеализм ва материализм.
Таълимоти чарвакхо чи гунна хусусият дорад?
А) Моддагароёна.
Асосгузори таълимоти рухгароёнаи чайнизм кист?
А) Маховиро Вирдхамана.
Ведахо осори хаттии кадом халканд?
А) Хиндуён.
Чавхари таълимоти Конфутсийро чи ташкил медихад?
А) Одамият.
Ёдгории кадимаи Хиндустон кадом аст?
А) Ведхо.
Муносибати файласуф ва мутафаккири бузурги Чини бостон Мотси нисбати сарнавишт чи гунна буд?
А) Рад мекард.
Мувофики таълимоти мактаби фалсафии локаята ё чарвака тамоми мавчудоти олам, аз он чумла инсон аз омузиши заррахои кадом аз ин моддахо пайдо шудаанд?
А) Оташ, хаво, об, хок.
Кадоме аз ин равияхои фалсафии Хинди кадим нуфузи Ведхоро эътироф мекарданд?
А) Веданта, санкхя, йога, няя, миманса, вайшешика.
Кадоме аз ин равияхои
Download txt | fb2
1 2 3 ... 11 >>
Home
Загрузка...
0 / 5

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019