Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Аз пеши дигарон ғизо ва мева барнадор!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Китобхои Мактаби / Книги школникам
1 2 3 ... 16 >>

ТЕСТ АЗ ФАННИ ТАЪРИХИ ХАЛКИ ТОЧИК БАРОИ ХАТМКУНАНДАГОНИ СИНФИ 11

Tags:тест | таърих | тестхо бо чавоб | мактаб | тест аз фанни таърихи халки точик барои хатмкунандагони синфи
Added:Admin (21.05.2015 / 14:16)
Rating:rating 104 article (1)
Reads:37271
Comments:1
ТАВЗЕХОТ
оид ба тарики тест гузаронидани аттестатсияи
хатм ва аз синф ба синфгузаронидан

Ба тарики тест гузаронидани аттестатсияи хатм ва аз синф ба синфгузарони дар муассисахои тахсилоти умумии чумхури бо максади чустучўи роххои бехтар кардани усулхои таълим, муайян намудани дарачаи дониш ва пешрафти хонандагон, баланд бардоштани масъулияти омўзгорон ва ошкор намудани камбудию норасоихо дар чараёни таълим бо назардошти ворид гардидан ба фазои ягонаи тахсилот ва навсозии мазмуни тахсилот чори карда шуда, ба ташаккули чахонбинии илмии хонандагон ва омодагии онхо барои дохил шудан ба муассисахои тахсилоти касби мусоидат менамояд.
Ба тарзи тести гузаронидани аттестатсияи хатм ва аз синф ба синфгузарони яке аз шаклхои озмудашудаи аттестатсия ба хисоб рафта, дар низоми тахсилоти чахони роич мебошад, ки он бартари ва афзалияти худро аз дигар шаклхои аттестатсия ба хуби собит намудааст.
Хатмкунандагони синфхои 9, 11 ва хонандагони синфи 10 аттестатсияи хатм ва аттестатсияи аз синф ба синфгузарониро аз баъзе фанхои таълими ба шакли тести месупоранд.
Дар доираи барномаи таълими аз хар фанне, ки ба аттестатсияи дохил карда шудааст (барои фанхое, ки ба шакли тести аттестатсия муайян шудааст), саволномаи тести дар 5 вариант, ки хар вариант иборат аз 25 савол мебошад, тахия ва пешниход карда мешавад.
Саволу масъалахои тест аз навъхои зерин иборат аст:
Саволхо бо интихоби як чавоби дуруст. Дар ин навъ барои хар саволу масъала чор варианти чавоб дода мешавад, ки танхо яктоаш дуруст аст.
Саволхо барои муайян кардани мувофикат.
Барои фанхои таърихи халки точик 21 саволномаи тести бо интихоби як чавоби дуруст, 4 тести мувофиковари бо интихоби як чавоби нодуруст мукаррар карда мешавад.
Бо максади омодагии хонандагон ба аттестатсия, аз тарафи Маркази чумхуриявии таълимию методии назди Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон дар доираи барномахои таълими аз хар фанне, ки ба тарики тести аттестатсия гузаронида мешавад, маводи тести ба микдори на камтар аз 400 саволу масъалахо тахия гардида, дар шакли китобча на дертар аз якуми май ба раёсат ва шуъбахои маориф расонида мешаванд. Раёсат ва шуъбахои маориф дар навбати худ саволномахоро дастраси муассисахои таълими мегардонанд. Рохбарони муассисахои таълими бо максади омодагии хонандагон ба аттестатсия саволномахоро дастраси хонандагон менамоянд.
Саволномахои тести чихати гузаронидани аттестатсия, тибки мукаррароти сархати 4-и тавзехоти мазкур омода гардида, дар лифофаи махсус, ки дар он мухри Маркази чумхуриявии таълимию методии назди Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон гузошта шудааст то 1-июн ба раёсат ва шуъбахои маориф дастрас карда мешавад. Саволхои тест, аз тарафи комиссияхои аттестатсиони пеш аз аттестатсия ба хонандагон таксим карда мешавад.
Барои чавоб ба як савол аз фанхои гуманитари аз 1,5 то 2 дакика чудо карда мешавад. Аттестатсия ба тарики тести тибки чадвали тасдикнамудаи шўрои педагогии муассисаи таълими, ки дар асоси фармоиши вазири маориф ва илми Чумхурии Точикистон тахия мегардад, гузаронида мешавад.
Ба хар як саволу масъалаи тест вобаста ба навъи он хол муайян карда мешавад. Барои чавоби дурусти саволномаи тести бо интихоби як чавоби дуруст 3 хол, тести мувофиковари 8 хол (барои мувофик омадани хар як чавоб 2 хол ) барои чавоби нодуруст 0 хол гузошта мешавад. Саволхои тести аз рўи чадвали 100 хола бахогузори шуда, бо низоми бахогузории 5-бала дар шакли зерин чамъбаст карда мешавад:
-барои аз 0 то 20 хол – бахои «1»;
- барои аз 21 то 40 хол - бахои «2»;
- барои аз 41 то 60 хол - бахои «3»;
- барои 61 то 80 хол - бахои «4»;
- барои аз 81 то 100 хол - бахои «5».
Ба хар саволи саволномаи тести бо интихоби як чавоби дуруст 4 чавоб дар шакли A:B:C гузошта мешавад.
Хонанда чавоби дурусти саволро интихоб намуда, атрофи харферо, ки дар он чавоби дуруст дода шудааст доира мекашад (О). Ба чавоби дуруст 3 хол гузошта мешавад. Аз чор чавоби додашуда бояд танхо як чавоб интихоб карда шуда, дар атрофи он доирача кашида шавад. Дар холати дар атрофи 2 савол доира кашидан чавоби савол хисоб карда намешавад.
Дар тести мувофикат, ки хар тест аз 4 савол ва 5 чавоб иборат аст, барои чавоби дуруст ба хар савол 2 хол гузошта мешавад, ки хонанда дар сурати пурра ба саволхо чавоби мувофик гардонидан сохиби 8 хол мегардад.


1. Дар кучо ёдгорихои Теппаи Хисор тахкик шудааст?
А. Дар шимолу шаркии Эрон
В. Дар кисмати чанубии Туркия
С. Дар кисмати ѓарбии Ирок
D. Дар кисмати шаркии Афѓонистон

2. Аввалин дехконон дар хазораи 6-уми пеш аз милод дар кучо пайдо шуда буданд?
А. Дар Ориёнои Ѓарби
В. Дар Ориёнои Шарки
С. Дар Бобулистон
D. Дар Сиистон

3. Чархи кулоли кай ихтироъ карда мешавад?
А. Аввали асри санг
В. Аввали асри охан
С. Аввали асри биринчи
D. Асрхои 3-2 пеш аз милод

4. Дар Ориёнзамин кай давлатхо пайдо шуданд?
А. Хазораи якуми пеш аз милод
В. Хазораи сеюми пеш аз милод
С. Хазораи чоруми пеш аз милод
D. Хазораи дуюми пеш аз милод

5. Ёдгории хазораи дуюми пеш аз милод дар Бохтари Шимоли бо номи Чаркўтан маълум аст дар кучо чойгир аст?
А. Дар наздикии Шерободи вилояти Сурхондарё
В. Дар наздики Чиззахи вилояти Сурхондарё
С. Дар наздики Кистакўзи вилояти Суѓд
D. Дар наздикии Кизилкалъаи вилояти Хатлон

6. Аввалин маъбади оташ дар кучо ёфт шуд?
А. Чаркурѓон
В. Чаркўтан
С. Кукалтош
D. Мунк

7. Ёдгории замони энеолит ва биринчи дар кучо кашф карда шуд бо номи Саразм маъруф аст?
А. Дар кисмати болооби дарёи Зарафшон
В. Дар кисмати поёноби дарёи Сир
С. Дар кисмати болооби руди Суѓд дар нохияи Панчакат
D. Дар кисмати поёноби руди Зарафшон дар нохияи Айни

8. Маънои вожаи (калимаи) Саразм чист?
А. Сари замин
В. Киштзор
С. Чакалакзор
D. Марѓзор

9. Дехаи Саразм кай пайдо шудааст?
А. Дар хазораи 3- и пеш аз милод
В. Дар хазораи 4-и пеш аз милод
С. Дар хазораи 2-и пеш аз милод
D. Дар хазораи 5-и пеш аз милод

10. Маданияти Андроново кай ба вучуд омадааст?
А. Такрибан нимаи якуми хазораи 3-и то милод
В. Такрибан нимаи дуюми хазораи 1-и то милод
С. Такрибан нимаи дуюми хазораи 2-и то милод
D. Такрибан нимаи якуми хазораи 4-и то милод

11. Аввалин подшохи ориёихои буми ки буд?
А. Кубод
В. Гаршосп
С. Мехроб
D. Манучехр

12. Кайковус яке аз подшохони машхури силсилаи Каёниён чанд сол хукмрони кардааст?
А. 120 сол
В. 150 сол
С. 100 сол
D. 130 сол

13. Кадоме аз шохи Ориён, хоми ва пахнкунандаи дину таълимоти Зардушт буд?
А. Лухросп
В. Кайкубод
С. Гуштосп
D. Кайхусрав

14. Зардушт дар синни чандсолаги ба катл расонида шуд?
А. Дар синни 65 солаги
В. Дар синни 70 солаги
С. Дар синни 72 солаги
D. Дар синни 77 солаги

15. Номи кабила, авлоди Зардушт чи буд?
А. Спитама
В. Турони
С. Сосони
D. Пахлави

16. Дуѓду (Дуѓдор) модари ки буд?
А. Исфандиёр
В. Зардушт
С. Бахман
D. Хумон

17. Маънои номи Зардушт чист?
А. «Дорандаи шутури сафед»
В. «Дорандаи асри сафед»
С. «Дорандаи шутури зард»
D. «Дорандаи аспи сиёх»

18. Дар давраи подшохии
Download txt | fb2
1 2 3 ... 16 >>
Home
Loading...
0 / 15

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта