Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Зарфи дарунхолӣ ғарқ намешавад
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 >>

ТЕСТЬО барои гузаронидани санжиши жамъбастц аз фанни «Таърихи афкори иытисодц»

Added:Admin (03.04.2015 / 13:07)
Rating:rating 1 article (0)
Reads:4550
Comments:0
Ном ва насаби донишж=___________________________________________
Гур=ь_________ таърихи ыабули санжиш_____________________________
Варианти 1
ТЕСТЬО
барои гузаронидани санжиши жамъбастц аз фанни «Таърихи афкори иытисодц»

1) Аыидаьои иытисодии асри миёнагии мамлакатьои щарб дар зери таъсири кадом дин ташаккул меёфт?
а. Дини ислом
б. Масеьц
в. Буддоц
г. Зардуштц

2) Истилоьи «меркантилизм» чист?
а. Савдогар, тожир
б. Кишоварз,чорводор
в. Миёнарав
г. Ыувваи корц

3) Классикони иытисоди сиёсц боигарии давлатро дар чц медиданд?
а. Сарват ва неъмат
б. Дар истеьсолот ва саноат
в. Савдогарц
г. Щуломдорц

4) Истилоьи «физиократ» чист?
а. Истехсолот
б. асосгузорц
в. Ьокимияти табиат
г. Ьокимияти шахр

5) Асосузори мактаби австрягц кист?
а. Карл Маркс
б. Карл Менгер
в. Адам Смит
г. А. Тюрго

6) Дар кадом ьолат манфиатнокии интихоии неъматьо зиёд мешавад?
а. Кам будани харидор
б. Дар ьолати монополия
в. Дар ьолати иныироз
г. Баланд будани шидатнокии талабот

7) Принсипи тадкиыоти мактаби австрягц чи гуна аст?
а. Таысимот,муомилот,истеьсолот,истеъмолот
б. Муомилот,таысимот,истеьсолот,истеъмолот
в. Истеьсолот,таысимот,муомилот,истеъмолот
г. Истеъмолкунанда,талабот,манфиатнокц,истеьсолот8) Истилоьи «неоклассикц» чист?
а. Классикони нав (жадид)
б. Классикони куьна
в. Классикони иытисоди сиёсц
г. Чавоби А ва Б

9) Хизмати асосии Франсуа Кене дар чист?
а. Ф.Кене хамчун асосгузори мактаби Физиократьо
б. Ф.Кене аввалин шуда тасвири мактаби синфи асосиро додааст
в. Ф.Кене аввалин шуда тасвири макроиктисод се синфи асосиро тартиб додаст.
г. Мафхуми «такрористеъмоли»-ро ьам ба муомилоти илми Ф.Кене ба илм дохил кардааст.

10) Кадоме аз иньо асари Розц аст?
а) Асосьои иытисоди сиёси
б) Анатомияи сиёсии Ирландия
в) Ьар чиз дар бораи пул
г) Тибби рeьонц

11) Мафьуми «маржинализм»-аз кадом забон гирифта шудааст?
а. Аз лотинц «интихоб»
б. Аз Юнонц «ыулай»
в. Аз фаронсавц «интиьо»
г. Аз олмонц «коргар»

12) Капитал аз чанд жилд иборат аст?
а) Аз 6-жилд
б) Аз 5-жилд
в) Аз 4-жилд
г) Аз 2-жилд

13.Маънои мафхуми «меркантилизим» чист?
а) миёнарав
б) тожир, савдогар
в) сохибкор
г) шогирд, шунаванда

14. Асосгузори мактаби «Физиократия» кист?
а) Франсуа Кене
б) Жан Батисти Сей
в) Стивен Гобс
г) Огюст Конт


15. Сабаби пайдоиши мактаби «Классикони иытисоди сиёсц» дар чист?
а) Дар давлатхои тараыыи карда б=ьрони молиявц ба вужуд омад
б) Дар Амрико муносибатьои истеьсолц ба вужуд омаданд
в) Дар Франсия муносибатьои тижоратц ба вучуд омаданд
г) Дар Англя муносибатьои истеьсоли сармоядорц ба вужуд омаданд

16. Марксизим хамчун таълимоти иытисодию сиёсц кай ба вужуд омадааст?
а) Дар асри XVII
б) Дар сольои 50-уми асри XIX
в) Дар сольои 40-уми асри XIX
г) Дар асри XX

17. Намояндагони мактаби Австриагц чи гуна хатти мантикиро ба асос
гирифтаанд
а) Истеьсолот, таысимот, муомилот, истеъмолот
б) Истеъмолкунанда, талабот, манфиатнокц, пешниьодот, истеьсолот
в) Талабот, истеьсолот, мубодила, истеъмолот
г) Таысимот, талабот, мубодила, пешниьодот

18. Намояндагони мактаби классикони иытисоди сиёсц боигарии давлатро дар чц медиданд?
а) Дар тижорат
б) Дар савдо
в) Дар истеьсолот
г) Дар тараыыиёти истеьсолоти саноатц

19. А. Тюрго жамъиятро ба чанд синф таысим кардааст
а) Синфи коргар, синфи моликиятдорон, синфи кишоварзон
б) Синфи капиталистон, синфи коргар, синфи ьунармандон
в) Синфи кишоварзон, синфи ьунармандон, синфи моликони замин
г) Синфи моликони замин

20. Намояндагони мактаби Физиократьо пешравии давлатро дар чц медиданд?
а) дар тижорат
б) Дар истеьсолот
в) Дар инкишофи соьаи кишоварзц
г) Дар соьаи саноати истеьсол

21. Дар адабиётхои муосири иытисодц чанд давраи инкишофи маржинализимро фары мекунанд
а) Аз 3-давра, мактаби Австриаги, мактаби Риёзи, мактаби Неоклассики
б) Аз 2-давра, мактаби Классики, мактаби Аустриаги
в) Аз 4-давра, мактаби Риёзиёт, мактаби Классикон, мактаби Физиократхо,
мактаби Австриягц
г) Аз 1-давра, мактаби22) Иытисоди сиёсц ьамчун илм дар кужо ба вужуд омадааст ?

А) дар Англя
Б) дар ИМА
В) дар Италия
г) Ьиндустон

23) Давомдиьандагони таълимоти Адам Смит дар замони табаддулоти саноатц, кц буд?
а) Д. Рикардо
б) Ф.Визер
в) А.Тюрго
г) О.Конт

24) Музди кор чист?
а) Ин даромадест, ки коргарон мегиранд
б) Ин молест,ки он хариду фур=ш карда мешавад
в) Ин фоидаи коргарон аст
г) Ин маблаще,ки ба коргар дода мешавад

25) Меркантилизм дар икишофи худ чанд марьиларо аз сар гузарондааст?
а) Се давраро
б) Панч давраро
в) Ду давраро
г) Як давраро

26) Тибыи аыидаьои Адам Смит чанд синфи асосц вужуд дорад?
а) 4-синфи асосц
б) 3-синфи асосц
в) 2-синф
г) 5-синф

27) «Таысимоти меьнат боиси инкошоф мегардад» хулосаи кадом мутафаккири Шары аст?
а) Ибни сино
б) Ал фороби
в) Абурайхони Берунц
г) Закариёи Розц

28) Кадом масъалаи асоситарини иктисодц дар Ыуръони Мажид жой дорад?
а) масъалаи моликият
б) масъалаи жамъият
в) тичорат
г) андоз
29) Дар Авесто кадом муносибатьои иытисодц мазаммат карда мешуданд?
а) чорводорц ва тижорат
б) ыарзу судх=рц
в) ьунармандц
г) кулолгарц

30) «Ьавасманд ва дастгирц намудани содироти мольо асосан махсулот тайёр карда шуда» афкори кадом мактаби иктисодц мебошад?
а) мактаби иктисодии австриягц
б) мактаби классикии иытисоди сиёсц
в) мактаби меркантилистц
г) мактаби иытисодии физеократьо

31) Авесто ьамчун сарчашмаи таърихц дар бораи чй маълумотьои зарури медиьад?
а) дар бораи истехсолоти ориёинажод
б) дар бораи фаъолияти фархангии ориёинажод
в) дар бораи фаъолияти хочагидории мардуми ориёинажод
г) жавоби дуруст надорад

32) Закариёи Розц яке аз мутафаккирони барчаста буда, аз р=и нишондоди таърихнависон чанд асар эъжод намудааст?
а) 222
б) 234
в) 253
г) 267

33) Дар кадом аср дар ьаёти иытисодию ижтимоии мамлакатьои Европа дигаргуниьои куллй ба амал омад, ки дар таърих онро давраи Эьё меноманд?
а) дар асри XVI
б) дар асри XIX
в) дар асри XVII
г) дар асри XV

34) Кадом мактаб аввалин шуда ба илм якчанд мафьумьои иытисодиро ворид намуд?
а) Меркантилистон
б) Физиократьо
в) Неоклассикьо
г) Мактаби риёзиёт35) «Кишоварз» асари кист?
а) Ан Роберт
б) Ан Тюрго
в) Франсуа Кене
г) К.Маркс
36) «Жадвали иытисодц» асари кист?
а) Ч.Б.Кларк
б) А.Маршал
в) К.Маркс
г) Ф.Кене


37) Таърихи афкори иытисод чиро меомузад?
а) фаннест, ки таърихи иытисодиро аз замоньои ыадим меом=зад?
б) фаннест оиди иытисодиёти ыадим.
в) фаннест, ки афкори иытисодии мутафаккиронро вобаста ба тараыыиёти жамъият аз замоньои ыадим сар карда то имруз вобаста ба ьар як давр меом=зад.
г) Афкори мутафаккирони Шарыро меом=зад

38) Дар Англия дар кадом аср муносибатьои истеьсоли сармоядорц пайдо шуд ва дар кадом асрьо ба дарачаи баланд расид?
а) 15 - 16, 17.
б) 16- 17, 18.
в) 18- 19 аввальои асри 20.

39) Дар асрьои миёна мамлакатьои
Download txt | fb2
1 2 >>
Home
Загрузка...
0 / 4

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019