Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Одами дурусткор ба хотири як қитъа устухон худро ба саг табдил намекунад
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Китобхо Дастурамалхо, дастури методхо
1 2 3 ... 27 >>

Аз таърихи Туризм дар Точикистон

Tags:2018 сайёҳ | точикистон | таърихи туризм | туризм | аз таърихи туризм дар точикистон
Added:Admin (02.11.2018 / 09:23)
Rating:rating 460 article (0)
Reads:1256
Comments:0
Мавзўи 1. Предмети омӯзиш ва вазифаҳои фан.
Нақша:
1. Муқаддима
2. Мавқеи табии геграфӣ ва туристии Тоҷикистон.
Муқаддима
Дар замони муосир туризм ба яке сохахои таракикарда табдил ёфта истода аст. Тавачухи чомеаи чахони аз нигохи туризм ба кишвархое равона гардидааст, ки мероси боюу пургановати фарханги таърихи ва табии, инфрасохтори рушд кардаи туристи дорад. Точикистон дар ин миён ба дастовардхои беандоза зиёди мероси фарханги таърихи ва табии набояд дар канор монад. Таваччухи бештар зохир намудани ба омузиш, хифз ва баркарорсози мероси фарханги табии ва таърихи, аз худкуни харчи бештари онхо ва бунёди инфрасохтори туристи,тарбияи баландихтисоси соха метавонад туризмро ба яке аз манбахои боэътимоди даромади мили табдил дихад.
Яке аз аввалин олимоне, ки истилоњи туризмро дуруст муайян кардааст, профессори донишгоњи Берн В.Хунзикер ва К.Крапф пешнињод кардаандва он баъдтар аз тарафи экспертони илмии асотсиатсияи байналхалќї оид ба туризм ќабул гардид.
Ин донишмандон туризмро њамчун як намуди муносибат дар натиљаи саёњати одамон то он даме, ки ба манзили зисти асосї намеоянд ва аз он ягон фоидае ба даст намебиёранд, муайян кардаанд.
Яке аз аввалин истилоњро расман ќабул кард ин СММ с.1954, туризм ин истироњати серњаракат, ки барои мустањкам кардани саломатї, инкишофи љисмонии одамон ба василаи таѓйир додани љои зисти асосї яъне берун аз он ба миён меояд. Академияи туризми Монтекарло ба ин истилоњ шарќи нисбатан фарохеро додааст: «Туризм- њамаи намуди сафари муваќќатии одамон аз љои асосии зист бо маќсади солимгардонї, донишандўзї ба ваќтњои озод ва ё бо маќсади корї- тахассусї бе пардохти фаъолияти машѓулиятњо дар љои зисти муваќќатї мебошад».
Дар замони хозира яке аз сохахои афзалиятноки туризм ин туризми рекреатсиони мебошад, бештар ба хусяти кухи доштани релефи нотакрори кишвар вобастааст. Точикистон дорои худудхои нодири фарханги таърихи ва табии, аз кабили шахрхои кадима, шахракхо ва мачмаахои меъмори таърихи,мавзеъхои нодири таърихи, ва табии , обхои шифобахш,олами нотакрори наботот ва хайвонот буда, миёни кишвархои чахон бо таърихи куханбунёд, мардуми тамаддунсоз ва чойгир шави чугрофи ба кулли фарк мекунад.Дар Чумхурии Точикистон мавчуд будани мероси бойи таърихию фарханги ва захирахои нотакрори табиию фарогати барои эхё ва рушди минбаъдаи туризмхамчун яке аз самтхои афзалиятноки иктисодиёти мамлакат шароити мусоид фарохам меоварад.
Туризмро хамчун сохаи мухими иктисодиёти Чумхурири Точикистон ба назар гирифта Хукумати чумхурии Точикистон як катор чорабинихо барои баркароршавии ва рушди туризми байналхалки дар малакат, барои ташкили дастрасии чумхури барои ташрифории туристони хоричи, бехтар намудани вазъи инфрасохторхои туристи ва санаторию курорти, чалби сармояхо ва хамин тавр табдил додани Точикистон ба чои тамошои чахонии туристи кабул шудааст.
Туризм яке аз масъалањои мураккаби маданї- љамъиятї ва иќтисодии замони муосир буда, омилњои гуногуни он дар зери тањќиќи намояндагони илмњои гуногун мебошад. Саволњои назария ва амалияи туризмро иќтисодчиён, љомеашиносон, педагогњо, равоншиносон, таърихшиносон, фарњангнигорон, њуќуќшиносњо, санъатшиносон яке аз масъалањои «худ» мењисобанд. Ингуна ба вуљуд омадан ва муайян намудани мафњуми туризмбисёрзинагї ва бисёрсоњавї будани онро муайян мекунад. Дар адабиётњои илмии муосир бисёр тањлилњои гуногунсоња ба истилоњи туризмдода шудааст. Њамаи онњо дар корњои И.В.Зорина ва В.А.Квартальнова нисбатан муфассал дода шудааст. Аз рўи ин тањлил гуфтан мумкин аст, ки омилњои дигари љуѓрофї,иќтисодї, маркетингї, истењсолї ва дигар мављуд аст. Дар Тољикистон ин фањмиш ё ин истилоњ ба воситаи ќонун мустањкам карда шудааст. Аз 5.02.2007 тањти №12- РТ «Оид ба ворид намудани таѓйироту иловањо ба ќонуни ЉТ» туризмро њамчун баромади мувафаќќатии шањрвандони ЉТ, шањрвандони хориљї ва намояндагоне, ки њуќуќи шањрвандї надоранд ва љойи зисти доимї доранд, дар осоишгоњњои саломатї рекреатсионний, позновательный, варзишї- љисмонї, соњавї- корї, динї ва барои дигар маќсадњо беомуѓли соњавї (фаъолият), ки фоида ба давлате, ки онњо муваќќатан дар он љо зиндагї (истироњат) мекунанд.
Яке аз бењтарин китобњо барои муайян кардани истилоњи туризм ва фаъолияти туристї китоби «Ќомуси туризм» (Энциклопедия туризма) И.В.Зорина ва В.А.Квартальнова мебошад.
1. Сафарњои муваќќатии шањрвандони ЉТ(выезд) ва намояндагоне, ки љойи зисти доимї доранд.
2. Баромади муваќќатии одамони ба љои зисти доимї дар осоишгоњњо, бо маќсадњои корї- тахассусї бепардохти машѓулиятњо бо њамроњии пребывания муваќќатї (ќонунгузорї дар бораи принсипњои асосии њамкории давлатњои иштирокчии СДМ дар соњаи туризм», с.1994).
3. Фаъолияти шахсоне, ки саёњат мекунанд аз љойњои ба онњо мутобиќ дар тўли 1- сол бо маќсади истироњат, корї ва ѓайра (Комплекси омории СММ, соли 1993).
4. Намуди махсуси њаракати одамон аз хатсайри маќсаднок барои удов ба он љо овардани хоњишњои махсуси шахсї ва дидани љойњои таърихї.
5. Намуди саёњат, ки ба маќсадњои истироњат, донишандўзї, корї, любительский ва махсус ба љо оварда мешавад.
6. Њаракат, љойгиршавї бе љойи истиќоматї доимї ва омилњои љойи зисти муваќќатї ба кор. Деклорацияи Манила оид ба туризми љањонї (с.1980) эълон дошт: « Туризм њамчун фаъолияте, ки барои њаёти мардум таъсири муњим дорад ва ба иќтисодии байни давлатиро дорад».
7. Намуди тарбияи фикрї ва љисмонї, ки ба воситаи вазифањои љамъиятї- гуманитарии туризм амалї мешавад; тарбиявї, донишандўзї, солимгардонї ва варзишї.
8. Намуди оммавии истироњат ва гузаронидани ваќти холї.
9. Соњаи хољагии хизматрасонї ба халќ, ки дар љойи муваќќатии зиндагї љойгир шудаанд, њамчунин хусусиятњои бозор, ки дар он љо истењсолоти њунарњои мардумї ба хотири фурўхтани мањсулот ва хизматрасонї ба тур операторон.
10. Њамаи намудњои фаъолияти илмї амалї дар корхонањое, ки бо кори туристї- экскурсионї, курортї ва мењмонхонањо мебошад. Истилоњи туризм(tourism) аввалин маротиба В.Жекмо дар соли 1830 истифода бурдааст, «калимаи туризм» аз калимаи Франсузии «tour» баромада, маънояш «прогулка» аст.
Ањамияти иќтисодии туризм на фаќат ба фаъолияти туристї, балки ба навъ ва хусусияти иќтисодиёти баррасишаванда вобаста аст. Дар давлатњои мутараќќї туризм ба иќтисодиёти миллї таъсири мусбї расонида, ба ноустовории он муќобилат карда наметавонад. Барои иќтисодиёти рў ба инкишоф бошад, ањамияти иќтисодии фаъолияти туристї ба он вобаста аст, ки ба кадом дараља туристон љалб ва хизматрасонї карда мешавад. Аз ин лињаз кишварњо ба таври гуногун ба иќтисодиёти туристї назар меандозанд. Туризм хоњ нохоњ ба иќтисодиёти њаёти љомеа таъсири мусбї мерасонад.
Туризми муосир њамчун рўйдоди иќтисодї чунин ањамият дорад:
• шакли индустриалї дорад;
• дар шакли мањсулот ва хизматрасонии туристї баромад мекунад;
• љойњои нави корї ташкил мекунад;
• чун пешоњанги азхудкунии минтаќањои нав баромад мекунад;
• барои тезонидани рушди иќтисодиёти миллї чун ривољдињанда хизмат мекунад;
• инкишофдињандаи афзоиши даромади миллї, шуѓли ањолї, инкишофи
Download txt | fb2
1 2 3 ... 27 >>
Home
Loading...
0 / 9

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта