Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Буз гӯсфандро механдад, дег дегро
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Китобхои Мактаби / Книги школникам
1 2 3 ... 14 >>

МАВОДИ АТТЕСТАТСИЯИ ХАТМИ СИНФИ 11 (бо забонхои точики, руси ва узбеки)

Tags:тест | атестатсия забони точики | забони точики | тестхо бо чавоб | мактаб | маводи аттестатсияи хатми синфи 11 бо забонхои точики | руси ва узбеки
Added:Admin (21.05.2015 / 14:10)
Rating:rating 102 article (4)
Reads:59304
Comments:30
МУАССИСАХОИ ТАХСИЛОТИ УМУМИИ
ТАЪЛИМАШОН БО ЗАБОНИ ТОЧИКИ

Адабиёт – иншо, синфи 11

Варианти 1
1. Мирзо Турсунзода –вассофи сулху дусти.
2.Мавзуъ ва хусусиятхои бадеии лирикаи Камоли Хучанди.
3.Масъалахои асосии касидаи «Шикоят аз пири» -и Абуабдуллохи Рудаки.
4. Тахлили накшхои асосии романи «Восеъ»-и С.Улуѓзода.
5.Кахрамони дустдоштаи ман.
6. Накши Президенти Чумхурии Точикистон дар тахкими сулху вахдат.

Варианти 2
1. Тахлили мундаричаи ѓоявии ѓазалиёти Соиб.
2. Дустию хамкории Чомию Навои.
3.Тасвири шучоату мардонаги ва химояи Ватан дар достони «Суруши Сталинград»-и Муъмин Каноат.
4.Тахлили накшхои асосии повести «Одина»-и Сад-риддин Айни.
5. Навруз- мероси гузаштагони мо.
6.Бадахшон –дарвозаи тиллоии Точикистон.

Варианти 3.
1.Панду ахлок дар «Бустон»-и Саъдии Шерози.
2.Тахлили накшхои асосии достони «Бехруз ва Ба-хром»-и Камолиддин Бинои.
3. Тасвири накши занон дар романи «Духтари оташ»-и Чалол Икроми.
4. Мавзуъ ва мундаричаи ашъори инкилобии Сад-риддин Айни.
5. Хунар омуз, к-аз хунарманди.
6.Забон-рукни хастии миллат.

Варианти 4
1.Мазмун ва мундаричаи идеявии хикояхои «Бахори-стон»-и Абдурахмони Чоми.
2.Тасвири накши занон дар «Шохнома»-и Абулко-сим Фирдавси.
3.Мазмун ва мундаричаи ашъори ба модар бахшидаи Гулназар Келди.
4. Тахлили шеърхои силсилаи «Модарнома»-и Лоик Шерали.
5. Зиндаву човид монд, хар ки накуном зист.
6.Одоби хуб аз зар хам кимат.

Варианти 5
1.Мазмун ва мундаричаи намоишномаи «Шох Ис-моили Сомони»-и Мехмон Бахти.
2.Тахлили ѓоявии достони «Кишлоки тиллои»-и Мирсаид Миршакар.
3.Тасвири чамъияти хаёли дар достони «Хирадномаи Искандари»- и Абдурахмони Чоми.
4.Тахлили накшхои асосии достони «Лайли ва Мачнун»- и Шохин.
5.Китоби дустдоштаи ман.
6.Ичлосияи 16-уми Шурои Оли ва такдири ояндаи миллат.

Варианти 6
1.Ситоиши хислатхои хамида ва мазаммати кирдо-рхои баду ношоиста дар достони «Бехрузу Бахром»-и Би-нои.
2.Мундаричаи идеявии «Рисолаи таърихи»-и Ахмади Дониш.
3. Арзиши илмию адабии «Ёддоштхо»-и Садриддин Айни.
4.Мавзуъ ва мундаричаи ѓоявии романи «Восеъ»-и Сотим Улуѓзода.
5.Зебоии инсон дар чист?
6.Об-манбаи хаёт.

Варианти 7
1.Акидахои ватандусти дар «Шохнома»-и Абулко-сим Фирдавси.
2. Убайди Зокони –устоди хачв.
3.Тахлили ѓоявии касидаи «Кремл»-и Абулкосим Лохути.
4.Мавзуи ватандусти ва худогохии милли дар ашъори Лоик Шерали.
5.Суди мо аз вахдат аст.
6.Ба пири хидмати модар, падар кун.

Варианти 8
1.Тахлили ѓазалиёти Соиби Табрези.
2.Ахамияти «Бадоеъ-ул-вакоеъ» хамчун сарчашмаи илмию адаби.
3.Тахлили накшхои асосии достони «Ѓалабаи Таня»-и Абулкосим Лохути.
4. Накши занон дар романи «Духтари оташ»-и Чалол Икроми.
5.Зиндаги бе орзу ширин набуд.
6.Хоки Ватан аз тахти Сулаймон хуштар.

Варианти 9
1.Тахлили накшхои асосии достони «Хусрав ва Ши-рин»- и Низомии Ганчави.
2. Мавзуъхои ичтимои ва озодандеши дар ѓазалхои Хофизи Шерози.
3.Тахлили шеърхои силсилаи «Киссаи Хиндустон»-и Мирзо Турсунзода.
4.Худогохии милли ва ору номуси ватандори дар ашъори Лоик Шерали.
5.Аз замин нонрезахоро чида мемолам ба чашм.
6.Зинда бош, эй Ватан,Точикистони озоди ман.

Варианти 10
1.Мавзуъ ва мундаричаи идеявии «Бахориёт»-и Сайидо.
2.Инъикоси акидахои сиёси ва ичтимои дар достони «Хирадномаи Искандари»-и Абдурахмони Чоми.
3.Мазмун ва мундаричаи ѓоявии «Модарнома»-и Мирзо Турсунзода.
4.Мавзуъ ва ѓояи асосии достони «Исёни хирад»-и Мирсаид Миршакар.
5. Шукри истиклоли Ватан

Варианти 11
1.Тахлили накшхои донишмандон ва равшанфикрон дар «Ёддоштхо»- и Садриддин Айни.
2.Тахлили ѓоявии хикояхои Фазлиддин Мухаммади-ев.
3. Тахлили накшхои асосии достони «Дувалрони ва Хизрхон»-и Амир Хусрави Дехлави.
4. Мундаричаи ашъори лирикии Накибхони Туѓрал.
5. Камоли одами дар илм бошад.
6.Месароям сулхро бо сози сулх.

Варианти 12
1. Мухаммасхои Сайидо ва мазмуну сохти онхо.
2. Услуб ва хусусиятхои бадеии ашъори Соиб.
3.Тахлили накшхои асосии романи «Духтари оташ»-и Чалол Икроми.
4. Фаъолияти Сотим Улуѓзода дар сохаи драматур-гия
5. Чашни фархундаи фарвардин.
6. Илм чандон, ки бештар хони.

Варианти 13
1.Тахлили мукоисавии накшхои Одинаю Ёдгор ва Гулбибию Гулнор аз повести «Одина» ва романи «Дохун-да»-и Айни.
2.Чалолиддини Балхи- шоири ориф.
3.Тахлили идеявии шеърхои ба хунармандон бахши-даи Сайидо.
4.Мавзуъ ва мазмуни шеърхои Пайрав Сулаймони.
5. Гул кун ба бахти мо, Ватан!
6.Мехри модар.

Варианти 14
1.Мазмун ва ѓояи киссаи «Баёноти сайёхи хинди»-и Фитрат
2.Андешахои ахлоки ва тарбияви дар «Гулистон»-и Саъдии Шерози
3.Тасвири накши занон дар романи «Восеъ»-и Сотим Улуѓзода.
4.Тахлили шеърхои ба мавзуи Ватан бахшидаи Бозор Собир.
5.Хуштар зи китоб дар чахон ёре нест.
6.Точикистон - хонаи умеди точикони чахон.

Варианти 15
1.Тахлил ва шархи ѓазалхои Камоли Хучанди.
2.Тахлили накшхои асосии достони «Рустам ва Сух-роб»-и Абулкосим Фирдавси.
3.Тасвири зебоихои табиат дар ашъори Муъмин Ка-ноат.
4.Камоли одами дар илм бошад.
5.Ман Ватанро беш аз харвакта дорам дусттар.
6.Касби дустдоштаи ман.

Варианти 16
1. Васфи сулху дусти дар достони «Чони ширин»-и М.Турсунзода.
2.Махорати Сайидои Насафи дар эчоди «Бахориёт».
3.Ахамияти илмию адаби ва тарбиявии «Бахо-ристон»-и Абдурахмони Чоми.
4.Тахлили накшхои асосии киссаи «Санг дар баѓал ба туфон»- и Саттор Турсун.
5.Ту модари ягонаи.
6.Чабри устод бех зи мехри падар.

Варианти 17
1. Мазмун ва мундаричаи ѓазалхои Саъдии Шерози.
2.Мазмунхои ичтимои ва хачви дар «Рисолаи дил-кушо»-и Убайди Зокони.
3. Тахлили киссаи «Паррончакхо»-и Абдулхамид Самад.
4. Мавзуъ ва ѓояи асосии достони «Исёни хирад»-и Мирсаид Миршакар.
5.Неки бимонад човидон.
6.Касби ман – ифтихори ман.

Варианти 18
1. Нигохи Саъди ба илму хунар.
2.Тасвири шохони одил ва золим дар «Тутинома» -и Зиёи Нахшаби.
3. Накши занон дар романи «Духтари оташ» -и Ча-лол Икроми.
4. Тасвири синфи коргар дар романи «Шуроб»-и Ра-хим Чалил.
5. Точикистон модари ман- чони ман.
6. Навруз чахони шуд.

Варианти 19
1. Тахлили накшхои асосии достони «Хасани ароба-каш»-и М.Турсунзода.
2. Мавзуи асосии ѓазалхои Хофизи Шерози.
3. Васфи ахли хунар дар ашъори Носири Хусрав.
4. Мазмун ва мундаричаи достони «Суруши Сталин-град»-и М.Каноат.
5.Худро аз ту ёфтам.
6.Шараф аз мехнат аст.

Варианти 20
1.Мазмун ва мундаричаи хикояхои «Бахористон»-и Абдурахмони Чоми.
2. Мавзуъ ва ѓояи асосии достони «Исёни хирад»-и Мирсаид Миршакар.
3.Тахлили накшхои асосии достони «Дувалрони ва Хизрхон» - и Амир Хусрави Дехлави.
4. Тахлили накшхои асосии романи «Восеъ»- и С.Улуѓзода.
5.Мактабам, нури дидагонам ту.
6. Мероси падар хохи, илми падар омуз.

Варианти 21
1.Инъикоси ташаккули одами нав дар достони «Ха-сани аробакаш»-и Мирзо Турсунзода.
2.Акидахои ичтимоию ахлокии Бедил.
3.Тасвири симои устод Айни дар достони «Чароѓи абади»-и М.Турсунзода.
4.Тачассуми афкори ахлоки дар ѓазалиёти Хофизи Шерози.
5.Сулх бахорест, бахор оварад.
6.Вахдати милли-шукуфоии Ватан.


Варианти 22
1.Тахлили накшхои асосии достони «Лайли ва Мачнун»-и Хилоли.
2.Инъикоси авзои замон дар касидахои
Download txt | fb2
1 2 3 ... 14 >>
Home
Loading...
0 / 24

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта